VECERNIE

Preotul (tare): Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE

Strana: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Strana: Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Strana: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte miluiește-ne pe noi. (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Strana: Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Strana: Tatăl nostru Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împarația Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astazi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA 1

Strana: Doamne, îndurate și milostive, îndelung-răbdătorule și mult milostive, ascultă rugăciunea noastră și ia aminte la glasul cererii noastre. Fă cu noi semn spre bine; îndreptează-ne pe calea Ta, ca să umblăm întru adevărul Tău; veselește inimile noastre ca să ne temem de numele Tău cel sfânt, pentru că mare ești Tu și lucruri minunate faci. Tu singur ești Dumnezeu și nu este nimeni asemenea Ție, Doamne: puternic întru mila și bun întru tărie, spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe toti cei ce nădăjduiesc întru numele Tău cel sfânt.

Strana: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA 2

Strana: Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți, ci fă cu noi, după mila Ta, Doctorule și Tămăduitorule al sufletelor noastre. Îndreptează-ne la limanul voii Tale; luminează ochii inimilor noastre spre cunoașterea adevărului Tău; și ne dăruiește cealaltă vreme a zilei de acum și toată vremea vieții noastre în pace și fără de păcat a o petrece, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților.

Strana: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA 3

Strana: Doamne, Dumnezeul nostru, adu-Ți aminte de noi păcătoșii și netrebnicii robii Tăi, când chemăm numele Tău cel sfânt, si să nu ne lași pe noi rușinați în așteptarea milei Tale, ci ne dăruiește, Doamne, împlinirea tuturor cererilor cele spre mântuire. Și ne învrednicește să te iubim și să ne temem de Tine, din toată inima noastră și să facem întru toate voia Ta.

Strana: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA 4

Strana: Cel ce cu cântări fără de tăcere și cu doxologii fără de încetare ești lăudat de sfintele Puteri, umple gura noastră de lauda Ta, ca să dăm slavă numelui Tău celui sfânt; și ne dă nouă parte și soartă cu toti cei ce se tem de Tine întru adevăr și păzesc poruncile Tale, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților Tăi.

Strana: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA 5

Strana: Doamne, Doamne, Cel ce cu palma Ta cea preacurată cuprinzi toate, Care îndelung rabzi pentru noi toți și-Ți pare rău de răutățile noastre, adu-Ți aminte de îndurările Tale și de mila Ta.

Strana: Cercetează-ne pe noi întru bunătatea Ta, și cu harul Tău dă-ne ca, și în cealaltă vreme a zilei de acum, să scăpăm de meșteșugirile vicleanului, cele de multe feluri, și păzește fără de bântuială viața noastră, cu harul Preasfântului Tău Duh.

Strana: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care bine ești cuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA 6

Strana: Dumnezeule cel mare și minunat, Care cu bunătatea cea nespusă și cu purtarea de grijă cea multă chivernisești toate și ne-au dăruit bunătățile Tale cele din lume și ne-ai chezășuit împărăția cea făgăduită, prin bunătățile cele dăruite nouă; Cel ce ne-ai ajutat, și în partea cea trecută a zilei, să ne abatem de la tot răul, dăruiește-ne ca și pe cea rămasă să o săvârșim fără de prihană înaintea sfintei slavei Tale, ca să Te lăudăm pe Tine, Dumnezeul nostru, Cel singur bun și de oameni iubitor.

Strana: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA 7

Strana: Dumnezeule cel mare și preaînalt, Cel ce singur ai nemurire și locuiești întru lumina cea neapropiată; Care ai făcut toată zidirea cu înțelepciune; Cel ce ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stapânirea nopții; Care ne-ai învrednicit pe noi păcătoșii și în ceasul de acum să întâmpinăm fața Ta cu mărturisire și să-Ți aducem laudă de seară; Însuți, Iubitorule de oameni, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și o primește ca pe o mireasă cu bun miros. Seara de acum și noaptea ce vine, liniștite dăruiește-ni-le nouă; îmbracă-ne cu armele luminii; izbăvește-ne de frica nopții și de tot lucrul ce se petrece în întuneric. Și ne dăruiește somnul, pe care l-ai dat spre odihna neputinței noastre, ferit de toată nălucirea diavolească. Așa, Stăpâne a toate, Dătătorule de bunătăți, ca și în așternuturile noastre, umilindu-ne, să pomenim noaptea numele Tău, și cu gândul la poruncile Tale luminându-ne, să ne sculăm întru bucurie sufletească, spre lauda bunătății Tale, aducând rugăciuni și cereri milostivirii Tale, pentru păcatele noastre și ale întreg poporului Tău, pe care, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, întru mila îl cercetează.

Strana: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Strana: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Strana: Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne Dumnezeul meu măritu-Te-ai foarte! În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui,din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor; ca să veselească fața cu untdelemn. Și pâinea omului o întărește. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-au pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna.

Strana: Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua-vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac! Veseli-sse-va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta-voi Domnului în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

Strana: Soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut!

Strana: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Strana: Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Strana: Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Strana: Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

FERICIT BARBATUL

Credincioșii: Fericit bărbatul, carele n-a umblat în sfatul necredincioșilor, Aliluia.

Credincioșii: Că știe Domnul calea drepților și calea necredincioșilor va pieri, Aliluia.

Credincioșii: Slujiți Domnului cu frică, și vă bucurați Lui cu cutremur, Aliluia.

Credincioșii: Fericiți toți care nădăjduiesc spre Dânsul, Aliluia.

Credincioșii: Scoală, Doamne, mântuiește-mă Dumnezeul meu, Aliluia.

Credincioșii: A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta, Aliluia.

Credincioșii: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Aliluia!

Credincioșii: Și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin, Aliluia!

Credincioșii: Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (x3)

ECTENIA MICĂ

Preotul: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Credincioșii: Amin.

PSALMUL 140

Credincioșii: Doamne strigat-am către Tine auzi-ne. Auzi-ne Doamne. Doamne strigat-am către Tine auzi-ne. Ia aminte glasul rugăciunii mele când strig către Tine: auzi-ne Doamne. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Auzi-ne Doamne!

Credincioșii: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați mintea mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovațesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fărădelege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă-va Dreptul cu milă și mă va mustra. Iară untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că înca și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecatorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fărădelege. Cădea-vor în mreaja lor păcătoșii, ferit sunt eu până ce voi trece.

Credincioșii: [Psalmul 141] Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa- voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea întru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: Tu ești nadejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.

Aici se cântă pe glasuri.

STIHIRILE ÎNVIERII

Strana: (Stih) Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău.

Strana: [Glasul 1] Rugăciunile noastre cele de seară primește-le, Sfinte Doamne, și ne dă nouă iertare păcatelor, că Tu singur ești Cel ce ai arătat în lume învierea.

Strana: [Glasul 2] Veniți să ne închinăm Celui mai înainte de veci din Tatăl născut, lui Dumnezeu- Cuvântul, Cel întrupat din Fecioara Maria; că răstignire răbdând, îngropării S-a dat, precum Însuși a voit; și înviind din morți, m-a mântuit pe mine, omul cel rătăcit.

Strana: [Glasul 3] Cu crucea Ta, Hristoase Mântuitorule, puterea morții s-a dezlegat și înșelăciunea diavolului s-a zdrobit; iar neamul omenesc, prin credință fiind mântuit, cântare Ție totdeauna aduce.

Strana: [Glasul 4] Crucii Tale celei făcătoare de viață neîncetat închinându-ne, Hristoase Dumnezeule, învierea Ta cea de a treia zi o slăvim; pă printr-însa ai înnoit firea omenească cea stricată, Atotputernice, și suirea la ceruri ne-ai arătat, ca un singur bun și de oameni iubitor.

Strana: [Glasul 5] Prin cinstită Crucea Ta, Hristoase, pe diavolul l-ai rușinat; și prin învierea Ta, boldul păcatului l-ai tocit și ne-ai mântuit pe noi din porțile morții. Slăvimu-Te pe Tine, Unule-Născut.

Strana: [Glasul 6] Biruință purtând, Hristoase, asupra iadului, pe Cruce Te-ai suit, ca pe cei ce ședeau în întunericul morții să-i înviezi împreună cu Tine, Cel ce ești între cei morți slobod; Cel ce izvorăști viață din lumina Ta, Atotputernice Mântuitorule, miluiește-ne pe noi.

Strana: [Glasul 7] Veniți să ne bucurăm de Domnul, Cel ce a sfărâmat puterea morții și a luminat neamul omenesc, cu cei fără de trup grăind: Ziditorule și Mântuitorul nostru, slavă Ție.

Strana: [Glasul 8] Cântare de seară și slujbă cuvântătoare aducem ție, Hristoase, că bine ai voit a ne milui pe noi prin Înviere.

Strana: (Stih) Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie.

Strana: [Glasul 1] Înconjurați, popoare, Sionul și-l cuprindeți pe el și dați slavă, într-însul, Celui ce a înviat din morți; că Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a izbăvit de fărădelegile noastre.

Strana: [Glasul 2] Hristos, Mântuitorul nostru, a rupt zapisul cel ce era împotriva noastră, pe Cruce prionindu-l și stăpânirea morții zdrobind; să ne închinăm Învierii Lui, celei de a treia zi.

Strana: [Glasul 3] Luminatu-s-au toate cu Învierea Ta, Doamne, și raiul iarăși s-a deschis; și toată zidirea lăudându-Te, cântare Ție totdeauna aduce.

Strana: [Glasul 4] Osânda pomului neascultării o ai dezlegat, Mântuitorule, pe lemnul Crucii de bunăvoie pironindu-Te; și în iad pogorându-Te, Puternice, legăturile morții ca un Dumnezeu le-ai rupt. Pentru aceasta, ne închinăm învierii Tale celei din morți, cu bucurie cântând: Atotputernice Doamne, slavă Ție.

Strana: [Glasul 5] Cel ce a dat înviere neamului omenesc, ca un miel spre junghiere S-a adus. Înfricoșatu-s-au de Acesta mai marii iadului și s-au ridicat porțile cele de durere; că a intrat Împăratul slavei, Hristos, zicând celor din legături: Ieșiți! Și celor din întuneric: Arătați-vă!

Strana: [Glasul 6] Astăzi Hristos, moartea călcând, a înviat, precum a zis, și bucurie lumii a dăruit; ca toți, glăsuind cântarea, așa să zicem: Izvorule al vieții, Lumina cea neapropiată, Atotputernice Mântuitorule, miluiește-ne pe noi.

Strana: [Glasul 7] Cruce și îngropare ai răbdat, Mântuitorule, pentru noi; dar cu moartea, ca un Dumnezeu, pe moarte ai omorât. Pentru aceasta, ne închinăm învierii Tale celei de a treia zi. Doamne, slavă Ție!

Strana: [Glasul 8] Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi de la fața Ta, ci binevoiește a ne milui pe noi prin Înviere.

Strana: (Stih) Dintru adâncuri am strigat către Tine: Doamne, Doamne auzi glasul meu!

Strana: [Glasul 1] Veniți, popoare, să lăudăm și să ne închinăm lui Hristos, slăvind învierea Lui cea din morți, că Acesta este Dumnezeul nostru, Care a izbăvit lumea de înșelăciunea vrăjmașului.

Strana: [Glasul 2] Cu arhanghelii să lăudăm Învierea lui Hristos, că Acesta este Răscumpărătorul și Mântuitorul sufletelor noastre; și întru slavă înfricoșătoare și întru putere tare, iarăși va să vină să judece lumea, pe care o a zidit.

Strana: [Glasul 3] Slăvesc puterea Tatălui și a Fiului și laud stăpânia Duhului Sfânt, Dumnezeirea cea nedespărțită și nezidită, Treimea cea de o ființă, Care împărățește în veacul veacului.

Strana: [Glasul 4] Porțile iadului le-ai sfărâmat, Doamne, și cu moartea Ta împărăția morții ai surpat; iar neamul omenesc din stricăciune l-ai slobozit, dăruind lumii viață, nestricăciune și mare milă.

Strana: [Glasul 5] Mare minune! Ziditorul celor nevăzute, Cel fără de moarte, pentru iubirea de oameni, cu trupul pătimind, a înviat. Veniți, semințiile neamurilor, să ne închinăm Acestuia! Că prin milostivirea Lui, din rătăcire fiind mântuiți, ne-am învățat a lăuda pe-un Dumnezeu în trei ipostasuri.

Strana: [Glasul 6] De Tine, Doamne, Cel ce ești în toată zidirea, unde vom fugi noi păcătoșii? În cer? Însuți locuiești. În iad? Moartea ai zdrobit. Întru adâncurile mării? Acolo este mâna Ta, Stăpâne. La Tine scăpăm, înaintea Ta căzând, și ne rugăm: cel ce ai înviat din morți, miluiește-ne pe noi.

Strana: [Glasul 7] Apostolii, văzând scularea Ziditorului, s-au mirat, grăind lauda îngerească: Aceasta este slava Bisericii, aceasta este bogăția împărăției. Cel ce ai pătimit pentru noi, Doamne, slavă Ție!

Strana: [Glasul 8] Bucură-te, Sioane sfinte, maică a bisericilor, locașul lui Dumnezeu, că tu ai primit întâi iertarea păcatelor prin Înviere.

Strana: (Stih) Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.

Strana: [Glasul 1] Veseliți-vă, ceruri, trâmbițați, temeliile pământului, munților, vestiți bucurie! Că iată, Emmanuel pe Cruce a pironit păcatele noastre; și Cel ce dă viață, moartea a omorât, pe Adam înviindu-l, ca un iubitor de oameni.

Strana: [Glasul 2] Pe Tine, Cel ce ai fost răstignit și îngropat, îngerul Te-a propovăduit ca pe un stăpân și a zis femeilor: Veniți de vedeți unde a zăcut Domnul, că a înviat, precum a zis, ca un Atotputernic. Pentru aceasta ne închinăm Ție, Cel singur fără de moarte; Dătătorule de viață Hristoase, miluiește-ne pe noi.

Strana: [Glasul 3] Cinstitei Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și învierea Ta o lăudăm și o slăvim, căci cu rana Ta, noi toți ne-am vindecat.

Strana: [Glasul 4] Veniți, popoare, să lăudăm scularea cea de a treia zi a Mântuitorului, prin care ne- am izbăvit din legăturile iadului cele nedezlegate; și nestricăciune și viață am luat toți care strigăm: Cel ce ai fost răstignit și ai fost îngropat și ai înviat, mântuiește-ne pe noi cu învierea Ta, Unule, Iubitorule de oameni.

Strana: [Glasul 5] Închinare de seară aducem Ție, Luminii celei neînserate, Care la sfârșitul veacurilor, ca într-o oglindă, în trup ai strălucit lumii; și până la iad Te-ai pogorât întunericul cel de acolo l-ai risipit și lumina învierii o ai arătat neamurilor. Dătătorule de lumină, Doamne, slavă Ție.

Strana: [Glasul 6] În Crucea Ta, Hristoase, ne lăudăm și Învierea Ta o cântăm și o slăvim; că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm.

Strana: [Glasul 7] De ai și fost prins, Hristoase, de bărbații cei fără de lege, dar Tu ești Dumnezeul meu și nu mă rușinez. Bătut ai fost pe spate, dar nu mă lepăd; pe Cruce ai fost pironit și nu tăinuiesc. Întru scularea Ta mă laud, că moartea Ta este viața mea. Atotputernice și de oameni Iubitorule, Doamne, slavă Ție.

Strana: [Glasul 8] Cuvântul, Cel născut din Dumnezeu-Tatăl mai înainte de veci, iar în anii mai din urmă. Același, din cea neispitită de nuntă întrerupându-Se, de voie răstignire de moarte a răbdat, și pe omul cel omorât de demult l-a mântuit prin învierea Sa.

Strana: (Stih) De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea.

Strana: [Glasul 1] Pe Cel ce cu trupul, de voie, pentru noi a fost răstignit, a pătimit și a fost îngropat și a înviat din morți, să-L lăudăm, grăind: Întărește în dreapta credință Biserica Ta, Hristoase și împacă viața noastră, ca un bun și de oameni iubitor.

Strana: [Glasul 2] Cu crucea Ta ai șters blestemul lemnului, cu îngroparea Ta ai omorât stăpânia morții, și cu învierea Ta ai luminat neamul omenesc. Pentru aceasta, cântăm Ție: Făcătorule de bine, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Strana: [Glasul 3] Lăudăm pe Mântuitorul, Care din Fecioară S-a întrupat; că pentru noi a fost răstignit și a treia zi a înviat, dăruind nouă mare milă.

Strana: [Glasul 4] Îngerii și oamenii, Mântuitorule, laudă scularea Ta cea de a treia zi, prin care s-au luminat marginile llumii și din robia vrăjmașului ne-am mântuit toți care cântăm: Făcătorule de viață, Atotputernice Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi cu învierea Ta, Unule, Iubitorule de oameni!

Strana: [Glasul 5] Pe Hristos, Începătorul mântuirii noastre, să-L slăvim; că El din morți înviind, lumea din rătăcire s-a mântuit. Se bucură ceata îngerilor, fuge înșelăciunea diavolilor; Adam cel căzut s-a sculat, diavolul a fost zdrobit.

Strana: [Glasul 6] Întotdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răbdând Crucea, cu moartea pe moarte a zdrobit.

Strana: [Glasul 7] Proorocia lui David împlinind-o Hristos, mărirea Sa în Sion o a descoperit Ucenicilor, lăudat arătându-Se pe Sine și slăvit pururea cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Mai întâi adică neîntrupat ca un Cuvânt, iar mai pe urmă pentru noi întrupat, și omorât ca un om, și înviat cu putere, ca un iubitor de oameni.

Strana: We glorify Your Resurrection from the dead...][Glasul 8] Învierea Ta cea din morți o slăvim, Hristoase, prin care ai liberat neamul lui Adam din robia iadului și ai dăruit lumii, ca un Dumnezeu, viața veșnică și mare milă.

Strana: (Stih) Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne; așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.

Strana: [Glasul 1] Înaintea mormântului Tău celui de viață primitor, stând noi, nevrednicii, cântare de slavă aducem îndurării Tale celei negrăite, Hristoase Dumnezeul nostru; că Cruce și moarte ai primit, Cel ce ești fără de păcat, ca să dăruiești lumii învierea, ca un iubitor de oameni.

Strana: [Glasul 2] Deschisu-s-au Ție, Doamne, cu frică, porțile morții, și portarii iadului, văzându-Te, s-au spăimântat; că porțile cele de aramă le-ai sfărâmat, și încuietorile cele de fier le-ai zdrobit, și ne- ai scos pe noi din întuneric și din umbra morții și legăturile noastre le-ai rupt.

Strana: [Glasul 3] Celor din iad, pogorându-Se Hristos, a binevestit, zicând: Îndrăzniți, acum am biruit. Eu sunt Învierea, Eu pe voi vă voi ridica, sfărâmând porțile morții.

Strana: [Glasul 4] Porțile cele de aramă le-ai sfărâmat și încuietorile le-ai zdrobit, Hristoase Dumnezeule, și neamul omenesc cel căzut l-ai înviat. Pentru aceasta, cun un glas grăim: Cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă Ție.

Strana: [Glasul 5] Străjerii erau învățați de cei fără de lege: Tăinuiți scularea lui Hristos și luați arginți și spuneți: Noi dormind, din mormânt a fost furat cel mort. Dar cine a văzut, cine a auzit vreodată de vreun mort furat? Și mai ales pe Cel cu smirnă uns și gol, Care și-a lăsat în mormânt giulgiurile Sale? Nu vă amăgiți, iudeilor! Ascultați graiurile proorocilor și cunoașteți că Acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii și cel Atotputernic.

Strana: [Glasul 6] Slavă puterii Tale, Doamne, că ai zdrobit pe cel ce avea stăpânia morții; înnoitu-ne- ai pe noi prin Crucea Ta, dăruindu-ne viață și nestricăciune.

Strana: [Glasul 7] Pogorâtu-Te-ai în iad, Hristoase, precum ai voit, prădat-ai moartea ca un Dumnezeu și Stăpân, și ai înviat a treia zi, împreuna înviind pe Adam din legăturile iadului și din stricăciune, pe cel ce grăia: Slavă Învierii Tale, Unule Iubitorule de oameni.

Strana: [Glasul 8] Slavă Ție, Hristoase Mântuitorule, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Cel ce Te-ai răstignit pe Cruce și ai înviat din mormânt a treia zi.

Strana: (Stih) Din straja dimintezii până în noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul.

Strana: [Glasul 1] Pe cuvântul cel împreună cu Tatăl fără de început și împreună veșnic, Care din pântece fecioresc în chip de negrăita ieșit și Crucea și moartea pentru noi de voie a primit, și a înviat întru slavă, să-L lăudăm, grăind: Dătătorule de viață, Doamne, slavă Ție, Mântuitorul sufletelor noastre.

Strana: [Glasul 2] Laudă de mântuire cântând, din guri glas să înălțăm; veniți toți în casa Domnului să îngenunchem, grăind: Cel ce pe lemn ai fost răstignit și din morți ai înviat, și ești în sânurile Tatălui, curățește păcatele noastre.

Strana: [Glasul 3] Cei ce cu nevrednicie stăm în preacurat locașul Tău, cântare de seară înălțăm, dintru adâncuri strigând: Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai luminat lumea cu învierea Ta cea de a treia zi, scoate pe poporul Tău din mâna vrăjmașilor Tăi, iubitorule de oameni.

Strana: [Glasul 4] Doamne, nașterea Ta cea din Tatăl, fără de ani și veșnică este; iar întruparea cea din Fecioară, negrăită și neînțeleasă este pentru oameni; și pogorârea la iad înfricoșătoare a fost pentru diavolul și pentru îngerii lui; că moartea călcând, a treia zi ai înviat, dăruind oamenilor nestricăciune și mare milă.

Strana: [Glasul 5] Doamne, Cel ce iadul ai golit și moartea ai zdrobit, Mântuitorul nostru, Cel ce ai luminat lumea cu cinstită Crucea Ta, miluiește-ne pe noi.

Strana: [Glasul 6] Îngroparea Ta, Doamne, legăturile iadului zdrobindu-le, le-a rupt. Învierea cea din morți lumea a luminat, Doamne, slavă Ție.

Strana: [Glasul 7] În groapă ai fost pus, ca și cum ai fi dormit, Doamne, și ai înviat a treia zi ca un puternic, întru tărie, împreună înviind pe Adam din stricăciunea morții, ca un Atotputernic.

Strana: [Glasul 8] Pe Tine Te slăvim, Doamne, pe Cel ce pentru noi de voie Crucea ai răbdat, și Ție ne închinăm, Atotputernice Mântuitorule. Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta, ci ne auzi și ne mântuiește pe noi prin Învierea Ta, Iubitorule de oameni.

Strana: (Stih) Ca la Domnul este milă și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui.

Strana: Răspuns din Minei.

Strana: (Stih) Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele.

Strana: Răspuns din Minei.

Strana: (Stih) Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.

Strana: Răspuns din Minei.

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Strana: Răspuns din Minei.

Strana: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

[Răspunsul din Minei SAU Răspunsul din Catavasier pe glasul răspunsului de la Slavă...]

DOGMATICA

Strana: [Glasul 1] Pe ceea ce este mărirea a toată lumea, care din oameni a răsărit și pe Stăpânul L-a născut, ușa cea cerească, lauda celor fără de trup și podoaba credincioșilor, pe Maria Fecioara să o lăudăm. Că aceasta s-a arătat cer și biserică a Dumnezeirii; aceasta, peretele cel din mijloc al vrajbei surpându-l, pace a adus și împărăția a deschis. Deci, pe aceasta având-o întărire a credinței, apărător avem pe Domnul, Cel ce S-a născut dintr-însa. Îndrăznească, dar, îndrăznească poporul lui Dumnezeu. Ca Acesta va birui pe vrăjmași, ca un atotputernic.

Strana: [Glasul 2] Trecut-a umbra Legii, când Darul a venit; că precum rugul cel aprins nu se mistuia, așa și tu, Fecioară, ai născut și fecioară ai rămas. În locul stâlpului de foc, a răsărit Soarele dreptății; în locul lui Moise, Hristos, mântuirea sufletelor noastre.

Strana: [Glasul 3] Cum să nu ne mirăm de nașterea ta cea dumnezeiesc-omenească, cu totul cinstită? Că ispită de bărbat neluând, ceea ce ești cu totul fără prihană, ai născut, fără de tată, pe Fiul cu trup, pe Cel născut din Tatăl mai înainte de veci, fără de mamă; Care nicicum n-a suferit schimbare, sau amestecare, sau despărțire, ci a păstratneatinsă deosebirea celor două firi. Pentru aceasta, Stăpână Maică și Fecioară, pe Acesta roagă-L să mântuiască sufletele celor ce cu dreaptă crednță te mărturisesc pe tine, Născatoarea de Dumnezeu.

Strana: [Glasul 4] Proorocul David, cel dinspre tine dumnezeiesc părinte, cu dulce cântare despre tine mai dinainte a glăsuit, către Cel ce a făcut Ție măriri: Stătut-a împărăteasa aproape de-a dreapta Ta. Că pe tine, Maică, pricinuitoare a Vieții te-a arătat Dumnezeu, Cel ce fără de tată din tine a Se face om a binevoit, ca iarăși să zidească chipul Său cel stricat prin patimi; și oaia cea rătăcită pierdută prin munți, aflând-o, pe umeri ridicând-o, la Tatăl să o aducă, și, după voia Sa, cu Puterile cerești să o mântuiască Hristos, Cel ce are mare și bogată milă.

Strana: [Glasul 5] În Marea Roșie, închipuirea miresei celei neispitite de nuntă s-a întipărit de demult. Acolo Moise, despărțitor al apei, iar aici Gavriil, slujitor al minunii. Atunci trecut-a Israel adâncul cu piciorul neudat, iar acum Fecioara L-a născut fără sămânță pe Hristos. Marea, după trecerea lui Israel, a rămas nestrăbătută, iar cea fără prihană, după nașterea lui Emanuel, a rămas nevătămată. Cel cce ești și mai înainte ai fost și Te-ai arătat ca om, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.

Strana: [Glasul 6] Cine nu te va ferici, Preasfântă Fecioară? Sau cine nu va lăuda preacurată nașterea ta? Că Fiul Unul-Născut, Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Același din tine, cea curată a ieșit, în chip de negrăit întrupându-Se; din fire Dumnezeu fiind și cu firea om făcându-Se pentru noi, nu în două fețe fiind despărțit, ci în două firi neamestecat fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L, curată cu totul fericită, să se miluiască sufletele noastre.

Strana: [Glasul 7] Maică te-ai cunoscut mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu, dar ai rămas fecioară, mai presus de cuvânt și de cuget. Și minunea nașterii tale a o tâlcui nu poate limba; că neobișnuită fiind zămislirea, curată, necuprins de minte este chipul nașterii. Că unde vrea, Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Pentru aceasta pe tine știindu-te toți Maică a lui Dumnezeu, ne rugăm Ție cu osârdie: Roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Strana: [Glasul 8] Împăratul cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe pământ S-a arătat și cu oamenii a viețuit, că din Fecioară curată trup luând și dintr-însa ieșind cu adăugirea firii omenești: un Fiu este, îndoit în fire, dar nu în fețe. Pentru aceasta, propovaduindu-L pe Dânsul Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit cu adevărat, mărturisim pe Hristos, Dumnezeul nostru. Pe Care roagă-L, Maică nenuntită, să se miluiască sufletele noastre.

Diaconul (în taina): Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește.

RUGĂCIUNEA INTRĂRII

Preotul (în taină): Seara și dimineața și la amiază Te lăudăm, Te binecuvântăm, îți mulțumim și ne rugăm Ție, Stăpâne al tuturor, iubitorule de oameni, Doamne, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau cugete viclene, ci ne izbăvește de toți cei ce vânează sufletele noastre. Că spre Tine sunt, Doamne, Doamne, ochii noștri, și întru Tine am nădăjduit; să nu ne rușinezi pe noi, Dumnezeul nostru.

Preotul (în taină): Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Diaconul (în taina): Binecuvintează, părinte, sfânta intrare.

Preotul (în taină): Binecuvântată este intrarea sfinților Tăi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preotul (tare): Înțelepciune drepți!

Strana: Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară. Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață. Pentru aceasta lumea te mărește, te mărește.

Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.

Strana: Și duhului tău.

Preotul: Înțelepciune, să luăm aminte!

Prochimenul zilei

Strana: Domnul Domnul a împărățit, întru podoabă s-a îmbrăcat.

Strana: (Stih) Îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și s-a încins.

Strana: Domnul Domnul a împărățit, întru podoabă s-a îmbrăcat. (x2)

ECTENIA ÎNTREITĂ

Preotul: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Doamne Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Serafim, pentru Prea Sfințitul Episcopul nostru Sofian și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru frații noștri: preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos frați ai noștri.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frați ai noștri, dreptmăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindenea.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriași, ctitori și binefăcători ai sfântului locașului acestuia.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Credincioșii: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Strana: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață- ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

ECTENIA CERERII STĂRUITOARE

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Milă și iertare de păcate și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pace tuturor.

Credincioșii: Și duhului tău.

Preotul (în taină): Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai plecat cerurile și Te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii Tăi și spre moștenirea Ta. Că Ție, Judecătorului celui înfricoșator și iubitor de oameni, și-au plecat capetele și și-au supus grumajii, robii Tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mla Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea, și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea protivnică a diavolului, de cugete deșarte și de gânduri rele.

Preotul: Fie stăpânirea împărăției Tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

[Daca nu este Litie. Altfel se sare la LITIE.]

STIHIRILE STIHOAVNEI

Strana: [Glasul 1] Cu patima Ta, Hristoase, din patimi ne-am liberat, și cu învierea Ta din stricăciune ne-am izbăvit, Doamne, slavă Ție!

Strana: [Glasul 2] Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, toată lumea a luminat și a chemat făptura Ta; Atotputernice Doamne, slavă Ție.

Strana: [Glasul 3] Hristoase, Cel ce cu patima Ta ai întunecat soarele și cu lumina Învierii Tale ai luminat toate, primește cântarea noastră cea de seară, Iubitorule de oameni.

Strana: [Glasul 4] Doamne, suindu-Te pe Cruce, blestemul nostru cel strămoșesc l-ai șters; și pogorându-Te în iad, pe cei legați din veac, i-ai slobozit, nestricăciune dăruind neamului omenesc. Pentru aceasta, cântând, slăvim scularea Ta cea făcătoare de viață și mântuitoare.

Strana: [Glasul 5] Pe Tine, Hristoase Mântuitorule, Cel ce Te-ai întrupat șid e ceruri nu Te-ai despărțit, cu glasuri de cântări Te mărim. Că ai primit Cruce și moarte pentru neamul nostru; ca Domnul cel iubitor de oameni, prădând porțile iadului, a tria zi ai înviat, mântuind sufletele noastre.

Strana: [Glasul 6] Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri; și pe noi pe pământ ne învrednicește-te cu inimă curată să Te slăvim.

Strana: [Glasul 7] Înviat-ai din mormânt, Mântuitorul lumii, și împreună ai sculat pe oameni cu trupul Tău, Doamne, slavă Ție!

Strana: [Glasul 8] Suitu-Te-ai pe Cruce, Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât din cer; venit-ai la moarte, Viața cea fără de moarte; către cei din întuneric, Lumina cea adevărata; către cei căzuți, Învierea tuturor. Cel cce ești Luminarea și Mântuitorul nostru, slavă Ție!

Cântărețul: (Stih) Domnul a împărățit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și s-a încins.

Strana: [Glasul 1] Să se bucure făptura, cerurile să se veselească, din mâini să bată neamurile, de bucurie! Că Hristos, Mântuitorul nostru, pe Cruce a pironit păcatele noastre; și moartea omorând, viața nouă ne-a dăruit, pe Adam cel căzut cu tot neamul înviindu-l, ca un iubitor de oameni.

Strana: [Glasul 2] Prin cruce, Mântuitorule, ai șters blestemul lemnului; puterea morții cu îngroparea Ta ai omorât; iar prin învierea Ta, neamul nostru l-ai luminat. Pentru aceasta cântăm Ție: Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Strana: [Glasul 3] Scularea Ta cea de viață dătătoare, Doamne, toată lumea a luminat și făptura cea stricată o a chemat. Pentru aceasta, din blestemul lui Adam izbăvindu-ne, grăim: Atotputernice Doamne, slavă Ție!

Strana: [Glasul 4] Pironit fiind pe lemn, Unule Puternice, toată zidirea o ai clătinat; iar fiind pus în mormânt, pe cei sălășluiți în morminte i-ai înviat, nestricăciune și viață dăruind neamului omenesc. Pentru aceasta cântând, slăvim scularea Ta cea de a treia zi.

Strana: [Glasul 5] Împunsă fiind coasta Ta, Dătătorule de viață, izvoare de iertare, de viață și de mântuire, tuturor ai izvorât, și cu trupul moarte ai primit, dăruindu-ne nouă nemurire. Dar fiind pusîn mormânt, pe noi ne-ai slobozit, împreună cu Tine înviindu-ne întru slavă, ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, grăim: Iubitorule de oameni, Doamne, slavă Ție!

Strana: [Glasul 6] Porțile cele de aramă zdrobindu-le și încuietorile iadului sfărâmându-le, ca un Dumnezeu atotputernic, neamul omenesc cel căzut l-ai înviat. Pentru aceasta, și noi cu un glas grăim: Cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă Ție!

Strana: [Glasul 7] Veniți să ne închinăm Celui ce a înviat din morți și a luminat toate; că din tirania iadului ne-a slobozit pe noi, prin scularea Sa cea de a treia zi, dăruindu-ne viața și mare milă.

Strana: [Glasul 8] Pe Hristos, Cel ce a înviat din morți, să-L slăvim, că suflet și trup luând, prin patimă pe unul de altul a despărțit. Preacuratul suflet, adică pogorându-se în iad, pe care l-a și prădat; dar în groapă n-a văzut stricăciune sfântul trup al Mântuitorului sufletelor noastre.

Cântărețul: (Stih) Pentru că a întărit lumea, care nu se va clătina.

Strana: [Glasul 1] Fiind Împărat al cerului și al pământului. Cel ce ești necuprins, de bunăvoie Te-ai răstignit, din iubire de oameni; pe Tine iadul întâmpinându-Te jos, s-a amărât și sufletele drepților primindu-Te, s-au bucurat; iar Adam văzându-Te pe Tine, Ziditorul, în cele de sub pământ, s-a sculat. O, minune! Cum a gustat moarte Viața tuturor. Ci, precum a voit, a luminat lumea, care grăiește: Cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă Ție.

Strana: [Glasul 2] Pe Cruce arătându-Te pironit, Hristoase, ai schimbat frumusețea făpturilor; și fără omenie ostașii arătându-se; cu sulița coasta Ta au împuns. Iar fariseii au cerut să pecetluiască mormântul, necunoscând puterea Ta. Ci, Cel ce pentru îndurarea milostivirilor Tale ai primit îngroparea și a treia zi ai înviat, Doamne, slavă Ție.

Strana: [Glasul 3] Cel ce ești Dumnezeu neschimbat, cu trupul pătimind, Te-ai schimbat, pe Care făptura nerăbdând să Te vadă răstrignit, de frică s-a tulburat și, suspinând, laudă îndelungă-răbdarea Ta; dar pogorându-Te în iad, a treia zi ai înviat, dăruind lumii viață și mare milă.

Strana: [Glasul 4] Poporul cel fără de lege dându-Te pe Tine, Hristoase, lui Pilat, Te-a osândit să fii răstignit, nemuțumitor către Făcătorul de bine arătându-se. Dar de voie răbdând îngropare, ca un Însuți puternic, ai înviat a treia zi, ca un Dumnezeu, dăruindu-ne viață de sfârșit și mare milă.

Strana: [Glasul 5] Minunată este răstignirea și pogorârea Ta în iad, Iubitorule de oameni, că prădându-l pe el, pe cei de demult legați, împreuna cu Tine i-ai înviat, întru slavă, ca un Dumnezeu; și deschizând raiul, i-ai învrednicit să-l dobândească. Pentru aceasta, și nouă, celor ce slăvim scularea Ta cea de a treia zi, dăruiește-ne curățire de păcate, locuitori ai raiului învrednicindu-ne să fim, ca Un singur-Milostiv.

Strana: [Glasul 6] Din stricăciunea cea de demult, vrând Hristos să ne îndrepteze, pe Cruce s-a pironit și în groapă a fost pus. Pe Care mironosițele femei cu lacrimi căutându-L, plângând, grăiau: Vai nouă, Mântuitorul tuturor, cum ai primit să Te sălășluiești în groapă? Iar voind să Te sălășluiești, cum ai fost furat? Cum ai fost mutat? Și ce loc a ascuns trupul Tău cel de viața purtător? Ci, Stăpâne, precum ai făgăduit, arată-Te nouă și fă să înceteze de la noi tânguirea cea cu lacrimi. Dar plângând ele, îngerul către dânsele a grăit: Încetând voi plângerea, spuneți Apostolilor că a înviat Domnul dăruind lumii curățire și mare milă.

Strana: [Glasul 7] Pogorându-Te în iad, Hristoase, moartea ai prădat, și a treia zi înviind, împreună ne-ai înviat pe noi, cei ce slăvim scularea Ta cea atotputernică, Doamne, Iubitorule de oameni.

Strana: We glorify Your Resurrection from the dead, O Christ...][Glasul 8] Învierea Ta cea din morți o slăvim, Hristoase, prin care ai liberat neamul lui Adam din robia iadului și ai dăruit lumii, ca un Dumnezeu, viața veșnică și mare milă.

Cântărețul: (Stih) Casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, întru lungime de zile.

Strana: [Glasul 1] Femeile purtătoare de mir miresme aducând, cu grăbire și cu plângere la groapa Ta au ajuns; și negăsind preacurat trupul Tău, dar aflând de la înger acea nouă și neobișnuită minune, Apostolilor au zis: Înviat-a Domnul, dând lumii mare milă.

Strana: [Glasul 2] Dătătorule de viață, Hristoase, îndurând patimă de bunăvoie pentru cei morți, și în iad pogorându-Te ca un puternic, pe cei ce așteptau acolo venirea Ta, ca dintr-o mână puternică smulgându-i, raiul în locul iadului le-ai dăruit să locuiască. Pentru aceasta, și nouă, celor ce slăvim învierea Ta cea de a treia zi, dăruiește-ne iertare de păcate și mare milă.

Strana: [Glasul 3] Ca să mântuiești din moarte neamul nostru, Hristoase, moarte ai răbdat; și a treia zi, din morți înviind, împreună cu Tine ai înviat pe cei ce Te-au cunoscut pe Tine Dumnezeu, și lumea ai luminat, Doamne, slavă Ție.

Strana: [Glasul 4] Cu lacrimi ajungând femeile la mormânt, pe Tine Te-au căutat; dar neaflându-Te, plângând cu tânguire au grăit zicând: Vai nouă, Mântuitorul nostru, împăratul tuturor, cum ai fostrăpit? Și ce loc ține trupul Tău cel de viață purtător? Dar îngerul către dânsele a răspuns: Nu plângeți, a zis, ci, mergând, vestiți că a înviat Domnul, dându-ne nouă bucurie, ca un singur îndurat.

Strana: [Glasul 5] Cel ce pentru noi cu trupul pătimire ai primit și a treia zi din morți ai înviat, patimile noastre cele trupești vindecă-le și ne ridică din greșelile cele cumplite, Iubitorule de oameni, și ne mântuiește pe noi.

Strana: [Glasul 6] Răstignindu-Te, precum ai voit, Hristoase, și moartea cu îngroparea Ta prădând, a treia zi ai înviat întru slavă, ca un Dumnezeu, dăruind lumii viață fără de sfârșit și mare milă.

Strana: [Glasul 7] Înfricoșator Te-ai arătat, Doamne, în mormânt zăcând, ca și cum ai fi fost dormind; dar înviind a treia zi ca un Puternic, împreună ai înviat pe Adam, cel ce grăia: Slavă Învierii Tale, Unule, Iubitorule de oameni.

Strana: [Glasul 8] O, Stăpânul tuturor, Cel necuprins, Făcătorule al cerului și al pământului, prin Cruce pătimind, mie nepătimire mi-ai izvorât. Și îngropare primind, și înviind întru slavă, împreună ai înviat pe Adam, cu mâna cea preaputernică. Slavă sculării Tale celei de a treia zi, prin care ne-ai dăruit nouă viață veșnică și curățire de păcate, ca un singur Îndurat.

Cântărețul: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Strana: Răspuns din Minei.

Cântărețul: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Strana: Răspuns din Minei SAU Răspuns din Catavasier, pe glasul răspunsului de la Slavă...

Strana: [Glasul 1] Iată s-a împlinit proorocia lui Isaia: că fecioară fiind ai născut, iar după naștere, ca și mai înainte de naștere ai rămas; că Dumnezeu era Cel ce S-a născut, pentru aceasta și firile le-ai înnoit. Ci, o Maică a lui Dumnezeu, rugăciunile robilor tăi, ce sse aduc ție în biserica ta, nu le trece cu vederea, ci, ca ceea ce ai purtat în brațele tale pe Cel milostiv, spre robii tăi milostivește-te și roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Strana: [Glasul 2] O, minune mai nouă decât toate minunile cele de demult! Că cine a cunoscut maică să nască fără bărbat, și să poarte în brațe pe Cel ce cuprinde toată făptura? A lui Dumnezeu este voia, Cel ce S-a născut; pe Care ca pe un prunc, Preacurată, în brațele tale purtându-L și îndrazneală de maică spre Dânsul câștigând, nu înceta rugându-L pentru cei ce te cinstesc, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre.

Strana: [Glasul 3] Fără de sămânță, din dumnezeiescul Duh, dar cu voia Tatălui , ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce este din Tatăl fără de mamă, mai înainte de veci; dar pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup L-ai născut și ca pe un prunc cu lapte L-ai hrănit. Pentru aceasta, nu înceta a-L ruga să se izbăvească din primejdii sufletele noastre.

Strana: [Glasul 4] Caută spre rugăciunile robilor tăi, ceea ce ești cu totul fără prihană, potolind pornirile cele rele împotriva noastră, din tot necazul izbăvindu-ne pe noi; că pe tine singură te avem ancoră tare și neclintită, și a ta ocrotire am dobândit. Să nu fim rușinați, stăpână, cei ce te chemăm pe tine. Grăbește spre rugăciunea celor ce strigă către tine cu credință: Bucură-te, stăpână, ajutătoarea tuturor, bucuria și acoperământul și mântuirea sufletelor noastre.

Strana: [Glasul 5] Biserică și ușa, cămară și scaun al Împăratului ești, Fecioară întru totul cinstită, prin care Mântuitorul meu, Hristos Domnul, S-a arătat celor ce dormeau în întuneric, Soarele Dreptății fiind, Care voia să lumineze pe cei pe care i-a zidit după chipul Său, cu mâna Sa. Pentru aceasta, cu totul lăudată, ceea ce ca o Maică ai câștigat îndrazneală către Dânsul, roagă-L neîncetat să mântuiască sufletele noastre.

Strana: [Glasul 6] Făcătorul și izbăvitorul meu, Hristos Domnul, din pântecele tău ieșind, Preacurată, întru mine îmbrăcându-Se, din blestemul cel dintâi pe Adam l-a slobozit. Pentru aceasta ție, Preacurată, ca Maicii lui Dumnezeu și Fecioarei cu adevărat, grăim neîncetat, ca îngerul: Bucură-te! Bucură-te, Stăpână, folositoarea și acoperământul și mântuirea sufletelor noastre!

Strana: [Glasul 7] Sub acoperământul tău, Stăpână, toți pământenii scăpând, strigăm ție: Născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră, izbăvește-ne pe noi de greșelile cele fără de număr și miluiește sufletele noastre.

Strana: [Glasul 8] Fecioară nenuntită, care pe Dumnezeu în chip de negrăit L-ai zămislit cu trup, Maica Dumnezeului celui Preaînalt, rugăciunile robilor tăi primește-le, ceea ce ești cu totul fără prihană, care tuturor dăruiești curățire de greșeli; primind acum rugăciunile noastre, roagă-te să ne mântuim noi toți.

Strana: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace. Că văzură ochii mei mântuirea Ta, care o ai gătit-o înaintea tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor si slavă poporului Tău credincios. (la Offenbach, Israel)

Strana: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte miluiește-ne pe noi. (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Strana: Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

Strana: Doamne miluiește (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Strana: Tatăl nostru Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împarația Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astazi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

TROPARUL ÎNVIERII

Strana: [Glasul 1] Piatra fiind pecetluită de iudei și ostașii străjuind preacurat trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viață. Pentru aceasta puterile cerurilor strigau Ție, Dătătorule de viață: mărire Învierii Tale, Hristoase, mărire Împărăției Tale, mărire smereniei Tale, Unule iubitorule de oameni.

Strana: [Glasul 2] Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce ești Viața cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morți din cele dedesubt, toate Puterile cerești au strigat: Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Strana: [Glasul 3] Să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești. Că a făcut biruință cu brațul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte; Cel întâi-născut din morți S-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi și a dat lumii mare milă.

Strana: [Glasul 4] Propovăduirea Învierii cea luminată înțelegând-o de la înger ucenițele Domnului, și lepădând osândirea cea strămoșească, Apostolilor, lăudându-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea, sculatu- S-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Strana: [Glasul 5] Pe Cuvântul, Cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, Care S-a născut din Fecioară spre mântuirea noastră, să-L laudăm credincioșii și să I ne închinăm; că bine a voit a Se sui cu trupul pe Cruce și moarte a răbda, și a scula pe cei morți, întru slăvită învierea Sa.

Strana: [Glasul 6] Puterile îngerești la mormântul Tău și străjerii au amorțit; și sta Maria la mormânt, căutând preacuratul Tău trup. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul. Întâmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viață, Cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă Ție!

Strana: [Glasul 7] Zdrobit-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea mironosițelor o ai schimbat și Apostolilor a propovădui le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Strana: [Glasul 8] Dintru înălțime Te-ai pogorât, Milostive, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne slobozești pe noi din patimi; Cel ce ești viața și învierea noastră, Doamne, slavă Ție!

Strana: [Glasul 1] Gavriil zicând ție, Fecioară: Bucură-te!, odată cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălășluit întru tine; slavă Celui ce a ieșit din tine; slavă Celui ce ne-a liberat pe noi, prin nașterea ta.

Strana: [Glasul 2] Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăția fiind pecetluită și întru feciorie păstrată, cu adevărat Mică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel Adevărat; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Strana: [Glasul 3] Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău și Dumnezeul nostru, prin Cruce răbdând patimă, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

Strana: [Glasul 4] Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată și Crucea de voie pentru noi primind; prin care înviind pe Cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Strana: [Glasul 5] Bucură-te, ușa Domnului cea neumblată. Bucură-te, zid și acoperământ al celor ce aleargă la tine. Bucură-te, liman neînviforat și neispitită de nuntă, care ai născut cu trup pe Făcătorul tău și Dumnezeu; nu înceta a te ruga pentru cei ce laudă și cinstesc nașterea ta.

Strana: [Glasul 6] Cel ce pe cea binecuvântată ai numit-o Maică a Ta, venit-ai la patimă, prin hotărâre de bunăvoie și strălucind pe Cruce, vrând să cauți pe Adam, ai grăit îngerilor: Bucurați-vă împreună cu Mine, că s-a aflat drahma cea pierdută. Cel ce pe toate cu înțelepciune le-ai rânduit, slavă Ție!

Strana: [Glasul 7] Ca ceea ce ești vistieria învierii noastre, pe cei ce nădăjduiesc în tine, Prealăudată, scoate-i din prăpastie și din adâncul greșelilor; că tu, născând Mântuirea, pe cei vinovați de păcat i-ai mântuit; ceea ce mai înainte de naștere ai fost fecioară, și în naștere fecioară, și după naștere ai rămas tot fecioară.

Strana: [Glasul 8] Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat, Bunule; Care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni; Milostive; primește pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi; și mântuiește, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit.

Preotul: Înțelepciune.

Strana: Binecuvintează.

Preotul: Cel ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a dreptmăritorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.

Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Strana: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, Carea fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim.

Preotul: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește (x3) Părinte binecuvintează.

Preotul: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ocrotitoarea Parohiei noastre, ale Sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului (Numele Sfântului zilei), a cărui pomenire o săvârșim, a sfintei Mucenițe Elisabeta, ocrotitoarea Darmstadtului, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oamni iubitor.

Strana: Amin.

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Strana: Amin.

LITIE

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea dreptmăritorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; cu ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; cu ale celor între sfinți Parinților noștri și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur; cu ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor între sfinți Părinților noștri: Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, făcătorilor de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest și Sava și cu ale sfinților, măriților și marilor Mucenici: Gheorghe, purtătorul de biruința, Dimitrie, izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou; cu ale sfântului Marelui Mucenic Nichita Romanul, cu ale sfinților Mucenici Serghie si Vach, Ioan Valahul și Oprea, și cu ale tuturor sfinților bunilor biruitori mucenici; cu ale sfintei Mucenițe Filoteea; cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri: Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, și cu ale Preacuvioasei maicii noastre Parascheva; cu ale Sfântului (numele Sfântului zilei), a cărui pomenire o săvârșim; cu ale sfinților și drepților dumnezeiești Parinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților; rugămu-Te, mult Milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Doamne miluiește. (x3)

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Serafim, pentru Prea Sfințitul Episcopul nostru Sofian și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru ocârmuitorii țării noastre, pentru mai marii orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Înca ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuința de mila și ajutorul lui Dumnezeu; pentru apărarea țarii acesteia și a celor ce viețuiesc într-însa, și pentru pacea și bună așezarea întregii lumi; pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici; pentru mântuirea și ajutorul celor ce cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri; pentru cei trimiși și pentru cei ce sunt în călătorie; pentru tămăduirea celor ce zac în boli; pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor ce mai înainte s-au mutat întru buna credință, părinți și frați ai noștri dreptmăritori, care odihnesc aici și pretutindeni; pentru izbăvirea celor robiți; pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zicem.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele: de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia, care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Preotul: Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre, a păcătoșilor, și să ne miluiască pe noi.

Strana: Doamne miluiește. (x3)

Preotul (în taină): Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și, Milostive Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi.

Preotul (tare): Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Preotul: Pace tuturor.

Strana: Și duhului Tău.

Preotul:

Strana: Ție, Doamne.

Preotul: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; cu ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; cu ale celor între sfinți Părinților noștri și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur; cu ale Sfinților Atanasie Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei, Nifon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor între sfinți Părinților noștri: Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, făcătorilor de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, și cu ale tuturor sfinților sfințiților ierarhi; cu ale sfinților, mariților marilor Mucenici; Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou; cu ale sfântului sfințitului Mucenic Haralambie, cu ale Sfinților Mucenici Serghie și Vach, Ioan Valahul și Oprea, și cu ale tuturor sfinților bunilor biruitori mucenici: cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie: cu ale Preacuvioasei maicii noastre Parascheva: cu ale Sfântului [aici se pomenește Sf. zilei], a cărui pomenire o săvârșim: cu ale sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților Tăi: bineprimită fă rugăciunea noastră; dăruiește iertare greșelilor noastre; acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale; depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și protivnicul, împacă viața noastră, Doamne: miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre, ca un bun și de oameni iubitor.

Strana: Amin.

Strana: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace. Că văzură ochii mei mântuirea Ta, care o ai gătit-o înaintea tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor si slavă poporului Tău credincios. (la Offenbach, Israel)

Strana: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte miluiește-ne pe noi. (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Strana: Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

Strana: Doamne miluiește (x3)

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Strana: Tatăl nostru Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împarația Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astazi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

LA LITIE

Strana: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Strana: Troparul Sfântului.

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Strana: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

[Litie: bincuvântarea pâinilor]

APOLISUL

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Strana: Doamne miluiește.

Preotul: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai bincuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele cinci mii de bărbați, Însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untdelemnul și le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea Ta; și pe credincioșii, robii Tăi, care vor gusta dintr-însele, îi sfințește; că Tu ești Cel ce bincuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și bunului și de viața făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Strana: Fie Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. (x3).

Preotul: Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnului nu se vor lipsi de tot binele.

Strana: Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnului nu se vor lipsi de tot binele.

Preotul: Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnului nu se vor lipsi de tot binele.

Strana: Iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Strana: Doamne miluiește.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Preotul: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Strana: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește (x3) Părinte binecuvintează.

Preotul: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ocrotitoarea Parohiei noastre, ale Sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului (Numele Sfântului zilei), a cărui pomenire o săvârșim, a sfintei Mucenițe Elisabeta, ocrotitoarea Darmstadtului, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oamni iubitor.

Strana: Amin.

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Strana: Amin.

www.liturghie.net