VECERNIE VESPERS

Preotul (tare): Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest (out loud): Blessed is our God always, now and ever, and unto ages of ages.

Strana: Amin.

Kliros: Amen.

RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE TRISAGION

Strana: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Kliros: Glory to Thee, our God, glory to Thee.

Strana: Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Kliros: O heavenly King, the Comforter, the Spirit of Truth, Who art everywhere present and fillest all things, Treasury of blessings and giver of light, Come and abide in us and cleans us from every impurity and save our souls, O Good One.

Strana: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte miluiește-ne pe noi. (x3)

Kliros: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Kliros: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

Strana: Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

Kliros: All Holy Trinity have mercy upon us, Lord cleanse us from our iniquities, O Holy One heal our infirmities, for Thy names sake.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Kliros: Lord, have mercy. (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Kliros: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

Strana: Tatăl nostru Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împarația Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astazi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Kliros: Our Father, Who art in Heaven, hallowed be Thy name, Thy Kingdom come, Thy will be done on Earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

Preotul: Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Priest: For thine is the Kingdom, and the power, and the glory, of the Father and the Son, and the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

RUGĂCIUNEA 1 THE FIRST PRAYER

Strana: Doamne, îndurate și milostive, îndelung-răbdătorule și mult milostive, ascultă rugăciunea noastră și ia aminte la glasul cererii noastre. Fă cu noi semn spre bine; îndreptează-ne pe calea Ta, ca să umblăm întru adevărul Tău; veselește inimile noastre ca să ne temem de numele Tău cel sfânt, pentru că mare ești Tu și lucruri minunate faci. Tu singur ești Dumnezeu și nu este nimeni asemenea Ție, Doamne: puternic întru mila și bun întru tărie, spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe toti cei ce nădăjduiesc întru numele Tău cel sfânt.

Kliros: O Lord, compassionate and merciful, long-suffering and of great mercy, give heed to our prayer, and attend to the voice of our supplication. Work upon us a sign for good. Guide us in Thy way, that we may walk in Thy truth. Gladden our hearts that we may fear Thy Holy name. For Thou art great and workest wonders. Thou alone art God, and among the gods there is none like unto Thee, O Lord, powerful in mercy, and good in might, to help and to comfort and to save all those that hope in Thy Holy name.

Strana: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: For to Thee belong all glory, honour, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

RUGĂCIUNEA 2 THE SECOND PRAYER

Strana: Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți, ci fă cu noi, după mila Ta, Doctorule și Tămăduitorule al sufletelor noastre. Îndreptează-ne la limanul voii Tale; luminează ochii inimilor noastre spre cunoașterea adevărului Tău; și ne dăruiește cealaltă vreme a zilei de acum și toată vremea vieții noastre în pace și fără de păcat a o petrece, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților.

Kliros: O Lord, in Thy displeasure, rebuke us not, neither chasten us in Thy wrath, but deal with us according to Thy tenderness O Physician and Healer of our souls. Guide us unto the haven of Thy will. Enlighten the eyes of our hearts unto the knowledge of Thy truth, and grant unto us that the remainder of the present day and the whole time of our life may be peaceful and sinless, through the intercessions of the holy Theotokos and of all the Saints.

Strana: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: For Thine is the strength, and Thine are the Kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

RUGĂCIUNEA 3 THE THIRD PRAYER

Strana: Doamne, Dumnezeul nostru, adu-Ți aminte de noi păcătoșii și netrebnicii robii Tăi, când chemăm numele Tău cel sfânt, si să nu ne lași pe noi rușinați în așteptarea milei Tale, ci ne dăruiește, Doamne, împlinirea tuturor cererilor cele spre mântuire. Și ne învrednicește să te iubim și să ne temem de Tine, din toată inima noastră și să facem întru toate voia Ta.

Kliros: O Lord our God, remember us thy sinful and unprofitable servants when we call upon thy holy, venerable name, and put us not to shame in our expectation of thy mercy, but grant us, O Lord, all our petitions which are unto salvation, and make us worthy to love and fear thee with all our hearts, and to do thy will in all things.

Strana: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: For thou art a good God who lovest man, and to thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

RUGĂCIUNEA 4 THE FOURTH PRAYER

Strana: Cel ce cu cântări fără de tăcere și cu doxologii fără de încetare ești lăudat de sfintele Puteri, umple gura noastră de lauda Ta, ca să dăm slavă numelui Tău celui sfânt; și ne dă nouă parte și soartă cu toti cei ce se tem de Tine întru adevăr și păzesc poruncile Tale, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților Tăi.

Kliros: O Thou to whom the holy Powers sing with unending hymns and unceasing doxologies, fill our mouths with Thy praise, that we may magnify Thy Holy name. And grant unto us part and inheritance with all those that fear Thee in truth and keep Thy commandments, through the intercessions of the Holy Theotokos and of all Thy Saints.

Strana: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: For to Thee belong all glory, honour, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

RUGĂCIUNEA 5 THE FIFTH PRAYER

Strana: Doamne, Doamne, Cel ce cu palma Ta cea preacurată cuprinzi toate, Care îndelung rabzi pentru noi toți și-Ți pare rău de răutățile noastre, adu-Ți aminte de îndurările Tale și de mila Ta.

Kliros: O Lord, Lord, who upholdest all things in the most pure hollow of Thy hand, who art long-suffering toward us all, and repentest Thee at our wickedness, remember Thy compassion and Thy mercy.

Strana: Cercetează-ne pe noi întru bunătatea Ta, și cu harul Tău dă-ne ca, și în cealaltă vreme a zilei de acum, să scăpăm de meșteșugirile vicleanului, cele de multe feluri, și păzește fără de bântuială viața noastră, cu harul Preasfântului Tău Duh.

Kliros: Look upon us with Thy goodness; grant unto us also by Thy grace, through the remainder of the present day, to avoid the divers subtle snares of the Evil One, and keep our lives unassailed, through the grace of Thine all-Holy Spirit.

Strana: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care bine ești cuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: Through the mercy and love of man of Thine only-begotten Son, with whom Thou art blessed, together with Thine all-holy, and good, and life-creating Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

RUGĂCIUNEA 6 THE SIXTH PRAYER

Strana: Dumnezeule cel mare și minunat, Care cu bunătatea cea nespusă și cu purtarea de grijă cea multă chivernisești toate și ne-au dăruit bunătățile Tale cele din lume și ne-ai chezășuit împărăția cea făgăduită, prin bunătățile cele dăruite nouă; Cel ce ne-ai ajutat, și în partea cea trecută a zilei, să ne abatem de la tot răul, dăruiește-ne ca și pe cea rămasă să o săvârșim fără de prihană înaintea sfintei slavei Tale, ca să Te lăudăm pe Tine, Dumnezeul nostru, Cel singur bun și de oameni iubitor.

Kliros: O God, great and wonderful, who, with goodness indescribable and rich providence orderest all things and grantest unto us earthly goods, who hast given us a pledge of the promised Kingdom through the good things already granted unto us, and hast made us to shun all harm during that part of the present day which is past, grant that we may also fulfil the remainder of this day blamelessly before Thy Holy glory, and hymn Thee, our God, who alone art good and lovest man.

Strana: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: For Thou art our God, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

RUGĂCIUNEA 7 THE SEVENTH PRAYER

Strana: Dumnezeule cel mare și preaînalt, Cel ce singur ai nemurire și locuiești întru lumina cea neapropiată; Care ai făcut toată zidirea cu înțelepciune; Cel ce ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stapânirea nopții; Care ne-ai învrednicit pe noi păcătoșii și în ceasul de acum să întâmpinăm fața Ta cu mărturisire și să-Ți aducem laudă de seară; Însuți, Iubitorule de oameni, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și o primește ca pe o mireasă cu bun miros. Seara de acum și noaptea ce vine, liniștite dăruiește-ni-le nouă; îmbracă-ne cu armele luminii; izbăvește-ne de frica nopții și de tot lucrul ce se petrece în întuneric. Și ne dăruiește somnul, pe care l-ai dat spre odihna neputinței noastre, ferit de toată nălucirea diavolească. Așa, Stăpâne a toate, Dătătorule de bunătăți, ca și în așternuturile noastre, umilindu-ne, să pomenim noaptea numele Tău, și cu gândul la poruncile Tale luminându-ne, să ne sculăm întru bucurie sufletească, spre lauda bunătății Tale, aducând rugăciuni și cereri milostivirii Tale, pentru păcatele noastre și ale întreg poporului Tău, pe care, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, întru mila îl cercetează.

Kliros: O great and most high God, who alone hast immortality, and dwellest in light unapproachable, who hast fashioned all creation in wisdom, who hast divided the light from the darkness, and hast set the sun to rule the day and the moon and stars to rule the night, who hast also vouchsafed unto us sinners at this present hour to come before Thy presence with confession and to present unto Thee our evening doxology, do Thou thyself, O Lord, Lover of man, direct our prayer as incense before Thee, and accept it for an odour of sweet fragrance, and grant that our present evening and coming night be peaceful. Clothe us with the armour of light. Deliver us from the fear of night, and from everything that walketh in darkness, and grant that the sleep that Thou hast given for the repose of our infirmity may be free from every fantasy of the Devil. Yea, O Master of all, Leader of the good, may we, being moved to compunction upon our beds, remember Thy name in the night. And, enlightened by the exercise of Thy commandments, may we rise up in joyfulness of soul to the glorification of Thy goodness, and offer supplications and prayers unto Thy tenderness of heart, for our own sins and those of all Thy people, whom do thou look upon in mercy, through the intercessions of the Holy Theotokos.

Strana: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: For Thou art a good God who lovest man, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

Strana: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Kliros: Come, let us worship God our King. Come, let us worship and fall down before Christ, our King and our God. Come, let us worship and fall down before Christ Himself, our King and our God.

Strana: Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne Dumnezeul meu măritu-Te-ai foarte! În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui,din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor; ca să veselească fața cu untdelemn. Și pâinea omului o întărește. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-au pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna.

Kliros: Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, Thou hast been magnified exceedingly. Confession and majesty hast Thou put on, Who coverest Thyself with light as with a garment, Who stretchest out the heaven as it were a curtain; Who supporteth His chambers in the waters, Who appointeth the clouds for His ascent, Who walketh upon the wingsof the winds, Who maketh His angels spirits, and His ministers a flame of fire, Who establisheth the earth in the sureness thereof; it shall not be turned back for ever and ever. The abyss like a garment is His mantle; upon the mountains shall the waters stand. At Thy rebuke they will flee, at the voice of Thy thunder shall they be afraid. The mountains rise up and the plains sink down, unto the place where Thou hast established them. Thou appointedst a bound that they shall not pass, neither return to cover the earth. He sendeth forth springs in the valleys; between the mountains will the waters run. They shall give drink to all the beasts of the field; the wild asses will wait to quench their thirst. Beside them will the birds of the heaven lodge, from the midst of the rocks will they give voice. He watereth the mountains from His chambers; the earth shall be satisfied with the fruit of Thy works. He causeth the grass to grow for the cattle, and green herb for the service of men, To bring forth bread out of the earth; and wine maketh glad the heart of man. To make his face cheerful with oil; and bread strengtheneth man's heart. The trees of the plain shall be satisfied, the cedars of Lebanon, which Thou hast planted. There will the sparrows make their nests; the house of the heron is chief among them. The high mountains are a refuge for the harts, and so is the rock for the hares. He hath made the moon for seasons; the sun knoweth his going down. Thou appointedst the darkness, and there was the night, wherein all the beasts of the forest will go abroad. Young lions roaring after their prey, and seeking their food from God. The sun ariseth, and they are gathered together, and they lay them down in their dens. But man shall go forth unto his work, and to his labour until the evening. How magnified are Thy works, 0 Lord! In wisdom hast Thou made them all; the earth is filled with Thy creation. So is this great and spacious sea, therein are things creeping innumerable, small living creatures with the great. There go the ships; there this dragon, whom Thou hast made to play therein. All things wait on Thee, to give them their food in due season; when Thou givest it them, they will gather it.

Strana: Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua-vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac! Veseli-sse-va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta-voi Domnului în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

Kliros: When Thou openest Thy hand, all things shall be filled with goodness; when Thou turnest away Thy face, they shall be troubled. Thou wilt take their spirit, and they shall cease; and unto their dust shall they return. Thou wilt send forth Thy Spirit, and they shall be created; and Thou shalt renew the face of the earth. Let the glory of the Lord be unto the ages; the Lord will rejoice in His works, Who looketh on the earth and maketh it tremble, Who toucheth the mountains and they smoke. I will sing unto the Lord throughout my life, I will chant to my God for as long as I have my being. May my words be sweet unto Him, and I will rejoice in the Lord. O that sinners would cease from the earth, and they that work iniquity, that they should be no more. Bless the Lord, O my soul.

Strana: Soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut!

Kliros: The sun knoweth his going down. Thou appointedst the darkness, and there was the night. How magnified are Thy works, 0 Lord! In wisdom hast Thou made them all!

Strana: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Strana: Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Kliros: Alleluia, Alleluia, Alleluia, Glory be to Thee O Lord!

Strana: Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Kliros: Alleluia, Alleluia, Alleluia, Glory be to Thee O Lord!

Strana: Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Kliros: Alleluia, Alleluia, Alleluia, Glory be to Thee O Lord, Glory be to Thee!

Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.

Priest: In peace let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Priest: For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Priest: For the peace of the whole world, for the well-being of the holy Churches of God, and for the union of all men, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Priest: For this holy church and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul:

Priest:

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul:

Priest:

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.

Priest: For favourable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Priest: For travellers by sea, by land, and by air, for the sick, for the suffering, for captives, and for their salvation, let us pray to the Lord.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Priest: That we may be delivered from all affliction, wrath, and need, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priest: Let us remember our all-holy, immaculate, most blessed, and glorious Lady, Theotokos and Ever-virgin Mary with all the Saints!

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

People: All-holy Theotokos, have mercy upon us.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Priest: Let us commend ourselves and each other, and all our life unto Christ our God.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To Thee, O Lord.

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Priest: For to Thee belong all glory, honour, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

FERICIT BARBATUL BLESSED IS THE MAN

Credincioșii: Fericit bărbatul, carele n-a umblat în sfatul necredincioșilor, Aliluia.

People: Blessed is the man who walks not in the council of the unfaithful. Alleluia.

Credincioșii: Că știe Domnul calea drepților și calea necredincioșilor va pieri, Aliluia.

People: For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the unfaithful will perish. Alleluia.

Credincioșii: Slujiți Domnului cu frică, și vă bucurați Lui cu cutremur, Aliluia.

People: Serve the Lord with fear and rejoice in Him with trembling. Alleluia.

Credincioșii: Fericiți toți care nădăjduiesc spre Dânsul, Aliluia.

People: Blessed are all who hope unto Him. Alleluia.

Credincioșii: Scoală, Doamne, mântuiește-mă Dumnezeul meu, Aliluia.

People: Arise, O Lord, save me, O my God. Alleluia.

Credincioșii: A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta, Aliluia.

People: Salvation belongs to the Lord, Thy blessing be upon Thy people. Alleluia.

Credincioșii: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Aliluia!

People: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Alleluia.

Credincioșii: Și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin, Aliluia!

People: Now and forever, and unto ages of ages, amen. Alleluia.

Credincioșii: Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (x3)

People: Alleluia, alleluia, alleluia, glory to Thee, O Lord! (x3)

ECTENIA MICĂ THE SMALL LITANY

Preotul: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Priest: Again and again in peace let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priest: Let us remember our all-holy, immaculate, most blessed, and glorious Lady, Theotokos and Ever-virgin Mary with all the Saints!

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

People: All-holy Theotokos, have mercy upon us.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Priest: Let us commend ourselves and each other, and all our life unto Christ our God.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To Thee, O Lord.

Preotul: Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Priest: For thine is the Kingdom, and the power, and the glory, of the Father and the Son, and the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

PSALMUL 140 PSALM 140

Credincioșii: Doamne strigat-am către Tine auzi-ne. Auzi-ne Doamne. Doamne strigat-am către Tine auzi-ne. Ia aminte glasul rugăciunii mele când strig către Tine: auzi-ne Doamne. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Auzi-ne Doamne!

People: Lord we call to You. Hear us O Lord. Hear us O Lord. Unto You O Lord we call, O Lord hear my prayer, receive my voice in prayer, when we call upon You: hear us O Lord. And let my prayer arise as the incense in Your, in Your sight O Lord. The lifting of my hands, an evening sacrifice. Lord, hear me.

Credincioșii: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați mintea mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovațesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fărădelege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă-va Dreptul cu milă și mă va mustra. Iară untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că înca și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecatorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fărădelege. Cădea-vor în mreaja lor păcătoșii, ferit sunt eu până ce voi trece.

People: Set, O Lord, a watch before my mouth, and a door of enclosure round about my lips. Incline not my heart unto words of evil, to make excuses for my sins, With men that work iniquity; and I will not join with their chosen. The righteous One will chasten me with mercy and reprove me; as for the oil of the sinner, let it not anoint my head. For even my prayer goes against thier wishes; may their judges crash down from the rock. They shall hear my words, for they be sweetened; as a clod of earth is broken upon the earth, so have their bones been scattered nigh unto hades. For unto Thee, O Lord, O Lord, are mine eyes, in Thee have I hoped; take not my soul away. Keep me from the snare which they have laid for me, and from the stumbling-blocks of them that work iniquity. The sinners shall fall into their own net; I am alone until I pass by.

Credincioșii: [Psalmul 141] Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa- voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea întru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: Tu ești nadejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.

People: [Psalm 141] With my voice unto the Lord have I cried, with my voice unto the Lord have I made supplication. I will pour out before Him my supplication, mine affliction before Him will I declare. When my spirit was failing within me, then Thou knewest my paths. In this way wherein I have walked they hid for me a snare. I looked upon my right hand, and beheld, and there was none that did know me. Flight hath failed me, and there is none that watcheth out for my soul. I have cried unto Thee, O Lord; I said: Thou art my hope, my portion art Thou in the land of the living. Attend unto my supplication, for I am brought very low. Deliver me from them that persecute me, for they are stronger than I.

Aici se cântă pe glasuri.

Here the Kliros sings in different tones.

STIHIRILE ÎNVIERII RESURRECTION STICHERA

Strana: (Stih) Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău.

Kliros: (Stichera) Bring my soul out of prison that I may confess Thy name.

Strana: [Glasul 1] Rugăciunile noastre cele de seară primește-le, Sfinte Doamne, și ne dă nouă iertare păcatelor, că Tu singur ești Cel ce ai arătat în lume învierea.

Kliros: [Tone 1] Receive our evening prayers, O Holy Lord, and grant us forgiveness of sins; for it was you alone who revealed the Resurrection in the world.

Strana: [Glasul 2] Veniți să ne închinăm Celui mai înainte de veci din Tatăl născut, lui Dumnezeu- Cuvântul, Cel întrupat din Fecioara Maria; că răstignire răbdând, îngropării S-a dat, precum Însuși a voit; și înviind din morți, m-a mântuit pe mine, omul cel rătăcit.

Kliros: [Tone 2] Come let us worship God the Word, begotten from the Father before the ages, incarnate from the Virgin Mary, for having endured the Cross, He was handed over for burial, as He Himself wished, and having risen from the dead He saved me, mankind that had gone astray.

Strana: [Glasul 3] Cu crucea Ta, Hristoase Mântuitorule, puterea morții s-a dezlegat și înșelăciunea diavolului s-a zdrobit; iar neamul omenesc, prin credință fiind mântuit, cântare Ție totdeauna aduce.

Kliros: [Tone 3] By Your Cross, O Christ Saviour, the might of death has been abolished, the deception of the devil destroyed, while, saved by faith, the human race for ever offers You a hymn.

Strana: [Glasul 4] Crucii Tale celei făcătoare de viață neîncetat închinându-ne, Hristoase Dumnezeule, învierea Ta cea de a treia zi o slăvim; pă printr-însa ai înnoit firea omenească cea stricată, Atotputernice, și suirea la ceruri ne-ai arătat, ca un singur bun și de oameni iubitor.

Kliros: [Tone 4] As we worship without ceasing Your life-giving Cross, Christ God, we glorify Your Resurrection on the third day, for through it, O All-powerful, you renewed corrupted human nature, and showed us the way up to Heaven, for You alone are good and love mankind.

Strana: [Glasul 5] Prin cinstită Crucea Ta, Hristoase, pe diavolul l-ai rușinat; și prin învierea Ta, boldul păcatului l-ai tocit și ne-ai mântuit pe noi din porțile morții. Slăvimu-Te pe Tine, Unule-Născut.

Kliros: [Tone 5] By Your precious Cross, O Christ, you put the devil to shame, and by Your Resurrection You blunted the goad of sin, and You saved us from the gates of death. We glorify You, O only-begotten.

Strana: [Glasul 6] Biruință purtând, Hristoase, asupra iadului, pe Cruce Te-ai suit, ca pe cei ce ședeau în întunericul morții să-i înviezi împreună cu Tine, Cel ce ești între cei morți slobod; Cel ce izvorăști viață din lumina Ta, Atotputernice Mântuitorule, miluiește-ne pe noi.

Kliros: [Tone 6] Victorious over Hell, O Christ, You ascended the Cross so that You might raise up with Yourself those who sat in the darkness of death; free among the dead You pour forth life from Your own light. All-powerful Saviour, have mercy on us.

Strana: [Glasul 7] Veniți să ne bucurăm de Domnul, Cel ce a sfărâmat puterea morții și a luminat neamul omenesc, cu cei fără de trup grăind: Ziditorule și Mântuitorul nostru, slavă Ție.

Kliros: [Tone 7] Come, let us rejoice in the Lord who crushed the might of death and enlightened the human race, as we cry with the Bodiless: Our Maker and Saviour, glory to You!

Strana: [Glasul 8] Cântare de seară și slujbă cuvântătoare aducem ție, Hristoase, că bine ai voit a ne milui pe noi prin Înviere.

Kliros: [Tone 8] An evening hymn and spiritual worship we offer You O Christ: because You were well pleased to have mercy on us through the Resurrection.

Strana: (Stih) Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie.

Kliros: (Stichera) The righteous shall wait patiently for me until Thou shalt reward me.

Strana: [Glasul 1] Înconjurați, popoare, Sionul și-l cuprindeți pe el și dați slavă, într-însul, Celui ce a înviat din morți; că Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a izbăvit de fărădelegile noastre.

Kliros: [Tone 1] Go around Zion, you peoples, and encompass her, and give glory in her, to Him who rose from the dead; for He is our God, who has delivered us from our iniquities.

Strana: [Glasul 2] Hristos, Mântuitorul nostru, a rupt zapisul cel ce era împotriva noastră, pe Cruce prionindu-l și stăpânirea morții zdrobind; să ne închinăm Învierii Lui, celei de a treia zi.

Kliros: [Tone 2] Christ our Saviour, by nailing the record against us to the Cross anulled it, and destroyed the might of death: we worship his Rising on the third day.

Strana: [Glasul 3] Luminatu-s-au toate cu Învierea Ta, Doamne, și raiul iarăși s-a deschis; și toată zidirea lăudându-Te, cântare Ție totdeauna aduce.

Kliros: [Tone 3] The universe has been filled with light by Your resurrection, Lord, and Paradise has been opened again, while all creation as it sings your praise for ever offers You a hymn.

Strana: [Glasul 4] Osânda pomului neascultării o ai dezlegat, Mântuitorule, pe lemnul Crucii de bunăvoie pironindu-Te; și în iad pogorându-Te, Puternice, legăturile morții ca un Dumnezeu le-ai rupt. Pentru aceasta, ne închinăm învierii Tale celei din morți, cu bucurie cântând: Atotputernice Doamne, slavă Ție.

Kliros: [Tone 4] By being nailed of Your own will to the Tree of the Cross, O Saviour, You abolished the penalty of the tree of disobedience; and by descending into hell, O Powerful One, You tore apart the bonds of death as God; therefore we worship Your Resurrection from the dead, as we cry out with joy: All Powerful God, glory to You!

Strana: [Glasul 5] Cel ce a dat înviere neamului omenesc, ca un miel spre junghiere S-a adus. Înfricoșatu-s-au de Acesta mai marii iadului și s-au ridicat porțile cele de durere; că a intrat Împăratul slavei, Hristos, zicând celor din legături: Ieșiți! Și celor din întuneric: Arătați-vă!

Kliros: [Tone 5] He Who gives Resurrection to the human race was led as a sheep to the slaughter; the rulers of hell trembled before Him, and the gates of pain were lifted up; for Christ the King of glory had come in, saying to those in bondage: Come forth! And to those in the darkness: Reveall yourselves!

Strana: [Glasul 6] Astăzi Hristos, moartea călcând, a înviat, precum a zis, și bucurie lumii a dăruit; ca toți, glăsuind cântarea, așa să zicem: Izvorule al vieții, Lumina cea neapropiată, Atotputernice Mântuitorule, miluiește-ne pe noi.

Kliros: [Tone 6] Today, Christ, having trampled on death has risen as He said, and granted joy to the world, so that we may all shout aloud the hymn, and say: O source of life, O unapproachable light, All-powerful Saviour, have mercy on us.

Strana: [Glasul 7] Cruce și îngropare ai răbdat, Mântuitorule, pentru noi; dar cu moartea, ca un Dumnezeu, pe moarte ai omorât. Pentru aceasta, ne închinăm învierii Tale celei de a treia zi. Doamne, slavă Ție!

Kliros: [Tone 7] You endured the Cross and burial for our sake, O Saviour; but as God by your death you put death to death; and so you worship Your Resurrection on the third day. Lord, glory to You!

Strana: [Glasul 8] Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi de la fața Ta, ci binevoiește a ne milui pe noi prin Înviere.

Kliros: [Tone 8] Lord, Lord, do not cast us away from your presence; but be well-pleased to have mercy on us through Resurrection.

Strana: (Stih) Dintru adâncuri am strigat către Tine: Doamne, Doamne auzi glasul meu!

Kliros: (Stichera) Out of the depths I have cried to you, O Lord: Lord, hear my voice!

Strana: [Glasul 1] Veniți, popoare, să lăudăm și să ne închinăm lui Hristos, slăvind învierea Lui cea din morți, că Acesta este Dumnezeul nostru, Care a izbăvit lumea de înșelăciunea vrăjmașului.

Kliros: [Tone 1] Come, you peoples, let us praise and worship Christ, as we glorify His resurrection from the dead; for He is our God, who has delivered the world from the error of the foe.

Strana: [Glasul 2] Cu arhanghelii să lăudăm Învierea lui Hristos, că Acesta este Răscumpărătorul și Mântuitorul sufletelor noastre; și întru slavă înfricoșătoare și întru putere tare, iarăși va să vină să judece lumea, pe care o a zidit.

Kliros: [Tone 2] With Archangels let us sing praise of the Resurrection of Christ; for He is the Redeemer and the Saviour of our souls; and with dread glory and mighty power he is coming again to judge the world which He fashioned.

Strana: [Glasul 3] Slăvesc puterea Tatălui și a Fiului și laud stăpânia Duhului Sfânt, Dumnezeirea cea nedespărțită și nezidită, Treimea cea de o ființă, Care împărățește în veacul veacului.

Kliros: [Tone 3] I glorify the Power of the Father and the Son, and I praise the authority of the Holy Spirit, undivided, uncreated, Godhead, consubstantial Trinity, that reigns from age to age.

Strana: [Glasul 4] Porțile iadului le-ai sfărâmat, Doamne, și cu moartea Ta împărăția morții ai surpat; iar neamul omenesc din stricăciune l-ai slobozit, dăruind lumii viață, nestricăciune și mare milă.

Kliros: [Tone 4] You shattered the gates of hell, O Lord and by Your death You destroyed the Kingdom of death, and you freed the human race from corruption, granting the world life and incorruption, and great mercy.

Strana: [Glasul 5] Mare minune! Ziditorul celor nevăzute, Cel fără de moarte, pentru iubirea de oameni, cu trupul pătimind, a înviat. Veniți, semințiile neamurilor, să ne închinăm Acestuia! Că prin milostivirea Lui, din rătăcire fiind mântuiți, ne-am învățat a lăuda pe-un Dumnezeu în trei ipostasuri.

Kliros: [Tone 5] O great marvel! Having suffered in the flesh through love for mankind, the Creator of things invisible, the Immortal has risen. Come, families of the nations, let us worship Him; for delivered from error by His compassion; we have learnt to praise one God in three persons.

Strana: [Glasul 6] De Tine, Doamne, Cel ce ești în toată zidirea, unde vom fugi noi păcătoșii? În cer? Însuți locuiești. În iad? Moartea ai zdrobit. Întru adâncurile mării? Acolo este mâna Ta, Stăpâne. La Tine scăpăm, înaintea Ta căzând, și ne rugăm: cel ce ai înviat din morți, miluiește-ne pe noi.

Kliros: [Tone 6] Where shall we sinners escape You, O Lord, Who are present in all creation? In Heaven? You dwell there. In Hell? You tramped on death. In the depths of the sea? Your hand is there, O Master. To You we flee, and falling down before You we implore: You that are risen from the dead, have mercy on us.

Strana: [Glasul 7] Apostolii, văzând scularea Ziditorului, s-au mirat, grăind lauda îngerească: Aceasta este slava Bisericii, aceasta este bogăția împărăției. Cel ce ai pătimit pentru noi, Doamne, slavă Ție!

Kliros: [Tone 7] The Apostles marvelled when they saw the Resurrection of the Maker and cried aloud the angelic hymn of praise: This is the glory of the Church, this is the wealth of the Kingdom. O Lord who suffered for us, glory to You.

Strana: [Glasul 8] Bucură-te, Sioane sfinte, maică a bisericilor, locașul lui Dumnezeu, că tu ai primit întâi iertarea păcatelor prin Înviere.

Kliros: [Tone 8] Rejoice, holy Zion, Mother of the churches, dwelling place of God; for it was you who first received forgiveness of sins through the Resurrection.

Strana: (Stih) Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.

Kliros: (Stichera) O let your ears be attentive to the voice of my supplication.

Strana: [Glasul 1] Veseliți-vă, ceruri, trâmbițați, temeliile pământului, munților, vestiți bucurie! Că iată, Emmanuel pe Cruce a pironit păcatele noastre; și Cel ce dă viață, moartea a omorât, pe Adam înviindu-l, ca un iubitor de oameni.

Kliros: [Tone 1] Rejoice, you heavens, sound the trumpet, you foundations of the earth, shout aloud for joy, you mountains; for see Emmanuel has nailed our sins to the Cross, and He that gives life has slain death and raised up Adam, for he loves mankind.

Strana: [Glasul 2] Pe Tine, Cel ce ai fost răstignit și îngropat, îngerul Te-a propovăduit ca pe un stăpân și a zis femeilor: Veniți de vedeți unde a zăcut Domnul, că a înviat, precum a zis, ca un Atotputernic. Pentru aceasta ne închinăm Ție, Cel singur fără de moarte; Dătătorule de viață Hristoase, miluiește-ne pe noi.

Kliros: [Tone 2] An Archangel proclaimed You, the crucified and buried Master, and said to the women: Come, see where the Lord was lying. For He has risen, as He said, as all powerful. Therefore we worship You, the only immortal. O, Christ, giver of life, have mercy on us.

Strana: [Glasul 3] Cinstitei Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și învierea Ta o lăudăm și o slăvim, căci cu rana Ta, noi toți ne-am vindecat.

Kliros: [Tone 3] We worship Your precious Cross, O Christ, and we praise and glorify Your Resurrection, for by Your wound, we have all been healed.

Strana: [Glasul 4] Veniți, popoare, să lăudăm scularea cea de a treia zi a Mântuitorului, prin care ne- am izbăvit din legăturile iadului cele nedezlegate; și nestricăciune și viață am luat toți care strigăm: Cel ce ai fost răstignit și ai fost îngropat și ai înviat, mântuiește-ne pe noi cu învierea Ta, Unule, Iubitorule de oameni.

Kliros: [Tone 4] Come, you peoples, let us praise in song the Saviour's Rising on the third day, through which we were redeemed from the unbreakable bonds of hell, and all received incorruption and life, as we cry: You that were crucified and buried and rose again, save us by Your Resurrection, O only lover of mankind.

Strana: [Glasul 5] Închinare de seară aducem Ție, Luminii celei neînserate, Care la sfârșitul veacurilor, ca într-o oglindă, în trup ai strălucit lumii; și până la iad Te-ai pogorât întunericul cel de acolo l-ai risipit și lumina învierii o ai arătat neamurilor. Dătătorule de lumină, Doamne, slavă Ție.

Kliros: [Tone 5] We offer You our evening worship, O Light that knows no evening, who at the end of the ages, as in a glass, shone through the flesh on the world, and descended as far as hell, abolished the darkness there and showed the nations the light of the Resurrection. O Lord, Giver of light, glory to You.

Strana: [Glasul 6] În Crucea Ta, Hristoase, ne lăudăm și Învierea Ta o cântăm și o slăvim; că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm.

Kliros: [Tone 6] We boast in Your Cross, O Christ, and we praise and glorify Your Resurrection; for You are our God; we know no other except You.

Strana: [Glasul 7] De ai și fost prins, Hristoase, de bărbații cei fără de lege, dar Tu ești Dumnezeul meu și nu mă rușinez. Bătut ai fost pe spate, dar nu mă lepăd; pe Cruce ai fost pironit și nu tăinuiesc. Întru scularea Ta mă laud, că moartea Ta este viața mea. Atotputernice și de oameni Iubitorule, Doamne, slavă Ție.

Kliros: [Tone 7] Though we were seized by lawless men, O Christ, yet You are my God and I am not ashamed. Your back was scourged I do not deny You. You were nailed to a Cross, and I do not hide. I make my boast in Your Rising, for Your death is my life. O powerful Lord, who love mankind, glory to You.

Strana: [Glasul 8] Cuvântul, Cel născut din Dumnezeu-Tatăl mai înainte de veci, iar în anii mai din urmă. Același, din cea neispitită de nuntă întrerupându-Se, de voie răstignire de moarte a răbdat, și pe omul cel omorât de demult l-a mântuit prin învierea Sa.

Kliros: [Tone 8] The Word, begotten from the Father before the ages, but in the last times incarnate of her that knew not wedlock, willingly endured the crucifixion of death; and mankind, slain by sin, He saved through His own Resurrection.

Strana: (Stih) De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea.

Kliros: (Stichera) If you Lord should mark iniquities O Lord, who will stand? But there is forgiveness with you.

Strana: [Glasul 1] Pe Cel ce cu trupul, de voie, pentru noi a fost răstignit, a pătimit și a fost îngropat și a înviat din morți, să-L lăudăm, grăind: Întărește în dreapta credință Biserica Ta, Hristoase și împacă viața noastră, ca un bun și de oameni iubitor.

Kliros: [Tone 1] Let us sing the praise for Him who was willingly crucified in the flesh for our sake, suffered and was buried, and rose from the dead, as we say: Establish your Church in right belief, O Christ, and give peace to our life, for you are good and love mankind.

Strana: [Glasul 2] Cu crucea Ta ai șters blestemul lemnului, cu îngroparea Ta ai omorât stăpânia morții, și cu învierea Ta ai luminat neamul omenesc. Pentru aceasta, cântăm Ție: Făcătorule de bine, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Kliros: [Tone 2] By Your Cross You destroyed the curse of the tree; by Your burial You slew the might of death; by Your Rising You enlightened the human race. Therefore we cry out to you: Benefactor, Christ our God, glory to You!

Strana: [Glasul 3] Lăudăm pe Mântuitorul, Care din Fecioară S-a întrupat; că pentru noi a fost răstignit și a treia zi a înviat, dăruind nouă mare milă.

Kliros: [Tone 3] We praise the Saviour, Who was incarnate from the Virgin, for He was crucified for our sake and rose on the third day, granting us great mercy.

Strana: [Glasul 4] Îngerii și oamenii, Mântuitorule, laudă scularea Ta cea de a treia zi, prin care s-au luminat marginile llumii și din robia vrăjmașului ne-am mântuit toți care cântăm: Făcătorule de viață, Atotputernice Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi cu învierea Ta, Unule, Iubitorule de oameni!

Kliros: [Tone 4] O Saviour, angels and humans hymn Your Rising on the third day, through which the ends of the inhabited world were filled with light, and we were all redeemed from the slavery of the foe, as we cry: Life-giving, all-powerful Saviour, save us by Your Resurrection, only lover of mankind.

Strana: [Glasul 5] Pe Hristos, Începătorul mântuirii noastre, să-L slăvim; că El din morți înviind, lumea din rătăcire s-a mântuit. Se bucură ceata îngerilor, fuge înșelăciunea diavolilor; Adam cel căzut s-a sculat, diavolul a fost zdrobit.

Kliros: [Tone 5] Let us glorify Christ the author of our salvation, for, by His rising from the dead, the world has been saved from error; the choir of angels rejoices, the guile of demons flees, fallen Adam rises, and the devil has been overthrown.

Strana: [Glasul 6] Întotdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răbdând Crucea, cu moartea pe moarte a zdrobit.

Kliros: [Tone 6] Ever-blessing the Lord, we praise His Resurrection; for having endured the Cross, by death He destroyed death.

Strana: [Glasul 7] Proorocia lui David împlinind-o Hristos, mărirea Sa în Sion o a descoperit Ucenicilor, lăudat arătându-Se pe Sine și slăvit pururea cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Mai întâi adică neîntrupat ca un Cuvânt, iar mai pe urmă pentru noi întrupat, și omorât ca un om, și înviat cu putere, ca un iubitor de oameni.

Kliros: [Tone 7] Fulfilling the prophecy of David, Christ revealed His own greatness to His disciples in Zion, showing that He was praised and ever glorified with the Father and the Holy Spirit; before without flesh as Word, later for us incarnate and put to death as man, and risen with authority, for He loves mankind.

Strana: We glorify Your Resurrection from the dead...][Glasul 8] Învierea Ta cea din morți o slăvim, Hristoase, prin care ai liberat neamul lui Adam din robia iadului și ai dăruit lumii, ca un Dumnezeu, viața veșnică și mare milă.

Kliros: We glorify Your Resurrection from the dead...][Tone 8] We glorify Your Resurrection from the dead, O Christ, through which You freed Adam's race from the tyrany of hell and as God granted the world eternal life and great mercy.

Strana: (Stih) Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne; așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.

Kliros: (Stichera) For your name's sake I have waited for You, O Lord; my soul has waited on your word, my soul has hoped in the Lord.

Strana: [Glasul 1] Înaintea mormântului Tău celui de viață primitor, stând noi, nevrednicii, cântare de slavă aducem îndurării Tale celei negrăite, Hristoase Dumnezeul nostru; că Cruce și moarte ai primit, Cel ce ești fără de păcat, ca să dăruiești lumii învierea, ca un iubitor de oameni.

Kliros: [Tone 1] As we unworthy stand at Your tomb which received life, we offer a hymn of glory to your ineffable compassion, Christ our God; for you accepted Cross and death, O sinless One, that you might grant resurrection to the world, for you love mankind.

Strana: [Glasul 2] Deschisu-s-au Ție, Doamne, cu frică, porțile morții, și portarii iadului, văzându-Te, s-au spăimântat; că porțile cele de aramă le-ai sfărâmat, și încuietorile cele de fier le-ai zdrobit, și ne- ai scos pe noi din întuneric și din umbra morții și legăturile noastre le-ai rupt.

Kliros: [Tone 2] The gates of Death opened to you, O Lord, in fear; Hell's gatekeepers shuddered when they saw you. For You ground to powder the gates of brass, crushed together the iron bars, led us out of darkness and the shadow of death, and tore our bounds asunder.

Strana: [Glasul 3] Celor din iad, pogorându-Se Hristos, a binevestit, zicând: Îndrăzniți, acum am biruit. Eu sunt Învierea, Eu pe voi vă voi ridica, sfărâmând porțile morții.

Kliros: [Tone 3] Going down to those in hell, Chris proclaimed the good tidings, saying: Tale courage, I have now conquered! I am the Resurrection; I will bring you up, abolishing the gates of death.

Strana: [Glasul 4] Porțile cele de aramă le-ai sfărâmat și încuietorile le-ai zdrobit, Hristoase Dumnezeule, și neamul omenesc cel căzut l-ai înviat. Pentru aceasta, cun un glas grăim: Cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă Ție.

Kliros: [Tone 4] You shattered the gates of brass, and crushed to powder the iron bars, Christ God, and You raised the fallen human race; therefore with one voice we cry: Lord, risen from the dead, glory to You!

Strana: [Glasul 5] Străjerii erau învățați de cei fără de lege: Tăinuiți scularea lui Hristos și luați arginți și spuneți: Noi dormind, din mormânt a fost furat cel mort. Dar cine a văzut, cine a auzit vreodată de vreun mort furat? Și mai ales pe Cel cu smirnă uns și gol, Care și-a lăsat în mormânt giulgiurile Sale? Nu vă amăgiți, iudeilor! Ascultați graiurile proorocilor și cunoașteți că Acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii și cel Atotputernic.

Kliros: [Tone 5] The members of the guard were instructed by the lawless: Conceal Christ's Resurrection and take money and say that while you were asleep the corpse was stolen from the grave. Whoever saw, whoever heard of a stolen corpse, especially one annointed and naked, leaving its grave clothes in the tomb? Do not be deceived, you Jews, learn the sayings of the Prophets, and know that He is truly the Redeemer of the world and All-powerful.

Strana: [Glasul 6] Slavă puterii Tale, Doamne, că ai zdrobit pe cel ce avea stăpânia morții; înnoitu-ne- ai pe noi prin Crucea Ta, dăruindu-ne viață și nestricăciune.

Kliros: [Tone 6] Glory to Your power, O Lord, for You destroyed the one that held the might of death; You have renewed us through Your Cross, granting us life and incorruption.

Strana: [Glasul 7] Pogorâtu-Te-ai în iad, Hristoase, precum ai voit, prădat-ai moartea ca un Dumnezeu și Stăpân, și ai înviat a treia zi, împreuna înviind pe Adam din legăturile iadului și din stricăciune, pe cel ce grăia: Slavă Învierii Tale, Unule Iubitorule de oameni.

Kliros: [Tone 7] You descended into hell as You willed, O Christ, You despoiled death as God and Master; and You rose on the third day, raising Adam with Yourself from the bonds of hell and from corruption as he cried and said: Glory to Your Resurrection, only Lover of mankind!

Strana: [Glasul 8] Slavă Ție, Hristoase Mântuitorule, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Cel ce Te-ai răstignit pe Cruce și ai înviat din mormânt a treia zi.

Kliros: [Tone 8] Glory to You, Christ, Saviour, only begotten Son of God, nailed to the cross and risen from the tomb on the third day.

Strana: (Stih) Din straja dimintezii până în noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul.

Kliros: (Stichera) From the morning watch until night, from the morning watch, let Israel hope in the world.

Strana: [Glasul 1] Pe cuvântul cel împreună cu Tatăl fără de început și împreună veșnic, Care din pântece fecioresc în chip de negrăita ieșit și Crucea și moartea pentru noi de voie a primit, și a înviat întru slavă, să-L lăudăm, grăind: Dătătorule de viață, Doamne, slavă Ție, Mântuitorul sufletelor noastre.

Kliros: [Tone 1] Let us sing the praise of the Word, with the Father without beginning and coeternal, who came forth ineffably from a virgin womb, willingly accepted Cross and death for our sake, and rose in glory, as we say: Glory to you, O Lord, the Giver of life, the Saviour of our souls.

Strana: [Glasul 2] Laudă de mântuire cântând, din guri glas să înălțăm; veniți toți în casa Domnului să îngenunchem, grăind: Cel ce pe lemn ai fost răstignit și din morți ai înviat, și ești în sânurile Tatălui, curățește păcatele noastre.

Kliros: [Tone 2] As we sing the hymn of salvation, let this song rise from our lips: Come, all in the Lord's house, let us fall down and worship as we say: You that were crucified on the Tree, and rose from the dead, and are in the bosom of the Father, have mercy on our sins.

Strana: [Glasul 3] Cei ce cu nevrednicie stăm în preacurat locașul Tău, cântare de seară înălțăm, dintru adâncuri strigând: Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai luminat lumea cu învierea Ta cea de a treia zi, scoate pe poporul Tău din mâna vrăjmașilor Tăi, iubitorule de oameni.

Kliros: [Tone 3] Standing unworthily in Your most pure house we sing an evening hymn as we cry from the depths: Christ, God, who enlightened the world by Your Resurrection on the third day, deliver Your people from the hand of Your foes, O lover of mankind.

Strana: [Glasul 4] Doamne, nașterea Ta cea din Tatăl, fără de ani și veșnică este; iar întruparea cea din Fecioară, negrăită și neînțeleasă este pentru oameni; și pogorârea la iad înfricoșătoare a fost pentru diavolul și pentru îngerii lui; că moartea călcând, a treia zi ai înviat, dăruind oamenilor nestricăciune și mare milă.

Kliros: [Tone 4] O Lord, Your birth from the Father is without time and eternal; Your incarnation from a Virgin is inexpressible for humans and beyond explanation; and Your descent into hell is fearful for the devil and his angels; for having trampled on death You rose on the third day, granting mankind incorruption and great mercy.

Strana: [Glasul 5] Doamne, Cel ce iadul ai golit și moartea ai zdrobit, Mântuitorul nostru, Cel ce ai luminat lumea cu cinstită Crucea Ta, miluiește-ne pe noi.

Kliros: [Tone 5] O Lord, our Saviour, who despoiled hell and trampled on death, and enlightened the world by the precious Cross, have mercy on us.

Strana: [Glasul 6] Îngroparea Ta, Doamne, legăturile iadului zdrobindu-le, le-a rupt. Învierea cea din morți lumea a luminat, Doamne, slavă Ție.

Kliros: [Tone 6] Your burial, O Lord, crushed and broke the bonds of hell; and Your Resurrection from the dead enlightened the world. O Lord, glory to You.

Strana: [Glasul 7] În groapă ai fost pus, ca și cum ai fi dormit, Doamne, și ai înviat a treia zi ca un puternic, întru tărie, împreună înviind pe Adam din stricăciunea morții, ca un Atotputernic.

Kliros: [Tone 7] You were laid in a tomb, O Lord, as one who slept, and You rose on the third day as one powerful in might, as all-powerful raising Adam with Yourself from the corruption of death.

Strana: [Glasul 8] Pe Tine Te slăvim, Doamne, pe Cel ce pentru noi de voie Crucea ai răbdat, și Ție ne închinăm, Atotputernice Mântuitorule. Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta, ci ne auzi și ne mântuiește pe noi prin Învierea Ta, Iubitorule de oameni.

Kliros: [Tone 8] We glorify You, O Lord, who willingly endured the Cross for our sake, and we worship You, all powerful Saviour; do not cast us away from your presence, but hearken and save us through Your Resurrection, O lover of mankind.

Strana: (Stih) Ca la Domnul este milă și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui.

Kliros: (Stichera) For with the Lord there is mercy, and much salvation with Him, and He shall save Israel from all his trespasses.

Strana: Răspuns din Minei.

Kliros: Response from the Menaion.

Strana: (Stih) Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele.

Kliros: (Stichera) Praise the Lord all families, praise Him all peoples.

Strana: Răspuns din Minei.

Kliros: Response from the Menaion.

Strana: (Stih) Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.

Kliros: (Stichera) For His mercy has grown strong upon us, and the truth of the Lord is preserved throughout the ages.

Strana: Răspuns din Minei.

Kliros: Response from the Menaion.

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Kliros: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Strana: Răspuns din Minei.

Kliros: Response from the Menaion.

Strana: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: Both now and for ever, and to the ages of ages. Amen.

[Răspunsul din Minei SAU Răspunsul din Catavasier pe glasul răspunsului de la Slavă...]

[Either the Response from the Menaion OR the Response from the Catavasier, on the tone used for the response from "Glory to..."]

DOGMATICA DOGMATIKON

Strana: [Glasul 1] Pe ceea ce este mărirea a toată lumea, care din oameni a răsărit și pe Stăpânul L-a născut, ușa cea cerească, lauda celor fără de trup și podoaba credincioșilor, pe Maria Fecioara să o lăudăm. Că aceasta s-a arătat cer și biserică a Dumnezeirii; aceasta, peretele cel din mijloc al vrajbei surpându-l, pace a adus și împărăția a deschis. Deci, pe aceasta având-o întărire a credinței, apărător avem pe Domnul, Cel ce S-a născut dintr-însa. Îndrăznească, dar, îndrăznească poporul lui Dumnezeu. Ca Acesta va birui pe vrăjmași, ca un atotputernic.

Kliros: [Tone 1] Let us hymn the whole world's glory, engendered from mankind, and who gave birth to the Master, the gate of Heaven, Mary the virgin, the song of the Bodiless Powers and adornment of the faithful, for she has been proclaimed Heaven and Temple of the Godhead. She, by destroying the middle wall of enmity, has brought peace instead and thrown open the King's palace. Therefore, holding fast to her as an anchor of the faith, we have as Champion the Lord born from her. Take courage, therefore, take courage, people of God: for he will make war on the foe as all powerful.

Strana: [Glasul 2] Trecut-a umbra Legii, când Darul a venit; că precum rugul cel aprins nu se mistuia, așa și tu, Fecioară, ai născut și fecioară ai rămas. În locul stâlpului de foc, a răsărit Soarele dreptății; în locul lui Moise, Hristos, mântuirea sufletelor noastre.

Kliros: [Tone 2] The shadow of the Law has passed now that grace has come, for as the bush in flames was not consumed, so as a Virgin you bore a Child, and remained a Virgin; instead of the pillar of fire, the Sun of righteousness has risen, instead of Moses Christ, the salvation of our souls.

Strana: [Glasul 3] Cum să nu ne mirăm de nașterea ta cea dumnezeiesc-omenească, cu totul cinstită? Că ispită de bărbat neluând, ceea ce ești cu totul fără prihană, ai născut, fără de tată, pe Fiul cu trup, pe Cel născut din Tatăl mai înainte de veci, fără de mamă; Care nicicum n-a suferit schimbare, sau amestecare, sau despărțire, ci a păstratneatinsă deosebirea celor două firi. Pentru aceasta, Stăpână Maică și Fecioară, pe Acesta roagă-L să mântuiască sufletele celor ce cu dreaptă crednță te mărturisesc pe tine, Născatoarea de Dumnezeu.

Kliros: [Tone 3] How should we not marvel at your offspring who is both God and man, O all- honoured? For without receiving the touch of a man, O all blameless, you gave birth in the flesh to a Son without father, begotten from the Father before the ages without mother, in no way undergoing change, or mixture, or separation, but preserving intact the identity of each nature. Therefore, Sovereign Lady, Virgin Mary, implore him that the souls may be saved of those who with right belief acknowledge you as the Mother of God.

Strana: [Glasul 4] Proorocul David, cel dinspre tine dumnezeiesc părinte, cu dulce cântare despre tine mai dinainte a glăsuit, către Cel ce a făcut Ție măriri: Stătut-a împărăteasa aproape de-a dreapta Ta. Că pe tine, Maică, pricinuitoare a Vieții te-a arătat Dumnezeu, Cel ce fără de tată din tine a Se face om a binevoit, ca iarăși să zidească chipul Său cel stricat prin patimi; și oaia cea rătăcită pierdută prin munți, aflând-o, pe umeri ridicând-o, la Tatăl să o aducă, și, după voia Sa, cu Puterile cerești să o mântuiască Hristos, Cel ce are mare și bogată milă.

Kliros: [Tone 4] The Prophet David, through you the ancestor of God, spoke of you beforehand in song to Him, Who has done great things for You: The Queen stood at Your right hand. For Christ, the God without father, was pleased to become man from you, declared you to be mother, source of life, so that he, who has great and rich mercy, might refashion his own image, corrupted by passions, and having found the lost sheep wandering on the mountain and laid it on his shoulders, might bring it to his Father, and by His own will, O Mother of God, unite it to the heavenly Powers and save the world.

Strana: [Glasul 5] În Marea Roșie, închipuirea miresei celei neispitite de nuntă s-a întipărit de demult. Acolo Moise, despărțitor al apei, iar aici Gavriil, slujitor al minunii. Atunci trecut-a Israel adâncul cu piciorul neudat, iar acum Fecioara L-a născut fără sămânță pe Hristos. Marea, după trecerea lui Israel, a rămas nestrăbătută, iar cea fără prihană, după nașterea lui Emanuel, a rămas nevătămată. Cel cce ești și mai înainte ai fost și Te-ai arătat ca om, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.

Kliros: [Tone 5] In the Red Sea was once depicted an image of the Bride who knew not wedlock. There Moses was the parter of the water, here Gabriel is the servant of the wonder; then Israel marched dryshod through the deep, but now the Virgin has given birth to Christ without seed; the sea after the passage of Israel remained impassable; the Blameless after bearing Emmanuel remained incorrupt. You who exist and pre-exist and appeared as God, have mercy on us.

Strana: [Glasul 6] Cine nu te va ferici, Preasfântă Fecioară? Sau cine nu va lăuda preacurată nașterea ta? Că Fiul Unul-Născut, Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Același din tine, cea curată a ieșit, în chip de negrăit întrupându-Se; din fire Dumnezeu fiind și cu firea om făcându-Se pentru noi, nu în două fețe fiind despărțit, ci în două firi neamestecat fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L, curată cu totul fericită, să se miluiască sufletele noastre.

Kliros: [Tone 6] Who will not call you blessed, All-holy Virgin? Who will not sing the praise of your childbirth without labour? For beyond time from the Father shining out, the only begotten Son came forth from you, pure Maiden, ineffably incarnate. By nature He is God and by nature He became man for our sake, not in two persons divided, but in two natures known without confusion. Implore Him, honoured and all-blessed Lady, to have mercy on our souls.

Strana: [Glasul 7] Maică te-ai cunoscut mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu, dar ai rămas fecioară, mai presus de cuvânt și de cuget. Și minunea nașterii tale a o tâlcui nu poate limba; că neobișnuită fiind zămislirea, curată, necuprins de minte este chipul nașterii. Că unde vrea, Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Pentru aceasta pe tine știindu-te toți Maică a lui Dumnezeu, ne rugăm Ție cu osârdie: Roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Kliros: [Tone 7] You were known as a Mother beyond nature, Mother of God; you remained a Virgin beyond reason and understanding; no tongue can expound the marvel of you birth giving; for while your conceiving was wondrous, O Pure One, the manner of your bearing child cannot be grasped; for whatever God wills, the order of nature is overthrown. Therefore, as we all acknowledge you to be Mother of God, you implore you insistently: Intercede that our souls may be saved.

Strana: [Glasul 8] Împăratul cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe pământ S-a arătat și cu oamenii a viețuit, că din Fecioară curată trup luând și dintr-însa ieșind cu adăugirea firii omenești: un Fiu este, îndoit în fire, dar nu în fețe. Pentru aceasta, propovaduindu-L pe Dânsul Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit cu adevărat, mărturisim pe Hristos, Dumnezeul nostru. Pe Care roagă-L, Maică nenuntită, să se miluiască sufletele noastre.

Kliros: [Tone 8] The Kingdom of Heaven, through love for mankind, appeared on earth and lived among men; for taking flesh from a pure Virgin, and coming forth from her with the addition, he is one Son double in nature, but not in person; therefore proclaiming Him truly as perfect God and perfect man, we confess Christ our God; implore Him, Mother without bridegroom, to have mercy on our souls.

Diaconul (în taina): Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește.

Deacon (quietly): Let us pray to the world. Lord have mercy.

RUGĂCIUNEA INTRĂRII PRAYER OF THE ENTRANCE

Preotul (în taină): Seara și dimineața și la amiază Te lăudăm, Te binecuvântăm, îți mulțumim și ne rugăm Ție, Stăpâne al tuturor, iubitorule de oameni, Doamne, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau cugete viclene, ci ne izbăvește de toți cei ce vânează sufletele noastre. Că spre Tine sunt, Doamne, Doamne, ochii noștri, și întru Tine am nădăjduit; să nu ne rușinezi pe noi, Dumnezeul nostru.

Priest (quietly): In the evening, and in the morning, and at noonday, we praise thee, we bless thee, we give thanks unto thee, and we pray thee, O Master of all, O Lord who lovest man, direct thou our prayer before thee as incense, and incline not our hearts to words or thoughts of evil, but deliver us from all that seek after our souls. For upon thee, Lord, O Lord, are our eyes, and in thee have we put our hope. Put us not to shame, O our God.

Preotul (în taină): Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Priest (quietly): For to Thee belong all glory, honour, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

Diaconul (în taina): Binecuvintează, părinte, sfânta intrare.

Deacon (quietly): Bless, Master, the holy entrance.

Preotul (în taină): Binecuvântată este intrarea sfinților Tăi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Priest (quietly): Blessed is the entrance of thy Saints, always, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

Preotul (tare): Înțelepciune drepți!

Priest (out loud): Wisdom. Attend!

Strana: Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară. Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață. Pentru aceasta lumea te mărește, te mărește.

Kliros: O Joyful Light of the holy glory of the Immortal Father, heavenly, holy, blessed, O Jesus Christ. Having come to sunset and beholding the evening light, we hymn the Father, Son, and Holy Spirit: God. Worthy is it at all times that thou be hymned with fitting voices, O Son of God, Thou Giver of life; wherefore the world doth glorify Thee.

Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.

Priest: Let us attend. Peace be to all.

Strana: Și duhului tău.

Kliros: And to your spirit.

Preotul: Înțelepciune, să luăm aminte!

Priest: Wisdom, let us attend!

Prochimenul zilei

Prokeimenon of the day

Strana: Domnul Domnul a împărățit, întru podoabă s-a îmbrăcat.

Kliros: The Lord hath become King; with beauty hath He clothed Himself.

Strana: (Stih) Îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și s-a încins.

Kliros: (Stichera) The Lord hath clothed Himself with power and hath girded Himself.

Strana: Domnul Domnul a împărățit, întru podoabă s-a îmbrăcat. (x2)

Kliros: The Lord hath become King; with beauty hath He clothed Himself. (x2)

ECTENIA ÎNTREITĂ TRIPLE LITANY

Preotul: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.

Priest: Let us all say with all our soul and with all our mind, let us say!

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

People: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Doamne Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Priest: O Lord Almighty, God of our fathers, we pray thee, hearken and have mercy.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

People: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Priest: Have mercy on us, O God, according to thy great mercy, we pray thee, hearken and have mercy.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

People: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Serafim, pentru Prea Sfințitul Episcopul nostru Sofian și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Priest: Again we pray for our lord, the Most Reverend Archbishop and Metropolitan Serafim, and for the Right Reverend Bishop Sofian, and for all our brethren in Christ.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

People: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru frații noștri: preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos frați ai noștri.

Priest: Again we pray for our brethren, the priests, the hieromonks, the hierodeacons, and for all our brotherhood in Christ.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

People: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frați ai noștri, dreptmăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindenea.

Priest: Again we pray for the blessed and ever-memorable most holy Orthodox Patriarchs, the founders of this holy church (or monastery) and all our fathers and brethren the Orthodox gone to rest before us, who lie here and everywhere.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

People: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriași, ctitori și binefăcători ai sfântului locașului acestuia.

Priest: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, pardon and forgiveness of the sins of the servants of God, parishioners, founders, and benefactors of this holy temple.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

People: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Priest: Again we pray for those who bear fruit and do good works in this holy and revered temple, for those who labour and those who sing, and for the people present who await of thee great and rich mercy.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

People: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Priest: Again we pray for all our brethren and for all orthodox Christians, for their good health and their salvation.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

People: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For Thou art a merciful God who lovest man, and unto Thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Strana: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață- ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Kliros: Vouchsafe, O Lord to keep us this evening without sin. Blessed art Thou, O Lord, the God of our fathers and praised and glorified is Thy name forever. Amen. Let Thy mercy be upon us, O Lord, even as we have set our hope on Thee. Blessed art Thou O Lord: teach us Thy statutes. Blessed art Thou, O Master, make us to understand Thy statutes. Blessed art Thou, O holy one: enlighten us with Thy statutes. Thy mercy, O Lord, endureth forever, despise not the works of Thy hands. To Thee belongeth worship, to Thee belongeth praise, to Thee belongeth glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

ECTENIA CERERII STĂRUITOARE LITANY OF FERVENT SUPPLICATION

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Priest: That the whole evening may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Priest: An angel of peace, a faithful guide and guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Milă și iertare de păcate și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Priest: Pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Priest: All things good and useful for our souls and peace for the world, let us ask of the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Priest: That we may end the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

Priest: A Christian ending to our life, painless, unashamed, peaceful, and a good defense before the fearful judgment seat of Christ, let us ask.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priest: Let us remember our all-holy, immaculate, most blessed, and glorious Lady, Theotokos and Ever-virgin Mary with all the Saints!

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

People: All-holy Theotokos, have mercy upon us.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Priest: Let us commend ourselves and each other, and all our life unto Christ our God.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To Thee, O Lord.

Preotul: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For thou art a good God who lovest man, and unto thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pace tuturor.

Priest: Peace be to all.

Credincioșii: Și duhului tău.

People: And to your spirit.

Preotul (în taină): Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai plecat cerurile și Te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii Tăi și spre moștenirea Ta. Că Ție, Judecătorului celui înfricoșator și iubitor de oameni, și-au plecat capetele și și-au supus grumajii, robii Tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mla Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea, și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea protivnică a diavolului, de cugete deșarte și de gânduri rele.

Priest (quietly): O Lord our God, who didst bow down the heavens and didst come down for the salvation of the race of man, look upon thy servants and upon thine inheritance. Unto thee, the fearful Judge who lovest man, have thy servants bowed their heads and subjected their necks, awaiting not help from man, but expecting thy mercy and looking for thy salvation. Keep them at all times, both during this present evening and during the approaching night, from every enemy, from every adverse operation of the Devil, and from vain thoughts and from evil imaginations.

Preotul: Fie stăpânirea împărăției Tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: Blessed and glorified be the might of thy kingdom, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

[Daca nu este Litie. Altfel se sare la LITIE.]

[If there is no Lity, continue. Else, skip to Lity]

STIHIRILE STIHOAVNEI APOSTICHA

Strana: [Glasul 1] Cu patima Ta, Hristoase, din patimi ne-am liberat, și cu învierea Ta din stricăciune ne-am izbăvit, Doamne, slavă Ție!

Kliros: [Tone 1] By your passion, O Christ, we have been freed from passions, and by your Resurrection we have been delivered from corruption. O Lord, glory to You!

Strana: [Glasul 2] Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, toată lumea a luminat și a chemat făptura Ta; Atotputernice Doamne, slavă Ție.

Kliros: [Tone 2] Your Resurrection, O Christ Saviour, has enlightened the whole inhabited world; and You have called back your own creation; All powerful Lord, glory to You!

Strana: [Glasul 3] Hristoase, Cel ce cu patima Ta ai întunecat soarele și cu lumina Învierii Tale ai luminat toate, primește cântarea noastră cea de seară, Iubitorule de oameni.

Kliros: [Tone 3] By Your Passion, O Christ, You darkened the sun, and by the light of Your Resurrection You made the whole universe radiant. Accept our evening hymn, O lover of mankind.

Strana: [Glasul 4] Doamne, suindu-Te pe Cruce, blestemul nostru cel strămoșesc l-ai șters; și pogorându-Te în iad, pe cei legați din veac, i-ai slobozit, nestricăciune dăruind neamului omenesc. Pentru aceasta, cântând, slăvim scularea Ta cea făcătoare de viață și mântuitoare.

Kliros: [Tone 4] O Lord, by ascending the Cross, You wiped out our ancestral curse, and by descending into hell, You freed those enchained from every age, granting incorruption to the human race; therefore with hymns we glorify you life-giving and saving Rising.

Strana: [Glasul 5] Pe Tine, Hristoase Mântuitorule, Cel ce Te-ai întrupat șid e ceruri nu Te-ai despărțit, cu glasuri de cântări Te mărim. Că ai primit Cruce și moarte pentru neamul nostru; ca Domnul cel iubitor de oameni, prădând porțile iadului, a tria zi ai înviat, mântuind sufletele noastre.

Kliros: [Tone 5] With sounds of song we magnify you, O Christ the Saviour incarnate, yet not parted from Heaven, for you accepted Cross and death for the sake of our race, for you are the Lord Who loves mankind. When You had despoiled the gates of Hell You rose on the third day and saved our souls.

Strana: [Glasul 6] Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri; și pe noi pe pământ ne învrednicește-te cu inimă curată să Te slăvim.

Kliros: [Tone 6] Your Resurrection, Christ Saviour, Angels praise in Heaven; grant that we also that are on earth may with pure hearts glorify You.

Strana: [Glasul 7] Înviat-ai din mormânt, Mântuitorul lumii, și împreună ai sculat pe oameni cu trupul Tău, Doamne, slavă Ție!

Kliros: [Tone 7] You rose from the tomb, O Saviour of the world, and with your flesh you raised mankind. Lord, glory to you!

Strana: [Glasul 8] Suitu-Te-ai pe Cruce, Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât din cer; venit-ai la moarte, Viața cea fără de moarte; către cei din întuneric, Lumina cea adevărata; către cei căzuți, Învierea tuturor. Cel cce ești Luminarea și Mântuitorul nostru, slavă Ție!

Kliros: [Tone 8] O Jesus, Who came down from Heaven, You ascended the Cross; immortal life, You came to death; the true Light, Who came to those in darkness; the Resurrection of all, to those who had fallen. Our enlightenment and our Saviour, glory to You!

Cântărețul: (Stih) Domnul a împărățit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și s-a încins.

Singer: (Stichera) The Lord is King, He has clothed Himself with majesty; the Lord has clothed Himself with power, and so too has He girded Himself.

Strana: [Glasul 1] Să se bucure făptura, cerurile să se veselească, din mâini să bată neamurile, de bucurie! Că Hristos, Mântuitorul nostru, pe Cruce a pironit păcatele noastre; și moartea omorând, viața nouă ne-a dăruit, pe Adam cel căzut cu tot neamul înviindu-l, ca un iubitor de oameni.

Kliros: [Tone 1] Let creation rejoice, let the heavens be glad, let the nations clap their hands with gladness; for Christ our Saviour has nailed our sins to the Cross, and by slaying death has granted us life, raising all Adam's fallen race, as he loves mankind.

Strana: [Glasul 2] Prin cruce, Mântuitorule, ai șters blestemul lemnului; puterea morții cu îngroparea Ta ai omorât; iar prin învierea Ta, neamul nostru l-ai luminat. Pentru aceasta cântăm Ție: Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Kliros: [Tone 2] Destroying through a Tree the curse of the tree, O Saviour, You slew the might of death by Your burial, while You enlightened our race by Your Rising; therefore you cry out to you: Giver of Life, Christ our God, glory to You!

Strana: [Glasul 3] Scularea Ta cea de viață dătătoare, Doamne, toată lumea a luminat și făptura cea stricată o a chemat. Pentru aceasta, din blestemul lui Adam izbăvindu-ne, grăim: Atotputernice Doamne, slavă Ție!

Kliros: [Tone 3] O Lord, Your Rising that received life enlightened the whole world, and called back what You Yourself had fashioned which had been corrupted. And so, delivered from the curse of Adam, we cry: All powerful God, glory to You!

Strana: [Glasul 4] Pironit fiind pe lemn, Unule Puternice, toată zidirea o ai clătinat; iar fiind pus în mormânt, pe cei sălășluiți în morminte i-ai înviat, nestricăciune și viață dăruind neamului omenesc. Pentru aceasta cântând, slăvim scularea Ta cea de a treia zi.

Kliros: [Tone 4] Hanged on a tree, O only Powerful One, You shook all creation; laid in a tomb, you raised those who dwelt in tombs, granting the human race incorruption and life; therefore with hymns we glorify Your Rising on the third day.

Strana: [Glasul 5] Împunsă fiind coasta Ta, Dătătorule de viață, izvoare de iertare, de viață și de mântuire, tuturor ai izvorât, și cu trupul moarte ai primit, dăruindu-ne nouă nemurire. Dar fiind pusîn mormânt, pe noi ne-ai slobozit, împreună cu Tine înviindu-ne întru slavă, ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, grăim: Iubitorule de oameni, Doamne, slavă Ție!

Kliros: [Tone 5] When Your side was pierced, O Giver of life, You poured out for all streams of forgiveness, of life and of salvation; You accepted death in the flesh, so giving us immortality; while dwelling in a grave You freed us, as God raising with Yourself in glory; and so we cry out to You: O Lord, lover of mankind, glory to You!

Strana: [Glasul 6] Porțile cele de aramă zdrobindu-le și încuietorile iadului sfărâmându-le, ca un Dumnezeu atotputernic, neamul omenesc cel căzut l-ai înviat. Pentru aceasta, și noi cu un glas grăim: Cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă Ție!

Kliros: [Tone 6] You ground to powder the gates of brass and crushed together the bars of of hell as God All-powerful, and you raised the fallen human race. Therefore with one accord we too cry out: O Lord, risen from the dead, glory to You!

Strana: [Glasul 7] Veniți să ne închinăm Celui ce a înviat din morți și a luminat toate; că din tirania iadului ne-a slobozit pe noi, prin scularea Sa cea de a treia zi, dăruindu-ne viața și mare milă.

Kliros: [Tone 7] Come, let us worship the One who rose from the dead and enlightened all things; for He has freed us from the tyrany of hell through His Resurrection on the third day, so granting us life and great mercy.

Strana: [Glasul 8] Pe Hristos, Cel ce a înviat din morți, să-L slăvim, că suflet și trup luând, prin patimă pe unul de altul a despărțit. Preacuratul suflet, adică pogorându-se în iad, pe care l-a și prădat; dar în groapă n-a văzut stricăciune sfântul trup al Mântuitorului sufletelor noastre.

Kliros: [Tone 8] Let us glorify Christ, Who rose from the dead; for having taken a body and a soul, he parted them from one another by the Passion; for His most pure soul descended into hell, which He despoiled, while the holy body of the Redeemer of our souls did not know corruption in a tomb.

Cântărețul: (Stih) Pentru că a întărit lumea, care nu se va clătina.

Singer: (Stichera) He has established the world, which will not be shaken.

Strana: [Glasul 1] Fiind Împărat al cerului și al pământului. Cel ce ești necuprins, de bunăvoie Te-ai răstignit, din iubire de oameni; pe Tine iadul întâmpinându-Te jos, s-a amărât și sufletele drepților primindu-Te, s-au bucurat; iar Adam văzându-Te pe Tine, Ziditorul, în cele de sub pământ, s-a sculat. O, minune! Cum a gustat moarte Viața tuturor. Ci, precum a voit, a luminat lumea, care grăiește: Cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă Ție.

Kliros: [Tone 1] As King of Heaven and Earth, O Incomprehensible, you were willingly crucified through love for mankind. When hell met you there below it was embittered, and the souls of the righteous receiving you rejoiced, while Adam, seeing you, His creator in the infernal regions, arose. O the marvel! How did the Life of all taste death? Except that he wished to enlighten the world, which cries out and says: O Lord who rose from the dead, glory to You!

Strana: [Glasul 2] Pe Cruce arătându-Te pironit, Hristoase, ai schimbat frumusețea făpturilor; și fără omenie ostașii arătându-se; cu sulița coasta Ta au împuns. Iar fariseii au cerut să pecetluiască mormântul, necunoscând puterea Ta. Ci, Cel ce pentru îndurarea milostivirilor Tale ai primit îngroparea și a treia zi ai înviat, Doamne, slavă Ție.

Kliros: [Tone 2] When you appeared nailed to the Cross, O Christ, You altered the beauty of created things; and while the soldiers showed their inhumanity by piercing Your side with a lance, the Hebrews asked that Your tombs be sealed, not understanding Your power; but in Your pitying compassion You accepted burial and rose on the third day. Lord, glory to You!

Strana: [Glasul 3] Cel ce ești Dumnezeu neschimbat, cu trupul pătimind, Te-ai schimbat, pe Care făptura nerăbdând să Te vadă răstrignit, de frică s-a tulburat și, suspinând, laudă îndelungă-răbdarea Ta; dar pogorându-Te în iad, a treia zi ai înviat, dăruind lumii viață și mare milă.

Kliros: [Tone 3] As God You are unchanging, yet by suffering in the flesh You changed. Creation, unable to bear seeing You suspended, was shaken with fear, and groaning it praised Your long suffering; but, having descended into hell, You arose on the third day, granting life to the world and great mercy.

Strana: [Glasul 4] Poporul cel fără de lege dându-Te pe Tine, Hristoase, lui Pilat, Te-a osândit să fii răstignit, nemuțumitor către Făcătorul de bine arătându-se. Dar de voie răbdând îngropare, ca un Însuți puternic, ai înviat a treia zi, ca un Dumnezeu, dăruindu-ne viață de sfârșit și mare milă.

Kliros: [Tone 4] A lawless people, O Christ, delivered you to Pilate, and condemned you to be crucified, showing themselves unfeeling to their benefactor, but of Your own will You endured burial, rose on the third day by Your own power as God, granting us unending life, and great mercy.

Strana: [Glasul 5] Minunată este răstignirea și pogorârea Ta în iad, Iubitorule de oameni, că prădându-l pe el, pe cei de demult legați, împreuna cu Tine i-ai înviat, întru slavă, ca un Dumnezeu; și deschizând raiul, i-ai învrednicit să-l dobândească. Pentru aceasta, și nouă, celor ce slăvim scularea Ta cea de a treia zi, dăruiește-ne curățire de păcate, locuitori ai raiului învrednicindu-ne să fim, ca Un singur-Milostiv.

Kliros: [Tone 5] Strange is Your crucifixion and Your descent into hell, O Lover of mankind; for having despoiled it and as God raised with Yourself in glory those who were prisoners, You opened Paradise and bade it welcome them; so give forgiveness of sins also to us who glorify Your Rising on the third day, granting us to be inhabitants of Paradise, as You alone are compassionate.

Strana: [Glasul 6] Din stricăciunea cea de demult, vrând Hristos să ne îndrepteze, pe Cruce s-a pironit și în groapă a fost pus. Pe Care mironosițele femei cu lacrimi căutându-L, plângând, grăiau: Vai nouă, Mântuitorul tuturor, cum ai primit să Te sălășluiești în groapă? Iar voind să Te sălășluiești, cum ai fost furat? Cum ai fost mutat? Și ce loc a ascuns trupul Tău cel de viața purtător? Ci, Stăpâne, precum ai făgăduit, arată-Te nouă și fă să înceteze de la noi tânguirea cea cu lacrimi. Dar plângând ele, îngerul către dânsele a grăit: Încetând voi plângerea, spuneți Apostolilor că a înviat Domnul dăruind lumii curățire și mare milă.

Kliros: [Tone 6] Wishing to set us upright from our ancient fall, Christ was nailed to a Cross and placed in a tomb. The Myrrh-bearing women, as they sought Him with tears, said, lamenting: Alas, O saviour of all, how is it that you designed to dwell in a tomb? How is it, since you dwelt there willingly, that You have been stolen? How is it that You have been moved? What place has hidden Your life-bearing body? But Master, as You promised, appear to us, and bring to an end the grieving of our tears. But as they lamented, an Angel cried out to them: End your lament! Say to the Apostles that the Lord is risen, granting the world pardon and great mercy.

Strana: [Glasul 7] Pogorându-Te în iad, Hristoase, moartea ai prădat, și a treia zi înviind, împreună ne-ai înviat pe noi, cei ce slăvim scularea Ta cea atotputernică, Doamne, Iubitorule de oameni.

Kliros: [Tone 7] O Christ, by descending to hell You despoiled death, and by rising on the third day You raised us with Yourself; we glorify Your All-powerful Rising, O Lord, Who loves mankind.

Strana: We glorify Your Resurrection from the dead, O Christ...][Glasul 8] Învierea Ta cea din morți o slăvim, Hristoase, prin care ai liberat neamul lui Adam din robia iadului și ai dăruit lumii, ca un Dumnezeu, viața veșnică și mare milă.

Kliros: We glorify Your Resurrection from the dead, O Christ...][Tone 8] We glorify Your Resurrection from the dead, O Christ, through which You freed Adam's race from the tyrany of hell and as God granted the world eternal life and great mercy.

Cântărețul: (Stih) Casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, întru lungime de zile.

Singer: (Stichera) Holiness befits Your house, Lord, to length of days.

Strana: [Glasul 1] Femeile purtătoare de mir miresme aducând, cu grăbire și cu plângere la groapa Ta au ajuns; și negăsind preacurat trupul Tău, dar aflând de la înger acea nouă și neobișnuită minune, Apostolilor au zis: Înviat-a Domnul, dând lumii mare milă.

Kliros: [Tone 1] The ointment bearing women, bearing ointment reached your tomb with haste and lamentation; and not finding your most pure Body, but learning from the Angel the new and marvellous wonder they said to the Apostles: The Lord has risen, granting the world great mercy!

Strana: [Glasul 2] Dătătorule de viață, Hristoase, îndurând patimă de bunăvoie pentru cei morți, și în iad pogorându-Te ca un puternic, pe cei ce așteptau acolo venirea Ta, ca dintr-o mână puternică smulgându-i, raiul în locul iadului le-ai dăruit să locuiască. Pentru aceasta, și nouă, celor ce slăvim învierea Ta cea de a treia zi, dăruiește-ne iertare de păcate și mare milă.

Kliros: [Tone 2] For the sake of mortals, O Christ, Giver of life, willingly you underwent the Passion; as Powerful You descended into Hell, snatched as from the hand of a mighty one the souls of those who were waiting there for Your coming and in place of hell You granted them a dwelling in Paradise. And so to us, who glorify Your Rising on the third day, grant pardon of our sins and great mercy.

Strana: [Glasul 3] Ca să mântuiești din moarte neamul nostru, Hristoase, moarte ai răbdat; și a treia zi, din morți înviind, împreună cu Tine ai înviat pe cei ce Te-au cunoscut pe Tine Dumnezeu, și lumea ai luminat, Doamne, slavă Ție.

Kliros: [Tone 3] To deliver our race from death, O Christ, you underwent death; and risen from the dead on the third day You raised with Yourself those who acknowledged You as God, and You enlightened the world. O Lord, glory to You.

Strana: [Glasul 4] Cu lacrimi ajungând femeile la mormânt, pe Tine Te-au căutat; dar neaflându-Te, plângând cu tânguire au grăit zicând: Vai nouă, Mântuitorul nostru, împăratul tuturor, cum ai fostrăpit? Și ce loc ține trupul Tău cel de viață purtător? Dar îngerul către dânsele a răspuns: Nu plângeți, a zis, ci, mergând, vestiți că a înviat Domnul, dându-ne nouă bucurie, ca un singur îndurat.

Kliros: [Tone 4] Reaching Your grave in tears, the women sought You; and when they did not find You, they cried aloud with grief and lamentation; Alas, our Saviour, King of all, how were you stolen? What sort of place holds Your life-bearing body? But an angel answered them, and said: Do not weep, but go, proclaim that the Lord has risen, granting us joy, for He alone is compassionate.

Strana: [Glasul 5] Cel ce pentru noi cu trupul pătimire ai primit și a treia zi din morți ai înviat, patimile noastre cele trupești vindecă-le și ne ridică din greșelile cele cumplite, Iubitorule de oameni, și ne mântuiește pe noi.

Kliros: [Tone 5] You that for our sake accepted the passion in the flesh, and on the third day rose from the dead: heal the passions of our flesh, and raise us from grievous offences, O Lover of mankind, and save us.

Strana: [Glasul 6] Răstignindu-Te, precum ai voit, Hristoase, și moartea cu îngroparea Ta prădând, a treia zi ai înviat întru slavă, ca un Dumnezeu, dăruind lumii viață fără de sfârșit și mare milă.

Kliros: [Tone 6] You were crucified as You willed, O Christ, and by Your burial you despoiled death. On the third day You rose as God in glory, granting the world unending life and great mercy.

Strana: [Glasul 7] Înfricoșator Te-ai arătat, Doamne, în mormânt zăcând, ca și cum ai fi fost dormind; dar înviind a treia zi ca un Puternic, împreună ai înviat pe Adam, cel ce grăia: Slavă Învierii Tale, Unule, Iubitorule de oameni.

Kliros: [Tone 7] You appeared fearsome as You lay in the tomb as one asleep, O Lord; but rising on the third day as one with power, with Yourself You raised Adam, who cried: Glory to Your Resurrection, only Lover of mankind!

Strana: [Glasul 8] O, Stăpânul tuturor, Cel necuprins, Făcătorule al cerului și al pământului, prin Cruce pătimind, mie nepătimire mi-ai izvorât. Și îngropare primind, și înviind întru slavă, împreună ai înviat pe Adam, cu mâna cea preaputernică. Slavă sculării Tale celei de a treia zi, prin care ne-ai dăruit nouă viață veșnică și curățire de păcate, ca un singur Îndurat.

Kliros: [Tone 8] Master of all things, incomprehensible Maker of Heaven and Earth, by suffering the Cross You became for me the source of dispassion. Having accepted burial and risen in glory, You raised Adam with Yourself by Your all-powerful hand. Glory to Your Rising on the third day, through which you granted us eternal life and forgiveness of sins, for You alone are compassionate.

Cântărețul: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Singer: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Strana: Răspuns din Minei.

Kliros: Response from the Menaion.

Cântărețul: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Singer: Both now and for ever, and to the ages of ages. Amen.

Strana: Răspuns din Minei SAU Răspuns din Catavasier, pe glasul răspunsului de la Slavă...

Kliros: Response from the Menaion OR Response from the Catavasier, on the tone the Kliros sang the response from the Menaion.

Strana: [Glasul 1] Iată s-a împlinit proorocia lui Isaia: că fecioară fiind ai născut, iar după naștere, ca și mai înainte de naștere ai rămas; că Dumnezeu era Cel ce S-a născut, pentru aceasta și firile le-ai înnoit. Ci, o Maică a lui Dumnezeu, rugăciunile robilor tăi, ce sse aduc ție în biserica ta, nu le trece cu vederea, ci, ca ceea ce ai purtat în brațele tale pe Cel milostiv, spre robii tăi milostivește-te și roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Kliros: [Tone 1] See, the prophecy of Esaias has been fulfilled; for as a Virgin you gave birth and after childbirth you remained as before childbirth. For it was God who was born, therefore nature also was made new. But O Mother of God, do not despise the supplications of your servants, offered to you in your Temple; but since you carry the Compassionate in your embrace, have compassion on your servants, and intercede that our souls may be saved.

Strana: [Glasul 2] O, minune mai nouă decât toate minunile cele de demult! Că cine a cunoscut maică să nască fără bărbat, și să poarte în brațe pe Cel ce cuprinde toată făptura? A lui Dumnezeu este voia, Cel ce S-a născut; pe Care ca pe un prunc, Preacurată, în brațele tale purtându-L și îndrazneală de maică spre Dânsul câștigând, nu înceta rugându-L pentru cei ce te cinstesc, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre.

Kliros: [Tone 2] O new wonder, greater than all the wonders of old! For who has ever known of a Mother who without a man has given birth and carried in her arms the One who holds fast all creation? The One born is the Counsel of God, whom you, Most Pure, carried as a Babe in your embrace, and towards whom you have gained a mother's freedom to speak. Do not cease to intercede on behalf of those who honour you, that he take pity and save our souls.

Strana: [Glasul 3] Fără de sămânță, din dumnezeiescul Duh, dar cu voia Tatălui , ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce este din Tatăl fără de mamă, mai înainte de veci; dar pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup L-ai născut și ca pe un prunc cu lapte L-ai hrănit. Pentru aceasta, nu înceta a-L ruga să se izbăvească din primejdii sufletele noastre.

Kliros: [Tone 3] By the Father's will, without seed you conceived from the divine Spirit the Son of God, who before the ages is from the Father without mother. But you gave birth in the flesh and suckled as a babe Him, Who for our sake had come from you without father. Therefore do not cease to intercede that our souls may be delivered from dangers.

Strana: [Glasul 4] Caută spre rugăciunile robilor tăi, ceea ce ești cu totul fără prihană, potolind pornirile cele rele împotriva noastră, din tot necazul izbăvindu-ne pe noi; că pe tine singură te avem ancoră tare și neclintită, și a ta ocrotire am dobândit. Să nu fim rușinați, stăpână, cei ce te chemăm pe tine. Grăbește spre rugăciunea celor ce strigă către tine cu credință: Bucură-te, stăpână, ajutătoarea tuturor, bucuria și acoperământul și mântuirea sufletelor noastre.

Kliros: [Tone 4] Look up on the supplication of your servants, O all unblemished, bringing to an end the dread assaults that that beset us and calming all our distress; for we have you as only safe and sure anchor and we have gained your protection. Sovereign Lady, may we who entreat you not to be put to shame; make haste to hear the supplication of us who cry to you with faith: Hail Sovereign Lady, help, joy, and protection of all, and salvation of our souls.

Strana: [Glasul 5] Biserică și ușa, cămară și scaun al Împăratului ești, Fecioară întru totul cinstită, prin care Mântuitorul meu, Hristos Domnul, S-a arătat celor ce dormeau în întuneric, Soarele Dreptății fiind, Care voia să lumineze pe cei pe care i-a zidit după chipul Său, cu mâna Sa. Pentru aceasta, cu totul lăudată, ceea ce ca o Maică ai câștigat îndrazneală către Dânsul, roagă-L neîncetat să mântuiască sufletele noastre.

Kliros: [Tone 5] You are Temple and Gate, Palace and Throne of the King, All honoured virgin; through You my Redeemer, Christ the Lord appeared to those who slept in the darkness, for He is the Sun of righteousness, Who wishes to enlighten those whom He fashioned in His own image with His own hand. Therefore, All praised Lady, as You have acquired a mother's freedom to speak before Him, intercede unceasingly that our souls may be saved.

Strana: [Glasul 6] Făcătorul și izbăvitorul meu, Hristos Domnul, din pântecele tău ieșind, Preacurată, întru mine îmbrăcându-Se, din blestemul cel dintâi pe Adam l-a slobozit. Pentru aceasta ție, Preacurată, ca Maicii lui Dumnezeu și Fecioarei cu adevărat, grăim neîncetat, ca îngerul: Bucură-te! Bucură-te, Stăpână, folositoarea și acoperământul și mântuirea sufletelor noastre!

Kliros: [Tone 6] My Maker and Redeemer, Christ the Lord, by coming from your womb, O most-pure Lady, and clothing Himself in me, freed Adam from the former curse. And so, All-pure Lady, as to her who is truly Mother of God and Virgin, we cry to you the "Rejoice!" of the Angel. Rejoice, Sovereign Lady, defence and protection, and salvation of our souls.

Strana: [Glasul 7] Sub acoperământul tău, Stăpână, toți pământenii scăpând, strigăm ție: Născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră, izbăvește-ne pe noi de greșelile cele fără de număr și miluiește sufletele noastre.

Kliros: [Tone 7] As all we born of earth flee to your protection, Sovereign Lady, we cry out to you: Mother of God, our hope, deliver us from countless offences, and save our souls.

Strana: [Glasul 8] Fecioară nenuntită, care pe Dumnezeu în chip de negrăit L-ai zămislit cu trup, Maica Dumnezeului celui Preaînalt, rugăciunile robilor tăi primește-le, ceea ce ești cu totul fără prihană, care tuturor dăruiești curățire de greșeli; primind acum rugăciunile noastre, roagă-te să ne mântuim noi toți.

Kliros: [Tone 8] Virgin without bridegroom, who inefably conceived God in the flesh, Mother of God most high, accept the supplications of your servants, O all-blameless, who grant to all cleansing from faults. As you now receive our entreaties implore that we may all be saved.

Strana: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace. Că văzură ochii mei mântuirea Ta, care o ai gătit-o înaintea tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor si slavă poporului Tău credincios. (la Offenbach, Israel)

Kliros: Lord, now let Thou Thy servant depart in peace, according to Thy word, for mine eyes have seen Thy salvation, which Thou hast prepared before the face of all people, a light to enlighten the Gentiles, and the glory of Thy faithful people. (At Offenbach, glory of Thy people Israel)

Strana: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte miluiește-ne pe noi. (x3)

Kliros: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Kliros: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

Strana: Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

Kliros: All Holy Trinity have mercy upon us, Lord cleanse us from our iniquities, O Holy One heal our infirmities, for Thy names sake.

Strana: Doamne miluiește (x3)

Kliros: Lord, have mercy (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Kliros: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

Strana: Tatăl nostru Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împarația Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astazi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Kliros: Our Father, Who art in Heaven, hallowed be Thy name, Thy Kingdom come, Thy will be done on Earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

Preotul: Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Priest: For thine is the Kingdom, and the power, and the glory, of the Father and the Son, and the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

TROPARUL ÎNVIERII RESURRECTION TROPARION

Strana: [Glasul 1] Piatra fiind pecetluită de iudei și ostașii străjuind preacurat trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viață. Pentru aceasta puterile cerurilor strigau Ție, Dătătorule de viață: mărire Învierii Tale, Hristoase, mărire Împărăției Tale, mărire smereniei Tale, Unule iubitorule de oameni.

Kliros: [Tone 1] When the stone had been sealed by the Jews, and the soldiers were guarding Thine immaculate Body, Thou didst rise on the third day, O Saviour, granting life unto the world. Wherefore, the Hosts of the Heavens cried out to Thee, O Life-giver: Glory to Thy Resurrection, O Christ. Glory to Thy Kingdom. Glory to Thy dispensation, O only Lover of mankind.

Strana: [Glasul 2] Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce ești Viața cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morți din cele dedesubt, toate Puterile cerești au strigat: Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Kliros: [Tone 2] When Thou didst descend unto death, O Life Immortal, then didst Thou slay Hades with the lightning of Thy Divinity. And when Thou slay Hades with the lightning of Thy Divinity. And when Thou didst also raise the dead out of the nethermost depths, all the Hosts of Heavens cried out: O Lifegiver, Christ our God, glory be to Thee.

Strana: [Glasul 3] Să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești. Că a făcut biruință cu brațul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte; Cel întâi-născut din morți S-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi și a dat lumii mare milă.

Kliros: [Tone 3] Let the Heavens be glad; let earthly things rejoice; for the Lord hath wrought might with His arm. He hath trampled down death by death; the first-born of the dead hath He become. From the belly of Hades hath He delivered us and hath granted to the world great mercy.

Strana: [Glasul 4] Propovăduirea Învierii cea luminată înțelegând-o de la înger ucenițele Domnului, și lepădând osândirea cea strămoșească, Apostolilor, lăudându-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea, sculatu- S-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Kliros: [Tone 4] Having learned the joyful proclamation of the Resurrection from the angel, and having cast off the ancestral condemnation, the women disciples of the Lord spake to the Apostles exultantly: Death is despoiled and Christ God is risen, granting to the world great mercy.

Strana: [Glasul 5] Pe Cuvântul, Cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, Care S-a născut din Fecioară spre mântuirea noastră, să-L laudăm credincioșii și să I ne închinăm; că bine a voit a Se sui cu trupul pe Cruce și moarte a răbda, și a scula pe cei morți, întru slăvită învierea Sa.

Kliros: [Tone 5] Let us, O faithful, praise and worship the Word Who is counorignate with the Father and the Spirit, and Who was born of the Virgin for our salvation; for He was pleased to ascend the Cross in the flesh and to endure death, and to raise the dead by His glorious Resurrection.

Strana: [Glasul 6] Puterile îngerești la mormântul Tău și străjerii au amorțit; și sta Maria la mormânt, căutând preacuratul Tău trup. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul. Întâmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viață, Cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă Ție!

Kliros: [Tone 6] Angelic Hosts were above Thy tomb, and they that guarded Thee became as dead. And Mary stood by the grave seeking Thine immaculate Body. Thou didst despoil Hades and wastnot tempted by it. Thou didst meet the Virgin and dist grant us life. O Thou Who didst rise from the dead, O Lord, glory be to Thee.

Strana: [Glasul 7] Zdrobit-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea mironosițelor o ai schimbat și Apostolilor a propovădui le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Kliros: [Tone 7] Thou didst destroy death by Thy Cross, Thou didst open Paradise to the thief. Thou didst change the lamentation of the Myrrh-bearers, and Thou didst command Thine Apostles to proclaim that Thou didst arise, O Christ God, and grantest to the world great mercy.

Strana: [Glasul 8] Dintru înălțime Te-ai pogorât, Milostive, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne slobozești pe noi din patimi; Cel ce ești viața și învierea noastră, Doamne, slavă Ție!

Kliros: [Tone 8] From on high didst Thou descend, O Compassionate One; to burial of three days hast Thou submitted that Thou mightest free us from our passions. O our Life and Resurrection, O Lord, glory be to Thee.

Strana: [Glasul 1] Gavriil zicând ție, Fecioară: Bucură-te!, odată cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălășluit întru tine; slavă Celui ce a ieșit din tine; slavă Celui ce ne-a liberat pe noi, prin nașterea ta.

Kliros: [Tone 1] When Gabriel announced to thee, "Rejoice!", O Virgin, the Master of all became incarnate within thee, the holy tabernacle, at his cry, as the righteous David said. Thou wast shown to be more spacious than the Heavens, having borne thy Creator. Glory to Him, Who made His abode within thee! Glory to Him Who came forth from thee! Glory to Him Who hath set us free by thy birthgiving.

Strana: [Glasul 2] Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăția fiind pecetluită și întru feciorie păstrată, cu adevărat Mică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel Adevărat; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Kliros: [Tone 2] All of thy most glorious mysteries are beyond comprehension, Theotokos; for, thy purity sealed and thy virginity intact, thou art known to be a true Mother, having given birth unto God. Him do thou entreat, that our soul be saved.

Strana: [Glasul 3] Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău și Dumnezeul nostru, prin Cruce răbdând patimă, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

Kliros: [Tone 3] We hymn thee who hast mediated the salvation of our race, O Virgin Theotokos; for thy Son and our God, accepting suffering on the Cross in the flesh He had received of thee, hath delivered us from corruption, in that He is the Lover of mankind.

Strana: [Glasul 4] Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată și Crucea de voie pentru noi primind; prin care înviind pe Cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Kliros: [Tone 4] The mystery hidden from all ages and unknown to the ranks of Angels hath been revealed to those on earth through thee, O Theotokos: God being made flesh in a union without confusion, and willingly accepting the Cross for us hath through it raised the first-formed man, and thus saved our souls from death.

Strana: [Glasul 5] Bucură-te, ușa Domnului cea neumblată. Bucură-te, zid și acoperământ al celor ce aleargă la tine. Bucură-te, liman neînviforat și neispitită de nuntă, care ai născut cu trup pe Făcătorul tău și Dumnezeu; nu înceta a te ruga pentru cei ce laudă și cinstesc nașterea ta.

Kliros: [Tone 5] Rejoice, impassible portal of the Lord! Rejoice, rampart and protection of those who have recourse unto thee! Rejoice, haven untouched by storms, and who knowing not wedlock, didst bear in the flesh thy Creator and God. Cease not to intercede for those who praise and worship thy Offspring.

Strana: [Glasul 6] Cel ce pe cea binecuvântată ai numit-o Maică a Ta, venit-ai la patimă, prin hotărâre de bunăvoie și strălucind pe Cruce, vrând să cauți pe Adam, ai grăit îngerilor: Bucurați-vă împreună cu Mine, că s-a aflat drahma cea pierdută. Cel ce pe toate cu înțelepciune le-ai rânduit, slavă Ție!

Kliros: [Tone 6] O Thou who hast called Mother blessed, Thou didst go to Thy suffering with a free will, and didst shine forth up on the Cross, desiring to seek out Adam. And Thou didst say to the angels: Rejoice with me, for I have found the lost coin! O our God who hast ordered all things in Thy wisdom, glory to Thee!

Strana: [Glasul 7] Ca ceea ce ești vistieria învierii noastre, pe cei ce nădăjduiesc în tine, Prealăudată, scoate-i din prăpastie și din adâncul greșelilor; că tu, născând Mântuirea, pe cei vinovați de păcat i-ai mântuit; ceea ce mai înainte de naștere ai fost fecioară, și în naștere fecioară, și după naștere ai rămas tot fecioară.

Kliros: [Tone 7] As the treasure-house of our Resurrection, O all-hymned one, lead up from the pit and abyss of transgression those who put their trust in Thee; for Thou hast saved those who were subject to sin by giving birth to our Salvation. Thou wast a Virgin before bearing child, a Virgin in childbearing and after bearing a child remainest a Virgin.

Strana: [Glasul 8] Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat, Bunule; Care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni; Milostive; primește pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi; și mântuiește, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit.

Kliros: [Tone 8] O Good One, Who for our sake wast born of the Virgin and, having endured crucifixion, cast down death by death, and as God revealed the Resurrection: disdain not that which Thou hast fashioned with Thine own hand. Show forth Thy love for mankind, O Merciful One; Accept the supplications of the Theotokos who bore Thee, and save Thy despairing people, O our Saviour!

Preotul: Înțelepciune.

Priest: Wisdom.

Strana: Binecuvintează.

Kliros: Bless.

Preotul: Cel ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: He Who is, is blessed, even Christ our God, always, now and ever, and unto ages of ages.

Strana: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a dreptmăritorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.

Kliros: Amen. Establish, O God, the holy Orthodox Faith, and Orthodox Christians unto ages of ages.

Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Priest: Most holy Theotokos, save us.

Strana: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, Carea fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim.

Kliros: More honourable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim; without corruption thou gavest birth to God the Word. True Theotokos, we magnify thee.

Preotul: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Priest: Glory to Thee, O Christ God, our Hope, glory to Thee.

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește (x3) Părinte binecuvintează.

Kliros: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Lord, have mercy. (x3) Bless, Master.

Preotul: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ocrotitoarea Parohiei noastre, ale Sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului (Numele Sfântului zilei), a cărui pomenire o săvârșim, a sfintei Mucenițe Elisabeta, ocrotitoarea Darmstadtului, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oamni iubitor.

Priest: Christ, our True God, have mercy on us and save us as a good, and mankind-loving God, for the prayers of His most pure Mother, the protector of our Parish, of the Holy, glorious, and all- laudable Apostles, of Saint (St. Of the day), whose remembrance we celebrate, of the Holy Martyr Elizabeth, the protector of Darmstadt, of the Holy and righteous Forebears of God Joachem and Anne, and those of all the Saints.

Strana: Amin.

Kliros: Amen.

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Priest: For the prayers of our Holy Forefathers, O Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us.

Strana: Amin.

Kliros: Amen.

LITIE LITY

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea dreptmăritorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; cu ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; cu ale celor între sfinți Parinților noștri și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur; cu ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor între sfinți Părinților noștri: Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, făcătorilor de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest și Sava și cu ale sfinților, măriților și marilor Mucenici: Gheorghe, purtătorul de biruința, Dimitrie, izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou; cu ale sfântului Marelui Mucenic Nichita Romanul, cu ale sfinților Mucenici Serghie si Vach, Ioan Valahul și Oprea, și cu ale tuturor sfinților bunilor biruitori mucenici; cu ale sfintei Mucenițe Filoteea; cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri: Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, și cu ale Preacuvioasei maicii noastre Parascheva; cu ale Sfântului (numele Sfântului zilei), a cărui pomenire o săvârșim; cu ale sfinților și drepților dumnezeiești Parinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților; rugămu-Te, mult Milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi.

Priest: O God, save Thy people, and bless Thine inheritance. Look upon Thy world in mercy and compassion. Exalt the horn of Orthodox Christians, and send down upon us Thy rich mercies, through the intercessions of our all immaculate Lady, the Theotokos and Ever-virgin Mary; through the power of the precious and life-creating Cross; through the protection of the honorable bodiless Powers of heaven; of the honorable, glorious Prophet, Forerunner, and Baptist John; of the holy, glorious and all-laudable Apostles ; of our Fathers among the Saints, Ecumenical Great Teachers and Hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom; of Saints Athanasius, Cyril, and John the Merciful, Patriarchs of Alexandria, and of St. Nifon, the Patriarch of Constantinople; of our Father among the Saints, Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia, of Spyridon of Trimythous, the Wonderworker, of Calinic of Cernica, Joseph the New, Iorest, and Sava; of the holy, glorious, and right-victorious Martyrs; of the holy, glorious great Martyr, the victorious and wonderworking George; Demetrios of Thessaloniki; Theodore Thyron, Theodore Stratelates, and John the New; of the Holy, Great Martyr Nikita the Dacian-Roman; of the Holy Martyrs Sergei and Vach, John the Wallach, and Oprea, and of all holy, good, victorious Martyrs; of the holy Martyr Philoteia; of the our Venerable and God-bearing Fathers: Gregory the Decapolite, Nicodim from Tismana, Dimitry the New, Visarion, and Sophrony; and of the most Venerable Paraskeve the New; of Saint [Saint of the Day], whose remembrance we celebrate; of the holy and righteous Forebears of God, Joachim and Anne; and of all the Saints, we pray Thee, O Lord, great in mercy, hearken unto us sinners who pray unto Thee, and have mercy on us.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Kliros: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Doamne miluiește. (x3)

Priest: Lord, have mercy. (x3)

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Kliros: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Doamne miluiește. (x3)

Priest: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Serafim, pentru Prea Sfințitul Episcopul nostru Sofian și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Priest: Again we pray for our lord, the Most Reverend Archbishop and Metropolitan Serafim, and for the Right Reverend Bishop Sofian, and for all our brethren in Christ.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Kliros: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru ocârmuitorii țării noastre, pentru mai marii orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste.

Priest: Again we pray for the leaders of our country, for all civil authorities, and for the Christ-loving armed forces.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Kliros: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Înca ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuința de mila și ajutorul lui Dumnezeu; pentru apărarea țarii acesteia și a celor ce viețuiesc într-însa, și pentru pacea și bună așezarea întregii lumi; pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici; pentru mântuirea și ajutorul celor ce cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri; pentru cei trimiși și pentru cei ce sunt în călătorie; pentru tămăduirea celor ce zac în boli; pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor ce mai înainte s-au mutat întru buna credință, părinți și frați ai noștri dreptmăritori, care odihnesc aici și pretutindeni; pentru izbăvirea celor robiți; pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zicem.

Priest: Again we pray for every Christian soul, afflicted and weary, in need of God's mercies and help; for the protection of this country and for those who dwell therein; for the peace and good order of the whole world; for the good estate of the holy churches of God; for the salvation and help of our fathers and brethren who with diligence and fear of God labor and serve; for those who are gone away and those who are abroad; for the healing of those who lie in infirmity; for the repose, refreshment and blessed memory and forgiveness of sins of all our fathers and brethren the Orthodox gone to rest before who lie here and everywhere; for the deliverance of captives; for our brethren who are serving, and for all who serve and have served in this holy abode, let us say:

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Kliros: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele: de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia, care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.

Priest: Again we pray that He will keep this this holy abode, this country, and every city and village from wrath, famine, pestilence, earthquake, flood, fire, the sword, foreign invasion, and from civil war; that our good God, who loveth man, will be gracious, favourable, and conciliatory, and turn away and dispel all the wrath stirred up against us and all sickness, and may deliver us from His righteous chastisement which impendeth against us, and have mercy on us.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Kliros: Lord, have mercy. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre, a păcătoșilor, și să ne miluiască pe noi.

Priest: Again we pray that the Lord God will hearken unto the voice of supplication of us sinners and have mercy on us.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Kliros: Lord, have mercy. (x3)

Preotul (în taină): Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și, Milostive Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi.

Priest (quietly): Hear us, O God our Savior, the hope of all the ends of the earth, and of those who are far off upon the sea; and be gracious, be gracious, O Master, unto us sinners and have mercy on us.

Preotul (tare): Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest (out loud): For thou art a merciful God who lovest man, and unto thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages.

Strana: Amin.

Kliros: Amen.

Preotul: Pace tuturor.

Priest: Peace be to all.

Strana: Și duhului Tău.

Kliros: And to Thy spirit.

Preotul:

Priest:

Strana: Ție, Doamne.

Kliros: To Thee, O Lord.

Preotul: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; cu ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; cu ale celor între sfinți Părinților noștri și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur; cu ale Sfinților Atanasie Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei, Nifon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor între sfinți Părinților noștri: Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, făcătorilor de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, și cu ale tuturor sfinților sfințiților ierarhi; cu ale sfinților, mariților marilor Mucenici; Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou; cu ale sfântului sfințitului Mucenic Haralambie, cu ale Sfinților Mucenici Serghie și Vach, Ioan Valahul și Oprea, și cu ale tuturor sfinților bunilor biruitori mucenici: cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie: cu ale Preacuvioasei maicii noastre Parascheva: cu ale Sfântului [aici se pomenește Sf. zilei], a cărui pomenire o săvârșim: cu ale sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților Tăi: bineprimită fă rugăciunea noastră; dăruiește iertare greșelilor noastre; acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale; depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și protivnicul, împacă viața noastră, Doamne: miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre, ca un bun și de oameni iubitor.

Priest: O Master, great in mercy, Lord Jesus Christ our God, through the intercessions of our all- immaculate Lady the Theotokos and Ever-virgin Mary, through the power of the precious and life- creating Cross; through the protection of the honorable bodiless Powers of heaven; of the honorable, glorious Prophet, Forerunner, and Baptist John; of the holy, glorious and all-laudable Apostles ; of our Fathers among the Saints, Ecumenical Great Teachers and Hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom; of Saints Athanasius, Cyril, and John the Merciful, Patriarchs of Alexandria, and of St. Nifon, the Patriarch of Constantinople; of our Father among the Saints, Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia, of Spyridon of Trimythous, the Wonderworker, of Calinic of Cernica, Joseph the New, Iorest, and Sava; of the holy, glorious, and right-victorious Martyrs; of the holy, glorious great Martyr, the victorious and wonderworking George; Demetrios of Thessaloniki; Theodore Thyron, Theodore Stratelates, and John the New; of the Holy, Great Martyr Nikita the Dacian-Roman; of the Holy Martyrs Sergei and Vach, John the Wallach, and Oprea, and of all holy, good, victorious Martyrs; of the holy Martyr Philoteia; of the our Venerable and God-bearing Fathers: Gregory the Decapolite, Nicodim from Tismana, Dimitry the New, Visarion, and Sophrony; and of the most Venerable Paraskeve the New; of Saint [Saint of the Day], whose remembrance we celebrate; of the holy and righteous Forebears of God, Joachim and Anne; and of all the Saints, make our prayer acceptable, grant us forgiveness of our trespasses, shelter us under the shelter of thy wings, drive away from us every enemy and adversary, give peace to our life, O, Lord. Have mercy on us and on thy world and save our souls, for thou art good and lovest man.

Strana: Amin.

Kliros: Amen.

Strana: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace. Că văzură ochii mei mântuirea Ta, care o ai gătit-o înaintea tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor si slavă poporului Tău credincios. (la Offenbach, Israel)

Kliros: Lord, now let Thou Thy servant depart in peace, according to Thy word, for mine eyes have seen Thy salvation, which Thou hast prepared before the face of all people, a light to enlighten the Gentiles, and the glory of Thy faithful people. (At Offenbach, glory of Thy people Israel)

Strana: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte miluiește-ne pe noi. (x3)

Kliros: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Kliros: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

Strana: Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

Kliros: All Holy Trinity have mercy upon us, Lord cleanse us from our iniquities, O Holy One heal our infirmities, for Thy names sake.

Strana: Doamne miluiește (x3)

Kliros: Lord, have mercy (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Kliros: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

Strana: Tatăl nostru Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împarația Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astazi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Kliros: Our Father, Who art in Heaven, hallowed be Thy name, Thy Kingdom come, Thy will be done on Earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

Preotul: Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Priest: For thine is the Kingdom, and the power, and the glory, of the Father and the Son, and the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

LA LITIE THE LITY

Strana: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Kliros: Rejoice Virgin, Theotokos, Mary, full of grace; the Lord is with thee: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, for you have given birth to the Saviour of our souls.

Strana: Troparul Sfântului.

Kliros: Troparion of the Saint.

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Kliros: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen.

Strana: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Kliros: Rejoice Virgin, Theotokos, Mary, full of grace; the Lord is with thee: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, for you have given birth to the Saviour of our souls.

[Litie: bincuvântarea pâinilor]

[Lity: the blessing of the breads]

APOLISUL APOLITIKION

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Priest: Let us pray to the Lord.

Strana: Doamne miluiește.

Kliros: Lord, have mercy.

Preotul: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai bincuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele cinci mii de bărbați, Însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untdelemnul și le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea Ta; și pe credincioșii, robii Tăi, care vor gusta dintr-însele, îi sfințește; că Tu ești Cel ce bincuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și bunului și de viața făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: O Lord Jesus Christ our God, who didst bless the five breads in the wilderness, and didst satisfy the five thousand therewith, thyself bless these breads, this wheat, wine and oil, and multiply them in this holy abode, and in all thy world; and sanctify the faithful who partake of them. For it is thou who dost bless and sanctify all things, O Christ our God, and unto thee do we send up glory, together with thy Father, who is without beginning, and thine all-holy, and good, and life-creating Spirit, now and ever, and unto ages of ages.

Strana: Amin.

Kliros: Amen.

Strana: Fie Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. (x3).

Kliros: Blessed be the name of the Lord, henceforth and forever. (x3)

Preotul: Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnului nu se vor lipsi de tot binele.

Priest: Rich men have turned poor and gone hungry; but they that seek the Lordshall not be deprived of any good thing.

Strana: Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnului nu se vor lipsi de tot binele.

Kliros: Rich men have turned poor and gone hungry; but they that seek the Lordshall not be deprived of any good thing.

Preotul: Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnului nu se vor lipsi de tot binele.

Priest: Rich men have turned poor and gone hungry; but they that seek the Lordshall not be deprived of any good thing.

Strana: Iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

Kliros: But they that seek the Lordshall not be deprived of any good thing.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Priest: Let us pray to the Lord.

Strana: Doamne miluiește.

Kliros: Lord, have mercy.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: The blessing of the Lord be upon you, through His grace and love of man, always, now and ever, and unto ages of ages.

Strana: Amin.

Kliros: Amen.

Preotul: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Priest: Glory to Thee, O Christ God, our Hope, glory to Thee.

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește (x3) Părinte binecuvintează.

Kliros: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Lord, have mercy. (x3) Bless, Master.

Preotul: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ocrotitoarea Parohiei noastre, ale Sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului (Numele Sfântului zilei), a cărui pomenire o săvârșim, a sfintei Mucenițe Elisabeta, ocrotitoarea Darmstadtului, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oamni iubitor.

Priest: Christ, our True God, have mercy on us and save us as a good, and mankind-loving God, for the prayers of His most pure Mother, the protector of our Parish, of the Holy, glorious, and all- laudable Apostles, of Saint (St. Of the day), whose remembrance we celebrate, of the Holy Martyr Elizabeth, the protector of Darmstadt, of the Holy and righteous Forebears of God Joachem and Anne, and those of all the Saints.

Strana: Amin.

Kliros: Amen.

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Priest: For the prayers of our Holy Forefathers, O Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us.

Strana: Amin.

Kliros: Amen.

www.liturghie.net