DUMNEZEIASCA LITURGHIE DIVINE
LITURGIE
LITURGHIA CATEHUMENILOR LITURGIE DES CATECHUMENES

Preotul: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

ECTENIA MARE1 GRANDE LITANIE DE PAIX1

1 Cuvântul «ectenie» înseamnă rugăciune făcută cu stăruință și se numește «mare» fiindcă cererile făcute, în număr de douăsprezece, sunt multe și dintre cele mai de seamă și trebuitoare omului.

1 Le mot «litanie» veut dire une prière fervente. Cette litanie s'appele la «grande» litanie puisque les douze prières contenues là-dédans sont d'importance majeure pour l'humanité.

Preotul: În pace, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: En paix, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour la paix qui vient d’en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Églises de Dieu et l’union de tous, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour cette sainte maison et pour ceux qui y entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour le Mgr. Archevêque et Métropolite Joseph, l’ordre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru porul francez și pentru toate popoarele creștine ale lumii, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour le fidél peuple roumain partout, pour le peuple français, pour tous les peuples chrétiens du monde, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru țara noastră România, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domului să ne rugăm.

Prêtre: Pour cette sainte maison, pour ce pays, pour notre pays la Roumanie, pour toute ville et contrée et les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour des saisons clémentes, l’abondance des fruits de la terre et des temps de paix, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour ceux qui voyagent en mer, surles routes et dans les airs, pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour les prisonniers, et pour leur salut, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour être délivrés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prêtre: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Prêtre: Faisons mémoire de notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse souveraine la Mère de Dieu et toujours Vièrge Marie. et de tous les saints.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Croyants: Très Sainte Mère de Dieu, aie pitié de nous.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Prêtre: Confions-nous nous-mêmes et les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Croyants: A toi, Seigneur.

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Car à toi conviennent tout honneur, gloire et adoration, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

ANTIFONUL ÎNTÂI1 PREMIERE ANTIENNE1

1 Cuvântul «antifon» vine din limba greacă și înseamnă «treaptă». Antifonul Întâi cuprinde începtul Psalmului 102 și este o cântare de slăvire a lui Dumnezeu.

1 Le mot «antiphone» est de provenance grecque et signifie «marché» (d'un escalier). Le premier antiphone est composé par le début du Psaume 102. Il est un chant de louange de Dieu.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul. Și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel Sfânt al lui. Binecuvântat ești Doamne.

Croyants: Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et que tout qui est en moi bénisse son saint Nom. Tu est béni Seigneur.

ECTENIA MICĂ PETITE ECTENIE

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Encore et encore, en paix, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prêtre: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Prêtre: Faisons mémoire de notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse souveraine la Mère de Dieu et toujours Vièrge Marie. et de tous les saints.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Croyants: Très Sainte Mère de Dieu, aie pitié de nous.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Prêtre: Confions-nous nous-mêmes et les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Croyants: A toi, Seigneur.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și in vecii vecilor.

Prêtre: Car à toi appartiennent la force, le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

ANTIFONUL AL DOILEA1 DEUXIEME ANTIENNE1

1 Antifonul al doilea a fost scris de către împăratul Justinian cel Mare (527–565) și cuprinde învățătura Bisericii despre raportul dintre persoana lui Hristos—Cuvântul lui Dumnezeu—și lucrarea Sa de mântuire a omului.

1 Le deuxième Antiphon a été conçu par l'emperror Justinian Le Grand (527–565). Il contient les enseignements de l'église sur la rélation entre la Personne du Christ—le mot de Dieu— et Sa mission de sauver l'humanité.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Carele neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase, Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește ne pe noi.

Croyants: Gloire au Père et au Fils et au Sainte Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Fils unique et Verbe de Dieu, Toi qui est immortel, et qui daignas pour notre salut T'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vièrge Marie, et qui sans changement Te fis homme, et fus crucifié, ô Christ Dieu, par la mort ayant vaincu la mort, étant l'Un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous.

ECTENIA MICĂ PETITE ECTENIE

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Encore et encore, en paix, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prêtre: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Prêtre: Faisons mémoire de notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse souveraine la Mère de Dieu et toujours Vièrge Marie. et de tous les saints.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Croyants: Très Sainte Mère de Dieu, aie pitié de nous.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Prêtre: Confions-nous nous-mêmes et les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Croyants: A toi, Seigneur.

Preotul: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

ANTIFONUL AL TREILEA1 TROISIEME ANTIENNE1

1 La Antifonul al III-lea se cântă fie Fericirile, fie condacul Apărătoare Doamnă, fie ambele cântări (slujbă arhierească).

1 Pour le troisième Antifon on chant soit les Béatitudes, soit le Kondakion À toi, l'invincible..., soit tous les deux hymns (les offices dans la présence d'un évêque).

FERICIRILE1 LES BEATITUDES1

1 Fericirile, în număr de nouă, au fost rostite de Măntuitorul Hristos în Predica de pe Munte (Matei 5, 3–11). Ele sunt cele nouă căi sau virtuiți spre moștenirea fericirii veșnice. Este vorba despre smerenie (1), plânsul pentru păcate (2), blândețe (3), simțul dreptății și împlinirea virtuților (4 și 8), milostenie (5), curăția inimii (6), promovarea păcii (7) și pătimirea defăimărilor, persecuțiilor și chiar a morții pentru mărturisirea credinței în Domnul Iisus Hristos (9).

1 Les neuf Béatitudes ont été introduites par le Seigneur Jésus Christ dans la Sermon sur la Montagne (Matthieu, 5, 3-11). Elle sont les neuf chemins ou vertus qui pertmettent d'hériter la joye eternelle. Il s'agit de l'humilité (1), le pleurs pour les péchés (2), la gentillesse (3), l'esprit de la justice et l'accomplissement des vertus (4 et 8), la charité (5), la pureté de l'âme (6), la promotion de la paix (7) et supporter la persécution, les outrages et même la morte à cause de la confession de la foi dans le Seigneur Jésus Christ (9).

Credincioșii: Întru Împărăția Ta când vei veni, pomenesțe-ne pe noi Doamne! Fericiți cei săraci cu duhul, că acelora este împărăția Cerurilor. Fericiți cei ce plîng, că aceia se vor mîngîia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi cînd vă vor ocărî pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvîntul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurațivă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri!

Croyants: Dans ton royaume, souviens-Toi de nous Seigneur! bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les coeurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous losqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de Moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.

VOHODUL MIC PETITE ENTREE

Preotul: Înțelepciune! Drepți!1

Prêtre: Sagesse! Tenons-nous droit!1

1 Înălțând Sf. Evanghelie și rostind aceste cuvinte preotul vrea să spună credincioșilor: Sf. Evanghelie îl reprezintă pe Hristos, adevărata înțelepciunea dumnezeiască (I Cor. 1, 24) din care motiv ea trebuie ascultată cu respect, stând drepți, în picioare.

1 En élevant l'Évangile et en disant ces mots, le prêtre veut dire aux fidèles que les Saintes Évangiles représentent le Christ, le vrai mot de Dieu (I Cor. 1, 24). C'est pourquoi cette lecture doit être respectée et les fidèles doivent se tenir droit.

VENIȚI SĂ NE ÎNCHINĂM1 VENEZ, ADORONS1

1 Cântarea Veniți să ne închinăm cuprinde un stih care are două variante: a) Cel ce ai înviat din morți—care se cântă numai duminica, ziua învierii Domnului Hristos; b) Cel ce ești minunat întru sfinți—care se cântă în cursul săptămânii, la sărbătorile sfinților. Prin cântarea: «Veniți să ne închinam...» suntem îndemnați să ne închinăm și să cădem înaintea lui Hristos, care este prezent prin Sf. Evanghelie, înăltată de preot și asezetă apoi pe Sf. Masă.

1 Le chant Venez, adorons contient un vers qui a deux versions: a) Toi qui es ressuscité d'entre les morts—qui se chante seulement le dimanche, le jour de la resurrection du Seigneur Jésus Christ; b) Toi qui est admirable dans tes saints—qui se chante les autres jours de la semaine, ceux-ci étant dédiés aux différents Saints.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Că sfânt ești, Dumnezeul nostru, și Ție slavă-Ți înălțam, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Car tu es Saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours, et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

SFINTE DUMNEZEULE1 SAINT DIEU1

1 Această cântare desemnată cu termenul liturgic de Trisaghion, a fost introdusă în rânduiala Sf. Liturghii în secolul al V-lea, în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408–450). Cuvintele Sfinte Dumnezeule se referă la Dumnezeu-Tatăl ca izvor al dumnezeirii; Sfinte tare ne înfățișează pe Dumnezeu-Fiul Care este puterea lui Dumnezeu; Sfinte fără de moarte se raportează la Dumnezeu-Duhul Sfănt Care dă viață; miluiește-ne pe noi ne adeveresc unitatea Sfintei Treimi.

1 Ce chant, aussi connu comme le Trisagion a été introduit dans le texte de la sainte Liturgie dans le V-ème siècle, pendant le règne de l'empereur Théodose II (408–450). Le mots Saint Dieu se réfèrent à Dieu le Père comme la source de toute divinité; Saint Fort fait référence à Dieu le Fils, qui est la force de Dieu le Père; Saint Immortel se réfère à Dieu le Saint Esprit, qui donne la vie; l'expression aie pitié de nous confirme l'unité de la Sainte Trinité.

Credincioșii: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne pe noi.

Croyants: Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Croyants: Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen.

Credincioșii: Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Croyants: Saint Immortel, aie pitié de nous.

CÂȚI ÎN HRISTOS1 VOUS EN CHRIST1

1 La botezuri și la unele sărbători se cântă în loc de Trisaghion (Sfinte Dumnezeule, etc.) cântarea Câți în Hristos.

1 Le chant Vous en Christ peut remplacer le Trisagion (Saint Dieu etc.) aux baptêmes et pour certaines fêtes.

Credincioșii: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat. Aliluia.

Croyants: Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alleluia.

APOSTOLUL EPITRE

Preotul: Să luăm aminte! Pace tuturor!

Prêtre: Soyons attentifs. Paix à tous!

Cititorul: Și duhului tău. [Urmează citirea prochimenului Apostolului.]

Lecteur: Et à ton esprit. [Le lecteur lit le Prokimeon de l'Apôtre du jour.]

Preotul: Înțelepciune!

Prêtre: Sagesse!

Cititorul: Din (aici urmează numărul, numele și autorul epistolei sau “Faptele Sf. Apostoli”) citire!

Lecteur: Lecture du saint Évangile sélon saint Apôtre et Evangeliste (Nom)."

Preotul: Să luăm aminte!

Prêtre: Soyons attentifs!

Cititorul: [Citește Apostolul zilei.]

Lecteur: [Lecture de l'Apôtre du jour.]

Preotul: Pace ție, celui ce ai binevestit.

Prêtre: Paix à toi qui as lu.

ALILUIA ALLELUIA

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

Croyants: Alléluia, alléluia, alléluia.

EVANGHELIA EVANGILE

Preotul: Cu înțelepciune, să luăm aminte! Pace tuturor.

Prêtre: Sagesse! Tenons-nous droit! Paix à tous!

Credincioșii: Și duhului tău.

Croyants: Et à ton esprit.

Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la (numele Evanghelistului) citire.

Prêtre: Lecture du saint Évangile sélon saint Apôtre et Evangeliste (Nom).

SLAVĂ ȚIE, DOAMNE GLOIRE A TOI, SEIGNEUR

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Croyants: Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.

Preotul: Să luăm aminte!

Prêtre: Soyons attentifs!

Preotul: [Urmează citirea Sfintei Evanghelii.]

Prêtre: [Lecture du Saint Évangile.]

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Croyants: Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.

Preotul: [Predica.]

Prêtre: [Le sermon.]

Preotul: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.

Prêtre: Disons tous de toute notre âme, de tout notre esprit, disons.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Dumnezeule, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Prêtre: Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, nous t’en prions, écoute-nous et prends pitié de nous.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

LITURGHIA CREDINCIOȘILOR LITURGIE DES FIDELES
ECTENIA CERERII STĂRUITOARE LITANIE DE SUPPLICATION
ECTENIA ÎNTREITĂ LITANIE TRIPLE

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Prêtre: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Croyants: Kyrie eleison. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Prêtre: Prions encore pour notre Archevêque et le Métropolite Joseph et pour tous nos frères en Christ.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Croyants: Kyrie eleison. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru poporul francez, pentru toate popoarele creștine ale lumii, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Prêtre: Prions encore pour le fidél peuple roumain partout, pour le peuple français et pour tous les peuples chrétiens du monde.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Croyants: Kyrie eleison. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru frații noștri: preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos frați ai noștri.

Prêtre: Prions encore pour les prêtres, diacres, moines, moniales et pour toute notre fraternité en Christ.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Croyants: Kyrie eleison. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului aceastuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

Prêtre: Prions encore pour les bienheureux fondateurs des saintes Églises de Dieu dont la mémoire est éternelle, pour tous nos pères et frères défunts et en particulier pour les serviteurs et les servantes de Dieu NN... qui reposent près d’ici ou partout ailleurs.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Croyants: Kyrie eleison. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu: enoriași, ctitori, și binefăcători ai sfântului locașului acestuia.

Prêtre: Prions encore pour obtenir miséricorde, paix, santé, salut et rémission des péchés des serviteurs et des servantes de Dieu, et de tous les bienfaiteurs et membres de cette paroisse.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Croyants: Kyrie eleison. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteptă de la Tine mare și bogată milă.

Prêtre: Prions encore pour tous ceux qui portent des fruits et font le bien dans cette sainte et vénérable Église, pour ceux qui y travaillent et y chantent, et pour tout le peuple ici présent qui attend de toi grande et abondante miséricorde.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Croyants: Kyrie eleison. (3x)

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

ECTENIA PENTRU CEI ADORMIȚI PRIERES POUR LES ENDORMIS

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Prêtre: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Croyants: Kyrie eleison. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu [urmează pomelnicele pentru morți] Domnului să ne rugăm!

Prêtre: Pour les âmes des serviteurs de Dieu [ici le prêtre récite les noms des défunts dans des dyptichs] prions le Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne, Doamne miluiește!

Croyants: Accorde, Seigneur, Kyrie eleison.

Preotul: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, Care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi aici pomeniți, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-le lor.

Prêtre: Ô Dieu de tout esprit et de tout chair, Toi qui as vaincu la mort et qui as détruit le diable, Toi qui as donné la vie à l'univers que Tu as créé, Toi même, Seigneur, donne du répos aux âmes de tes serviteurs endormis, dans en endroit lumineux, plein de verdure, un endroit de répos, d'où tout douleur, tristesse et larme soient disparus. Et comme un Dieu bon et ami des hommes, remets leur toute erreur commise en act, en parole ou en pensée.

Credincioșii: Dumnezeu să-i ierte.

Croyants: Que Dieu les pardonne.

Preotul: Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Car tu es la résurrection et la vie et le répos de Tes serviteurs défunts, ô, Christ notre Dieu, et nou te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel et à ton saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Întru fericită adormire, veșnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, și le fă lor veșnică pomenire!

Prêtre: À un fidèle endormi à jamais, accorde, Ô Seigneur, le repos éternel pour tes serviteurs défunts et rend leur mémoire éternelle.

Credincioșii: Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire!

Croyants: Mémoire éternelle! Mémoire éternelle! Mémoire éternelle!

ECTENIA PENTRU CEI CHEMAȚI PRIERES POUR LES CATECHUMENES

Preotul: Rugați-vă cei chemați Domnului.

Prêtre: Catéchumènes, priez le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Cei credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiasca pe dânșii.

Prêtre: Fidèles, prions pour les catéchumènes: afin que le Seigneur leur fasse miséricorde.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Să-i învețe pe dânșii cuvântul adevărului.

Prêtre: Qu’il leur enseigne la parole de vérité.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Să le descopere lor Evanghelia drepății.

Prêtre: Qu’il leur révèle l’Évangile de justice.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Să-i unească pe ei cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească Biserică.

Prêtre: Qu’il les unisse à sa sainte Église catholique et apostolique.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Mântuiește, miluiește, apără și-i păzește pe dânșii, Dumnezeule cu harul Tău.

Prêtre: Sauve-les, aie pitié d’eux, secours-les et garde-les, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Cei chemați, capetele voastre Domnului să le plecați.

Prêtre: Catéchumènes, inclinez la tête devant le Seigneur.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Croyants: A toi, Seigneur.

Preotul: [Preotul se roagă: Dumnezeule, Dumnezeul nostru... ] Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: [Le prêtre dit la prière: Ô Seigneur, notre Dieu...] Afin qu’eux aussi glorifient avec nous ton Nom digne de tout honneur et de toute gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

ECTENIA PENTRU CREDINCIOSI PRIERES POUR LES FIDELES

Preotul: Câți suntem credincioși, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Les fidèles, encore et encore en paix prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prêtre: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Mulțumim Ție...]

Prêtre: Sagesse! [Le prêtre dit la prière: Nous Te remercions...]

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Car à toi conviennent tout honneur, gloire et adoration, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Encore et encore, en paix, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prêtre: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Iarăși și de multe ori...]

Prêtre: Sagesse! [Le prêtre dit la prière: Encore en plusieurs fois...]

Preotul: Ca, sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Afin que, gardés toujours par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

HERUVICUL1 CHERUBIKON1

1 Heruvicul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în timpul împăratului Justin I (518–527). Acesta este un imn în care credincioșii sunt asemănați cu îngerii din cer care aduc Sf. Treimi cântare doxologică (de slavă); el cuprinde, de asemenea, îndemnul la o mai profundă spiritualizare prin desprinderea de orice grijă legată de traiul lumesc, material.

1 L'hymne des chérubins a été introduit dans la célébration de la Liturgie pendant le règne de l'empereur Justin Ière (518–527). Dans ce chant, les fidèles sont rapportés aux anges dans les Cieux, qui adorent la Sainte Trinité avec des hymnes doxologiques (d'adoration). L'hymne chérubique exhorte ceux qui l'écoutent d'entrer dans une vie spirituelle plus profonde en mettant d'un côté tout type de souci lié au monde matériel.

Credincioșii: Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim, și făcătoarei de viață Treimi cântare aducem: Toată grija lumească să o lepădăm!

Croyants: Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins, et chantons l’hymne trois fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous les soucis du monde!

VOHODUL MARE GRANDE ENTREE

Preotul: Pe Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul si Mitropolitul nostru Iosif să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.1

Prêtre: Que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne dans son Royaume du Mgr. Archevêque Joseph.1

1 Pomenirile care se fac în mijlocul bisericii ne aduc aminte de momentul când Mântuitorul, fiind răstignit între cei doi tâlhari, a primit pocăința celui din dreapta Sa, care a zis: «Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta».

1 Les prières faites dans le centre de l'église nous rappelent le moment où le Sauveur Jésus Christ, étant crucifié entre deux larrons, reçoit la pénitence du larron à Sa droite, qui lui avait démandé: Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans Ton Royaume.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe poporul francez, pe mai marii orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Prêtre: Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume du peuple fidèle roumain de partout, du peuple français, des gouvernants des villes et des villages et des militaires qui aiment Dieu.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Pe frații noștri: preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Prêtre: Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume de nos frères et soeurs: prêtres, diacres, moines, nonnes et tout le clergé.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Pe adormiții întru fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Prêtre: Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume des heureux endormis patriarches de l'Église Orthodoxe Roumaine : Miron, Nicodim, Justinian, Justin et Téoctiste.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Pe fericiții și pururea pomeniții citori ai sfântului locașului acestuia, și pe alti ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Prêtre: Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume des heureux et jamais oubliés fondateurs de cette sainte maison, de tous autres fondateurs, donnateurs et bienfaiteurs.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Prêtre: Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume de ceux endormis parmi nos familiers: ancêtres, grandparents, parents, frères, soeurs, fils et filles, de tous nos proches qui restent dans nos coeurs, chaqu'un par son nom.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Pe ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, și pe eroii martiri ai neamului nostru românesc și creștinesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu și să-i odihnească întru Împărăția Sa.

Prêtre: Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume des militaires abattus sur les champs de guerre pour la défense de notre patrie et des héros martyrs de notre peuple roumain et chrétien.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Pe cei ce au adus aceste Daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Prêtre: Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume de ceux qui ont offert ces Saints Dons et de ceux pour qui ils ont été offerts, vivants ou endormis.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Și pe voi pe toți, dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.1

Prêtre: Et que le Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume de vous tous chrétiens orthodoxes, en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.1

1 Nu este voie să se facă pomeniri nominale, adică să se citească pomelnice în cadrul Vohodului mare.

1 Il n'est pas permis de faire des nomminations, autrement dit il est interdit de lire des dyptichs, pendant la grande entrée.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

CA PE ÎMPĂRATUL POUR RECEVOIR LE ROI

Credincioșii: Ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.

Croyants: Pour recevoir le roi de toutes choses, invisiblement escorté par les armées de anges, alléluia, alléluia, alléluia.

Preotul: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.

Prêtre: Achevons notre prière au Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour les précieux qui sont offerts, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour cette sainte maison et pour ceux qui y entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour être délivrés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prêtre: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

ECTENIA PUNERII ÎNAINTE LITANIE DEVANT L'OFFRANDE

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Prêtre: Que ce jour entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Prêtre: Un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Prêtre: Pardon et rémission de nos péchés et de nos transgressions, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Prêtre: Ce qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Prêtre: Pour achever le reste de notre vie dans la paix et le pénitence, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Prêtre: Une fin chrétienne, paisible, sans douleur, sans reproche et une bonne défense devant le redoutable tribunal du Christ, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Prêtre: Faisons mémoire de notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse souveraine la Mère de Dieu et toujours Vièrge Marie. et de tous les saints.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Croyants: Très Sainte Mère de Dieu, aie pitié de nous.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Prêtre: Confions-nous nous-mêmes et les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Croyants: A toi, Seigneur.

Preotul: Cu îndurările Unuia-Născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Par la miséricorde de Ton Fils unique avec lequel Tu es béni, ainsi que Ton Saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

SĂRUTUL PĂCII LE BAISER DE PAIX

Preotul: Pace tutoror.

Prêtre: Paix à tous.

Credincioșii: Și duhului tău.

Croyants: Et à ton esprit.

Preotul: Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim:

Prêtre: Aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions:

Credincioșii: Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită.

Croyants: Le Père, le Fils et le Saint Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible.

Preotul: Ușile, ușile! Cu înțelepciune să luăm aminte!

Prêtre: Les portes. Les portes. Sagesse, soyons attentifs.

CREZUL1 SYMBOLE DE FOI1

1 Crezul sau Simbolul de credință niceo-constantinopolitan—cea mai concentrată expresie a credinței creștine—cuprinde douăsprezece articole; primele opt au fost formulate la Sinodul I ecumenic (Niceea, 325) și definesc credința în Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Fiul, iar ultime patru la Sinodul II ecumenic (Constantinopol, 381) și formulează credința în Dumnezeu-Sfântul Duh, în Biserică, în Botez, în învierea obștească și în viața veșnică de după Judecată. Crezul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în anul 567, de către împaratul Justinian II (565–578).

1 Le Symbole de foi nicéo-constantinopolitan—la forme la plus comprimée d'exprimer la foi chrétienne—contient 12 articles; les premières 8 ont été formulés au premier Synode oecuménique (Nicée, 325) et ils definissent la foi en Dieu le Père et Dieu le Fils, tandis que les dernières 4 articles ont été formulés au deuxième synode oecuménique (Constantinopole, 381) et ils définissent la foi en Dieu le Saint Esprit, en l'Église, en le baptême, en la résurrection universelle et en la vie eternelle après le Jugement dernier. Le symbole de foi a été introduit dans la célebration de la Sainte Liturgie en 567 par l'empereur Justinian II (568–578).

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;

Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils Unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Lumière de Lumière, Vrai Dieu de Vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait;

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om;

qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux, s’est incarné du Saint Esprit et de Marie, la Vierge, et s’est fait homme;

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;

Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli;

Și a înviat a treia zi, după Scripturi;

et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures;

Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;

et il est monté au ciel et siège à la droite du Père;

Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a Cărul împărăție nu va avea sfârșit.

et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Son règne n’aura point de fin.

Și întru Duhul Sfânt, Dumnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Et en l’Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică,

En l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor,

Je confesse un seul baptême en rémission des péchés.

Aștept învierea morților;

J’attends la résurrection des morts;

Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Et la vie du siècle à venir. Amen.

RĂSPUNSURILE MARI CANON EUCHARISTIQUE

Preotul: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace a o aduce.

Prêtre: Tenons nous droit. Tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs afin d’offrir en paix la sainte oblation.

Credincioșii: Mila păcii, jertfa laudei.

Croyants: L’offrande de paix, le sacrifice de louange.

Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți!

Prêtre: Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint Esprit soient toujours avec vous.

Credincioșii: Și cu duhul tău.

Croyants: Et avec ton esprit.

Preotul: Sus să avem inimile!

Prêtre: Élevons nos coeurs.

Credincioșii: Avem, către Domnul.

Croyants: Nous les avons vers le Seigneur.

Preotul: Să mulțumim, Domnului!

Prêtre: Rendons grâce au Seigneur.

Credincioșii: Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimei celei de o ființă și nedespărțită.

Croyants: Il est digne et juste d'adorer le Père et le Fils et le Saint Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible.

Preotul: Cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțand și grăind:

Prêtre: Chantant, clamant, crient l’hymne de la victoire et disant:

Credincioșii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin e cerul și pământul de mărirea Ta. Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus!

Croyants: Saint, Saint, Saint, le Seigneur Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

Preotul: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

Prêtre: Prenez, mangez, ceci est mon Corps qui est rompu pour vous en rémission des péchés.

Credincioșii: Amin, amin.

Croyants: Amen, amen.

Preotul: Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Prêtre: Buvez en tous, ceci est mon Sang, le Sang de la Nouvelle Alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés

Credincioșii: Ale Tale dintru ale Tale, Ție-ți aducem de toate și pentru toate.

Croyants: Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour toute.

PE TINE TE LĂUDĂM NOUS TE CHANTONS

Credincioșii: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru.

Croyants: Nous Te chantons, nous Te bénissons, Nous Te rendons grâce, Seigneur, et nous Te prions, ô Notre Dieu.

Preotul: Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge și Te chemăm, Te rugăm și cu umulință la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, ce sunt puse înainte. Și fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău.

Prêtre: Nous t’offrons encore ce culte spirituel et non sanglant et nous t’invoquons, nous te supplions et nous te prions: Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents. Et fais de ce pain le Corps précieux de ton Christ.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău.

Prêtre: Et de ce qui est dans ce calice le Sang précieux de ton Christ.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.

Prêtre: En les changeant par ton Esprit Saint.

Credincioșii: Amin. Amin. Amin.

Croyants: Amen. Amen. Amen.

Preotul: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească pentru cei adormiți întru credință: strămoși, părinți, patriarhi, prooroci, apostoli, propăvăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit întru credință.

Prêtre: Afin qu’ils deviennent pour ceux qui les reçoivent purification de l’âme, rémission des péchés, communion du Saint Esprit, plénitude du Royaume des cieux, gage de confiance en toi et non jugement ou condamnation. Nous t’offrons aussi ce culte spirituel pour tous ceux qui reposent dans la foi, ancêtres, pères, patriarches, prophètes, apôtres, prédicateurs, évangélistes, martyrs, confesseurs, ascètes, et pour tout esprit juste décédé dans la foi.

Preotul: Mai ales pentru Preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, slăvita Stăpâna noastrâ, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria.

Prêtre: Et en premier lieu pour la toute sainte, toute pure, bénie par dessus tout, notre glorieuse Souveraine la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie.

AXIONUL1 HYMNE A LA MERE DE DIEU1

1 Axionul (din grecescul axios—vrednic) este un imn în cinstea Sfintei Fecioare, manifestând sentimentele de supravenerație ale creștinilor la adresa Maicii Domnului. Partea de început, Cuvine-se cu adevărat..., este de origine îngerească, fiind descoperită unui călugăr atonit (sec. X), iar cealaltă parte, Ceea ce ești mai cinstită..., este opera imnografului Cosma de Maiuma (sec. VIII).

1 L'axion (provennant du grec axios–digne) est un hymne dédié à la Sainte Vièrge. Ce chant exprime l'adoration des chrétiens pour la Théotokos—la mère de Dieu. La première partie Il est digne en vérité... est d'origine angélique et elle a été révélée à un moine du Mont Athos (dans le X-ème siècle). La deuxième partie Toi, plus vénérable que... est la composition du compositeur Cosma de Maiuma (VIII-ème siècle).

Credincioșii: Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanivenovată și maica Dumnezeului nostru. Ceeaceești mai cinstită decât Heruvimii și mărită făr' de'asemănare decât Serafimii. Carea fărăstricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Croyants: Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse à jamais et très pure et Mère de notre Dieu. Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans tache enfantas Dieu le Verbe, toi, véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions.

Preotul: Întâi pomenește, Doamne, pe Înalt Preasfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Serafim, pe Preasfințitul părintele nostru Episcop Sofian, pe care-i dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, Îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.

Prêtre: Souviens-toi, Seigneur, en premier lieu, de notre archevêque et métropolite Joseph, accorde-le pour tes saintes Églises de demeurer en paix, en bonne santé et dans l’honneur, vivant de longs jours et dispensant fidèlement la Parole de ta Vérité. Souviens-toi, Seigneur, de tous et de toute.

PE TOȚI ȘI PE TOATE ET DE TOUS ET DE TOUTE

Credincioșii: Pe toți și pe toate.

Croyants: Et de tous et de toute.

Preotul: Și ne dă nouă, cu o gură și cu o inimă, a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Et donne-nous de glorifier d’une seule bouche et d’un seul coeur ton Nom honorable et magnifique, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Și să fie milele marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți.

Prêtre: Que les miséricordes de notre Grand Dieu et Sauveur Jésus Christ soient avec vous tous.

Credincioșii: Și cu duhul tău.

Croyants: Et avec ton esprit.

ECTENIA DE CERERI LITANIE DE COMMUNION

Preotul: Pe toți sfînții pomenindu-i, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Ayant fait mémoire de tous les saints, encore et encore en paix prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Pour les dons précieux qui ont été offerts et sanctifiés, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce la-a primit pe Dânsele în sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.

Prêtre: Pour que notre Dieu, ami des hommes, qui a reçu ces dons à son autel saint, céleste et spirituel, nous envoie en retour la divine grâce et le don du Saint Esprit, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia; Domnului să nă rugăm.

Prêtre: Pour être délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prêtre: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Prêtre: Que ce jour entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Prêtre: Un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Prêtre: Pardon et rémission de nos péchés et de nos transgressions, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Prêtre: Ce qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Prêtre: Pour achever le reste de notre vie dans la paix et le pénitence, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Prêtre: Une fin chrétienne, paisible, sans douleur, sans reproche et une bonne défense devant le redoutable tribunal du Christ, demandons au Seigneur.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Croyants: Accorde, Seigneur.

Preotul: Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Prêtre: Ayant demandé l’unité de la foi et la communion du Saint Esprit, confions-nous nous-mêmes, les uns les autres, et toute notre vie au Christ notre Dieu.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Croyants: A toi, Seigneur.

Preotul: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:

Prêtre: Et rends-nous dignes, Maître, d’oser avec confiance et sans condamnation te nommer Père, toi le Dieu du ciel, et dire:

TATĂL NOSTRU1 NOTRE PERE1

1 Rugăciunea Tatăl nostru se mai numește și Rugăciunea Domnească, deoarece o avem de la Însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Ea are trei părți distincte: chemarea (Tatăl nostru...), șapte cereri (sfințirea numelui lui Dumnezeu prin viața noastră virtuoasă; venirea împărăției lui Dumnezeu; împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră; dăruirea celor de trebuință trupului și sufletului; iertarea greșelilor noastre; ajutor împotriva lucrării diavolești) și încheierea (Că a Ta este împărăția...). Ea este menționată în cadrul Sfintei Liturghii încă din secolul al IV-lea.

1 La prière Notre Père, ou la Prière du Seigneur nous est parvenue du Seigneur Jésus Christ Lui même. Elle est composée de trois parties: l'appel (Notre père...), sept demandes (la sanctification du nom de Dieu en vivant une vie virtueuse; l'arrivée du règne de Dieu; la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie; le don des choses nécessaires pour nos corps et pour nos âmes; la rémission de nos dettes; l'aide contre le diable) et la fin (Car a Toi...). Cette prière a été mentionée comme faisant partie de la Liturgie depuis le IVème siècle.

Credincioșii: Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ; pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Croyants: Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à l’épreuve mais délivre-nous du malin.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Pace tuturor!

Prêtre: Paix à tous!

Credincioșii: Și duhului tău.

Croyants: Et à ton esprit.

Preotul: Capetele noastre, Domnului să le plecăm.

Prêtre: Inclinez la tête devant le Seigneur.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Croyants: A toi, Seigneur.

Preotul: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Par la grâce, les miséricordes et l’amour pour l’homme de ton Fils Unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton Saint, Bon et Vivifiant Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Să luăm aminte, Sfintele, sfinților!

Prêtre: Soyons attentifs, les Choses Saintes aux saints!

UNUL SFÂNT UN SEUL EST SAINT

Credincioșii: Unul-Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.

Croyants: Un seul est Saint, un seul est Seigneur, Jésus Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen.

SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE LA SAINTE COMMUNION

Preotul: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați!

Prêtre: Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez!

BINE ESTE CUVÂNTAT BENI SOIT CELUI

Credincioșii: Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.

Croyants: Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur! Le Seigneur est Dieu et Il nous est apparu.

Preotul: Încă mai cred că acesta este Însuși preacurat Trupul Tău și acesta este Însuși scump Sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă, și-mi iartă greșelile mele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele cu știință și cu neștiință.

Prêtre: Je crois encore que ceci même est ton Corps très pur, et que ceci même est ton Sang précieux. Je te prie donc: aie pitié de moi et pardonne-moi les fautes volontaires et involontaires, commises en paroles, en actes, sciemment ou par inadvertance.

Preotul: Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.

Prêtre: Et rends-moi digne de participer, sans encourir de condamnation, à Tes mystères très purs, pour la rémission des péchés et pour la vie éternelle. Amen.

Preotul: Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca Iuda; ci ca tâlharul, mărturisindu-mă, strig Ție: “pomenește-mă, Doamne, întru Împărăția Ta”.

Prêtre: À ta Cène mystique reçois-moi aujourd'hui ô Fils de Dieu. Je ne révélerai pas Tes Mystères à Tes ennemis; je ne Te donnerai pas le baiser de Judas; mais comme le Larron je te confesse : souviens-Toi de moi, Seigneur, quand Tu viendras dans Ton Royaume.

Preotul: Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratele Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului, și spre viața de veci. Amin.

Prêtre: Que la réception de tes très saints Mystères ne me soit ni jugement ni condamnation, mais la guérison de mon âme et de mon corps. Amen.

TRUPUL LUI HRISTOS LE CORPS DU CHRIST

Credincioșii: Trupul lui Hristos primiți, primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Aliluia, aliluia, aliluia.

Croyants: Recevez le Corps du Christ, goutez à la source immortelle. Alléluia, alléluia, alléluia.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

Prêtre: Ô, Dieu, sauve Ton peuple et bénis Ton héritage.

AM VĂZUT LUMINA NOUS AVONS VU LA VRAIE LUMIERE

Credincioșii: Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am a fiat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne'a mântuit pe noi.

Croyants: Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'esprit celeste, nous avons trouvé la foi véritable, adorons l'indivisible Trinité, car c'est Elle qui nous a sauvés.

Preotul: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Maintenant, toujours et pour les siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta; că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele, cele fără de moarte, preacinstitele și de viață făcătoarele Tale Taine. Întărește-ne pe noi întru sfințenia Ta; toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta.

Prêtre: Que nos lèvres s'emplissent de ta louange Seigneur, afin que nous chantions Ta gloire, car Tu nous as rendus dignes de communier à tes saints, divins, immortels et vivifiants Mystères. Garde-nous dans ta sainteté afin que le jour entier nous apprenions ta justice.

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

Croyants: Alléluia, alléluia, alléluia.

ECTENIA DE MULȚUMIRE ACTIONS DE GRACE

Preotul: Drepți, primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.

Prêtre: Tenons nous droit. Ayant communié aux saints, divins, immortels, immaculés et célestes Mystères du Christ, rendons grâce au Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prêtre: Sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Prêtre: Ayant demandé que ce jour tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, confions-nous nous-mêmes et les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Croyants: A toi, Seigneur.

Preotul: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Car Tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Cu pace să ieșim.

Prêtre: Sortons en paix.

ÎNTRU NUMELE DOMNULUI AU NOM DU SEIGNEUR

Credincioșii: Întru numele Domnului.

Croyants: Au nom du Seigneur.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

RUGĂCIUNEA AMVONULUI LA PRIERE AU PUPITRE

Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o păzește; sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta; și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, și la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele luminilor, și Ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Seigneur, Toi qui bénis ceux qui Te bénissent et sanctifies ceux qui mettent leur confiance en Toi, sauve Ton peuple et bénis Ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de Ta maison et glorifie-les en retour par Ta divine puissance. Ne nous abandonne pas, nous qui esperons en Toi. Donne la paix au monde, à Tes Églises, aux prêtres et à tout Ton peuple. Car toute grace et tout don parfait viennent d'en haut et procedent de Toi, Père des lumières. Et nous Te rendons grance et nous T'adorons, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

FIE NUMELE DOMNULUI QUE LE NOM DU SEIGNEUR

Credincioșii: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n veac. (x3)

Croyants: Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant eet à jamais. (x3)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Prêtre: Prions le Seigneur.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Croyants: Kyrie eleison.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său Har si cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prêtre: Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde soit sur vous pas sa grâce et par son amour pour l'homme, en tout temps, maintenant et toujours eet pour les siècles des siècles.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

OTPUSTUL LE CONGE

Preotul: Slavă Ție, Hristoase Domnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Prêtre: Gloire à toi, Christ, notre espérance, gloire à toi.

Credincioșii: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice părinte binecuvintează.

Croyants: Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles, amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, donne la bénédiction!

Preotul: Cel ce a înviat din morți (se zice numai duminica), Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului (hramul bisericii)N..., ocrotitorul parohiei noastre, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului al cărui Sfânta Liturghie am săvârșit, ale (numele Sfinților zilei), ale căror prăznuire o săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Prêtre: Que celui qui est ressuscité des morts (seulement le dimanche), le Christ notre Dieu,, par les prières de sa très sainte Mère, du Saint (protecteur de la paroisse) N..., de notre père Saint Jean Chrysostome, dont nous célébrons la liturgie, des saints (du jour) N..., des Saints et divins parents, Joachim et Anne, ait pitié de nous et nous sauve, lui qui est infiniment bon et ami des hommes.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Prêtre: Par les prières de tous les Saints, ô Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu, aie pitié de nous.

Credincioșii: Amin.

Croyants: Amen.

www.liturghie.net