DUMNEZEIASCA LITURGHIE THE DIVINE
LITURGY
LITURGHIA CATEHUMENILOR THE LITURGY OF THE CATECHUMENS

Preotul: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: Blessed is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

ECTENIA MARE1 THE GREAT LITANY1

1 Cuvântul «ectenie» înseamnă rugăciune făcută cu stăruință și se numește «mare» fiindcă cererile făcute, în număr de douăsprezece, sunt multe și dintre cele mai de seamă și trebuitoare omului.

1 The word «litany» means a fervent prayer, and it is called «great» because the requests made in it, which are twelve in total, are numerous and are amongst the most necessary and important for man.

Preotul: În pace, Domnului să ne rugăm.

Priest: In peace, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Priest: For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Priest: For the peace of the whole world, for the well-being of the holy Churches of God, and for the union of all men, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Priest: For this holy church and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

Priest: For our Most Reverend Archbishop and Metropolitan Iosif, for the honourable presbytery, the diaconate in Christ, and for all the clergy and the people, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru porul francez și pentru toate popoarele creștine ale lumii, Domnului să ne rugăm.

Priest: For the devout Romanian folk everywhere, for the German folk, for all the Christian folks in the world, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru țara noastră România, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domului să ne rugăm.

Priest: For this holy church, for this country, for our country Romania, for all cities and villages, and for those who in faith dwell therein, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.

Priest: For favourable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Priest: For travellers by sea, by land, and by air, for the sick, for the suffering, for captives, and for their salvation, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Priest: That we may be delivered from all affliction, wrath, and need, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priest: Let us remember our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Mother of God and ever virgin Mary, with all the saints.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

People: Most holy Mother of God, have mercy upon us.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Priest: Let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To You, O Lord.

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

ANTIFONUL ÎNTÂI1 THE FIRST ANTIPHON1

1 Cuvântul «antifon» vine din limba greacă și înseamnă «treaptă». Antifonul Întâi cuprinde începtul Psalmului 102 și este o cântare de slăvire a lui Dumnezeu.

1 The word «antiphon» comes from Greek, meaning «step». The First Antiphon encompasses the beginning of Psalm 102, and it is a song of praise to God.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul. Și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel Sfânt al lui. Binecuvântat ești Doamne.

People: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy Name. Blessed are You, O Lord.

ECTENIA MICĂ THE SMALL LITANY

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Priest: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Protect us, save us, have mercy upon us, and keep us, O God, by Your grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priest: Let us remember our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Mother of God and ever virgin Mary, with all the saints.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

People: Most holy Mother of God, have mercy upon us.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Priest: Let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To You, O Lord.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și in vecii vecilor.

Priest: For Yours is the dominion, the kingdom, the power, and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

ANTIFONUL AL DOILEA1 THE SECOND ANTIPHON1

1 Antifonul al doilea a fost scris de către împăratul Justinian cel Mare (527–565) și cuprinde învățătura Bisericii despre raportul dintre persoana lui Hristos—Cuvântul lui Dumnezeu—și lucrarea Sa de mântuire a omului.

1 The Second Antiphon was written by the Emperor Justinian the Great (527–565) and it encompasses the teachings of the Church about the relationship between Christ's persona—as the Word of God—and His work of saving mankind.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Carele neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase, Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește ne pe noi.

People: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. O only-begotten Son and Word of God, Who, though immortal, designed for our salvation to become incarnate of the holy Mother of God and ever-virgin Mary, and without change became man; You were crucified, O Christ God, and by death have trampled Death: being One of the Holy Trinity, glorified with the Father and the Holy Spirit, save us.

ECTENIA MICĂ THE SMALL LITANY

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Priest: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Protect us, save us, have mercy upon us, and keep us, O God, by Your grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priest: Let us remember our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Mother of God and ever virgin Mary, with all the saints.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

People: Most holy Mother of God, have mercy upon us.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Priest: Let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To You, O Lord.

Preotul: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For You are a good and loving God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

ANTIFONUL AL TREILEA1 THE THIRD ANTIPHON1

1 La Antifonul al III-lea se cântă fie Fericirile, fie condacul Apărătoare Doamnă, fie ambele cântări (slujbă arhierească).

1 Either the Beatitudes or the Kontakion Champion Leader are sung as the third Antiphon, or sometimes (as for instance is the case of the Liturgy held in the presence of Bishops and Archbishops) they are both sung together.

FERICIRILE1 THE BEATITUDES1

1 Fericirile, în număr de nouă, au fost rostite de Măntuitorul Hristos în Predica de pe Munte (Matei 5, 3–11). Ele sunt cele nouă căi sau virtuiți spre moștenirea fericirii veșnice. Este vorba despre smerenie (1), plânsul pentru păcate (2), blândețe (3), simțul dreptății și împlinirea virtuților (4 și 8), milostenie (5), curăția inimii (6), promovarea păcii (7) și pătimirea defăimărilor, persecuțiilor și chiar a morții pentru mărturisirea credinței în Domnul Iisus Hristos (9).

1 The nine Beatitudes were spoken by our Saviour Jesus Christ during His Sermon on the Mount (Matthew 5, 3–11). The Beatitudes are the nine ways or virtues through which one may attain eternal joy. In particular, we speak of (1) humility, (2) weeping remorse for sin, (3) gentleness, (4 and 8) the sense of righteousness and earning virtues, (5) charity, (6) purity of heart, (7) promoting peace, and (9) enduring persecutions, unkindness, and even death as we acknowledge our faith in Christ.

Credincioșii: Întru Împărăția Ta când vei veni, pomenesțe-ne pe noi Doamne! Fericiți cei săraci cu duhul, că acelora este împărăția Cerurilor. Fericiți cei ce plîng, că aceia se vor mîngîia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi cînd vă vor ocărî pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvîntul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurațivă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri!

People: Remember us, O Lord, when You come into Your kingdom! Blessed are the poor in Spirit, for theirs is the kingdom of Heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of Heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and utter every kind of evil against you because of Me. Rejoice and be glad, for your reward is great in Heaven.

VOHODUL MIC THE SMALL ENTRANCE

Preotul: Înțelepciune! Drepți!1

Priest: Wisdom! Attend!1

1 Înălțând Sf. Evanghelie și rostind aceste cuvinte preotul vrea să spună credincioșilor: Sf. Evanghelie îl reprezintă pe Hristos, adevărata înțelepciunea dumnezeiască (I Cor. 1, 24) din care motiv ea trebuie ascultată cu respect, stând drepți, în picioare.

1 As he raises the Gospel and says these words, the priest conveys to the devout the message: The Holy Gospels represent Christ, the true divine wisdom (I Cor. 1, 24), which is why the reading should be treated with respect and standing up straight.

VENIȚI SĂ NE ÎNCHINĂM1 COME LET US WORSHIP1

1 Cântarea Veniți să ne închinăm cuprinde un stih care are două variante: a) Cel ce ai înviat din morți—care se cântă numai duminica, ziua învierii Domnului Hristos; b) Cel ce ești minunat întru sfinți—care se cântă în cursul săptămânii, la sărbătorile sfinților. Prin cântarea: «Veniți să ne închinam...» suntem îndemnați să ne închinăm și să cădem înaintea lui Hristos, care este prezent prin Sf. Evanghelie, înăltată de preot și asezetă apoi pe Sf. Masă.

1 The hymn Come let us worship includes a line which can be either of these two variants: a) risen from the dead—which is only sung on Sundays, i.e. the day that the Lord Christ has resurrected; b) glorious amongst the Saints—which is sung in the other days of the week, which are dedicated to the Saints. The hymn «Come let us worship» urges us to worship Christ and bow before Him, as He is present amongst us by means of the Book of the Holy Gospels, which the priest raises high and then sets upon the Altar Table.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Priest: Let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Că sfânt ești, Dumnezeul nostru, și Ție slavă-Ți înălțam, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For You are holy, our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

SFINTE DUMNEZEULE1 HOLY GOD1

1 Această cântare desemnată cu termenul liturgic de Trisaghion, a fost introdusă în rânduiala Sf. Liturghii în secolul al V-lea, în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408–450). Cuvintele Sfinte Dumnezeule se referă la Dumnezeu-Tatăl ca izvor al dumnezeirii; Sfinte tare ne înfățișează pe Dumnezeu-Fiul Care este puterea lui Dumnezeu; Sfinte fără de moarte se raportează la Dumnezeu-Duhul Sfănt Care dă viață; miluiește-ne pe noi ne adeveresc unitatea Sfintei Treimi.

1 This hymn is usually denoted by the liturgic notion of Trisagion. It was introduced in the celebration of the Liturgy in the Vth century, during the time of Emperor Teodosie the IInd (408–450). The words: Holy God refer to God the Father as the source of Godliness; Holy Mighty refer to God the Son, Who is the power of God the Father; Holy Immortal refers to God the Holy Spirit, Who gives life; have mercy on us confirm the unity of the Holy Trinity.

Credincioșii: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne pe noi.

People: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

People: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Credincioșii: Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

People: Holy Immortal, have mercy on us.

CÂȚI ÎN HRISTOS1 THOSE IN CHRIST1

1 La botezuri și la unele sărbători se cântă în loc de Trisaghion (Sfinte Dumnezeule, etc.) cântarea Câți în Hristos.

1 At baptisms and at certain celebrations, the hymn Those in Christ is sung instead of the Trisagion (Holy God etc.).

Credincioșii: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat. Aliluia.

People: Those who have been baptized in Christ have put on Christ forever.

APOSTOLUL THE APOSTLE

Preotul: Să luăm aminte! Pace tuturor!

Priest: Let us attend! Peace be to all!

Cititorul: Și duhului tău. [Urmează citirea prochimenului Apostolului.]

Reader: And to your spirit. [Here follows the reading of the Prokimenon of the Apostle reading.]

Preotul: Înțelepciune!

Priest: Wisdom!

Cititorul: Din (aici urmează numărul, numele și autorul epistolei sau “Faptele Sf. Apostoli”) citire!

Reader: Reading from (here follows the number, name, and author of the Epistle or “The deeds of the Apostles”)!

Preotul: Să luăm aminte!

Priest: Let us attend!

Cititorul: [Citește Apostolul zilei.]

Reader: [Reads the daily reading from the Apostle.]

Preotul: Pace ție, celui ce ai binevestit.

Priest: Peace to you, bringer of good news.

ALILUIA ALLELUIA

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

People: Alleluia, alleluia, alleluia.

EVANGHELIA THE GOSPEL

Preotul: Cu înțelepciune, să luăm aminte! Pace tuturor.

Priest: Wisdom! Let us attend! Peace be to all.

Credincioșii: Și duhului tău.

People: And to your spirit.

Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la (numele Evanghelistului) citire.

Priest: The reading is from the holy Gospel according to (name of the Evangelist).

SLAVĂ ȚIE, DOAMNE GLORY TO YOU, O LORD

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

People: Glory to You, O Lord, glory to You.

Preotul: Să luăm aminte!

Priest: Let us attend!

Preotul: [Urmează citirea Sfintei Evanghelii.]

Priest: [Here follows the reading from the Holy Gospel.]

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

People: Glory to You, O Lord, glory to You.

Preotul: [Predica.]

Priest: [Sermon.]

Preotul: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.

Priest: Let us say with all our soul and with all our mind, let us say.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Dumnezeule, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Priest: O God, Almighty, God of our Fathers, we pray You, hear and have mercy.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

LITURGHIA CREDINCIOȘILOR THE LITURGY OF THE FAITHFUL
ECTENIA CERERII STĂRUITOARE THE LITANY OF FERVENT SUPPLICATION
ECTENIA ÎNTREITĂ THE TRIPLE LITANY

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Priest: Save us, O God, according to Your great mercy, we pray You, hear and have mercy.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

People: Lord, have mercy. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Priest: Furthermore we pray for our Most Reverend Archbishop and Metropolit Iosif and for all our brethren into God.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

People: Lord, have mercy. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru poporul francez, pentru toate popoarele creștine ale lumii, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Priest: Furthermore, we pray for the devout Romanian folk everywhere, for the German folk, and for all the Christian folk, for their health and salvation.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

People: Lord, have mercy. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru frații noștri: preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos frați ai noștri.

Priest: Furthermore, we pray for our brethren: priests, hieromonks, hierodeacons, monks and nuns, and for all our brethren in Christ.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

People: Lord, have mercy. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului aceastuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

Priest: Furthermore we pray for the blessed and ever-memorable blessed founders of this holy church and for all our Orthodox fathers, brethren, and sisters departed from this life before us, and who rest in peace here and everywhere.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

People: Lord, have mercy. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu: enoriași, ctitori, și binefăcători ai sfântului locașului acestuia.

Priest: Furthermore we pray for mercy, life, peace, health, salvation, examination, and the forgiveness of sins for the servants of God: parishioners, builders, and well-doers of this holy church.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

People: Lord, have mercy. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteptă de la Tine mare și bogată milă.

Priest: Furthermore we pray for those who bring offerings and do good works in this holy and all-venerable church; for those who labour in its service, for the singers and for the people here present, who await from You great and abundant mercy.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

People: Lord, have mercy. (3x)

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For You are a merciful God and the Lover of Mankind, and to You we send up glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

ECTENIA PENTRU CEI ADORMIȚI THE LITANY FOR THOSE FALLEN ASLEEP

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Priest: Save us, O God, according to Your great mercy, we pray You, hear and have mercy.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

People: Lord, have mercy. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu [urmează pomelnicele pentru morți] Domnului să ne rugăm!

Priest: We still pray for the souls of those amongst the servants of God who are departed [here follows the reading of the diptychs for the departed] Let us pray to the Lord!

Credincioșii: Dă, Doamne, Doamne miluiește!

People: Grant this, O Lord, Lord, have mercy!

Preotul: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, Care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi aici pomeniți, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-le lor.

Priest: O God of spirits and of all flesh, Who have trampled death, and overthrown the devil, and granted life to Your world; now, O Lord, give rest to the souls of Your servants, who have fallen asleep, in place of light, a place of green pasture, a place of refreshment, whence all pain, sorrow, and sighing have fled away. O God, as You are good and the Lover of Mankind, forgive every sin committed by them in deed, word, or thought.

Credincioșii: Dumnezeu să-i ierte.

People: May God forgive them.

Preotul: Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For You are the resurrection and the life, and the repose of Your servants, who have fallen asleep, O Christ our God, and to You we send up glory, together with Your Father, Who is without beginning, and Your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Întru fericită adormire, veșnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, și le fă lor veșnică pomenire!

Priest: For a blessed passing over, grant, O Lord, eternal rest to the souls of those of your servants who are departed, and hold them in eternal remembrance!

Credincioșii: Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire!

People: Eternal remembrance, eternal remembrance, their eternal remembrance!

ECTENIA PENTRU CEI CHEMAȚI THE LITANY FOR THE CATECHUMENS

Preotul: Rugați-vă cei chemați Domnului.

Priest: Catechumens, pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Cei credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiasca pe dânșii.

Priest: Faithful, let us pray for the catechumens: O Lord, have mercy on them.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Să-i învețe pe dânșii cuvântul adevărului.

Priest: Teach them the word of Truth.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Să le descopere lor Evanghelia drepății.

Priest: Reveal to them the Gospel of righteousness.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Să-i unească pe ei cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească Biserică.

Priest: Make them one with Your holy, catholic, and apostolic Church.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Mântuiește, miluiește, apără și-i păzește pe dânșii, Dumnezeule cu harul Tău.

Priest: Save them, have mercy on them, help them, and protect them, O God, by Your grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Cei chemați, capetele voastre Domnului să le plecați.

Priest: Catechumens, bow your heads to the Lord.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To You, O Lord.

Preotul: [Preotul se roagă: Dumnezeule, Dumnezeul nostru... ] Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: [The priest prays: Oh Lord, our God...] That with us they also may glorify Your most honorable and majestic Name, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

ECTENIA PENTRU CREDINCIOSI THE LITANY FOR THE DEVOUT

Preotul: Câți suntem credincioși, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Priest: The devout, again and again in peace let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Protect us, save us, have mercy upon us, and keep us, O God, by Your grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Mulțumim Ție...]

Priest: Wisdom! [The priest prays: We thank You...]

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Priest: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Protect us, save us, have mercy upon us, and keep us, O God, by Your grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Iarăși și de multe ori...]

Priest: Wisdom! [The priest prays: Again and many times...]

Preotul: Ca, sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: And grant that always guarded by Your power we may give glory to You, the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

HERUVICUL1 THE CHERUBIC HYMN1

1 Heruvicul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în timpul împăratului Justin I (518–527). Acesta este un imn în care credincioșii sunt asemănați cu îngerii din cer care aduc Sf. Treimi cântare doxologică (de slavă); el cuprinde, de asemenea, îndemnul la o mai profundă spiritualizare prin desprinderea de orice grijă legată de traiul lumesc, material.

1 The Cherubic Hymn was introduced into the celebration of the Liturghy during the time of Emperor Justin the First (518–527). In this hymn, the devout are compared to the angels in Heaven, which praise the Holy Trinity in doxologic (worshipful) hymns. It also urges those who hear it towards a deeper spiritual living by renouncing all kinds of worries that are tied to the material, worldly life.

Credincioșii: Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim, și făcătoarei de viață Treimi cântare aducem: Toată grija lumească să o lepădăm!

People: We, who act as the Cherubs and praise the life-making Trinity in hymns: Let us renounce all worldly cares!

VOHODUL MARE THE GREAT ENTRANCE

Preotul: Pe Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul si Mitropolitul nostru Iosif să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.1

Priest: May our Lord, God, remember our Most Reverend Archbishop and Metropolite Joseph in His Kingdom.1

1 Pomenirile care se fac în mijlocul bisericii ne aduc aminte de momentul când Mântuitorul, fiind răstignit între cei doi tâlhari, a primit pocăința celui din dreapta Sa, care a zis: «Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta».

1 The petitions made in the middle of the church remind us of the moment when the Saviour, being crucified between two bandits, accepted the remorse of the right-hand side bandit, who said: «Remember me, Lord, when you come into your Kingdom».

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe poporul francez, pe mai marii orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Priest: May our Lord, God, remember the devout Romanian folk everywhere, the German folk, the leaders of cities and villages, and those in the military who love Christ, in His Kingdom.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pe frații noștri: preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Priest: May our Lord, God, remember our brethren: priests, hierodeacons, deacons, monks and nuns, and all the churchly clergy, in His Kingdom.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pe adormiții întru fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Priest: May our Lord, God, remember the Patriarchs of the Orthodox Church of Romania, who rest in happiness, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin, and Teoctist, in His Kingdom.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pe fericiții și pururea pomeniții citori ai sfântului locașului acestuia, și pe alti ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Priest: May our Lord, God, remember the happy and eternally remembered founders of this holy lair, and other founders, charity-givers, and well-doers, in His Kingdom.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Priest: May our Lord, God, remember those departed from amongst our kin: ancestors, great-elders, elders, parents, brothers, sisters, sons, and daughters, and all those whom we bear in our minds and our hearts, each in his own name, in His Kingdom.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pe ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, și pe eroii martiri ai neamului nostru românesc și creștinesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu și să-i odihnească întru Împărăția Sa.

Priest: May our Lord, God, remember the soldiers who fell on battlefields, defending our country, may He remember and give eternal rest to the martyrs, heroes of our Romanian, Christian folk, in His Kingdom.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pe cei ce au adus aceste Daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Priest: May our Lord, God, remember those who have brought forth these Gifts, and those for whom they have been brought, living or dead, in His Kingdom.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Și pe voi pe toți, dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.1

Priest: And may our Lord, God, remember you all, righteous Christian praise-givers, in His Heavenly Kingdom, both now and ever, and into the ages of ages.1

1 Nu este voie să se facă pomeniri nominale, adică să se citească pomelnice în cadrul Vohodului mare.

1 It is not permitted to mention names, that is to read diptychs, during this exit with the gifts.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

CA PE ÎMPĂRATUL THAT WE MAY RECEIVE THE KING

Credincioșii: Ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.

People: That we may receive the King of all, invisibly escorted by angelic Hosts. Alleluia, alleluia, alleluia.

Preotul: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.

Priest: Let us complete our prayer to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

Priest: For the precious Gifts here set forth, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Priest: For this holy church and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Priest: That we may be delivered from all affliction, wrath, and need, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

ECTENIA PUNERII ÎNAINTE LITANY BEFORE THE OFFERTORY

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Priest: For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Priest: For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Priest: For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Priest: For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Priest: That we may spend the rest of our life in peace and repentance, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Priest: For a Christian end to our lives, without pain and suffering, and for a good account before the fearsome judgment seat of Christ, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priest: Let us remember our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Mother of God and ever virgin Mary, with all the saints.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

People: Most holy Mother of God, have mercy upon us.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Priest: Let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To You, O Lord.

Preotul: Cu îndurările Unuia-Născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: Through the mercies of Your only begotten Son with whom You are blessed, together with Your all-holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

SĂRUTUL PĂCII THE KISS OF PEACE

Preotul: Pace tutoror.

Priest: Peace be with all.

Credincioșii: Și duhului tău.

People: And to your spirit.

Preotul: Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim:

Priest: Let us love one another that with one mind we may confess:

Credincioșii: Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită.

People: Father, Son, and Holy Spirit, Trinity one in essence and inseparable.

Preotul: Ușile, ușile! Cu înțelepciune să luăm aminte!

Priest: The doors, the doors! In wisdom let us be attentive!

CREZUL1 THE CREED1

1 Crezul sau Simbolul de credință niceo-constantinopolitan—cea mai concentrată expresie a credinței creștine—cuprinde douăsprezece articole; primele opt au fost formulate la Sinodul I ecumenic (Niceea, 325) și definesc credința în Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Fiul, iar ultime patru la Sinodul II ecumenic (Constantinopol, 381) și formulează credința în Dumnezeu-Sfântul Duh, în Biserică, în Botez, în învierea obștească și în viața veșnică de după Judecată. Crezul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în anul 567, de către împaratul Justinian II (565–578).

1 The Creed or the Nicaean-Constantinoplitean Symbol of the faith—the most dense expression of the Christian faith–contains 12 articles; the first 8 were formulated by the first ecumenical Synod (Nicaea, 325) and define faith in God the Father and God the Son, and the last 4 were formulated at the second ecumneical Synod (Constantinople, 381) and define faith in God the Holy Spirit, the Church, Baptism, the resurrection of all the dead, and in eternal life after Judgment Day. The Creed was introduced in the ritual of the Holy Liturgy in the year 567 by the Emperor Justinian the Second (565–578).

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

I believe in one God, the Father, the Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;

And in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages: Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made;

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om;

For us and for our salvation, He came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man;

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;

He was crucified for us under Pontius Pilate, and He suffered and was buried;

Și a înviat a treia zi, după Scripturi;

On the third day He rose according to the Scriptures;

Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;

He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father;

Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a Cărul împărăție nu va avea sfârșit.

He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end.

Și întru Duhul Sfânt, Dumnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică,

In one, holy, catholic, and apostolic Church,

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor,

I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins,

Aștept învierea morților;

I expect the resurrection of the dead;

Și viața veacului ce va să fie. Amin.

And the life of the age to come. Amen.

RĂSPUNSURILE MARI THE GREAT RESPONSES

Preotul: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace a o aduce.

Priest: Let us stand well, let us stand in fear, let us be attentive, that we may present the holy offering in peace.

Credincioșii: Mila păcii, jertfa laudei.

People: The mercy of peace, the sacrifice of praise.

Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți!

Priest: The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit, be with all of you!

Credincioșii: Și cu duhul tău.

People: And with your spirit.

Preotul: Sus să avem inimile!

Priest: Let us lift up our hearts!

Credincioșii: Avem, către Domnul.

People: We lift them up to the Lord.

Preotul: Să mulțumim, Domnului!

Priest: Let us give thanks to the Lord!

Credincioșii: Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimei celei de o ființă și nedespărțită.

People: It is proper and right to worship the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity, one in essence and undividable.

Preotul: Cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțand și grăind:

Priest: Singing the victory hymn, proclaiming, crying out, and saying:

Credincioșii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin e cerul și pământul de mărirea Ta. Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus!

People: Holy, holy, holy is the Lord of Hosts, heaven and earth are full of Your glory. Hosanna in the highest! Blessed is He Who comes in the Name of the Lord. Hosana in the highest!

Preotul: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

Priest: Take, eat, this is My Body which is broken for you for the forgiveness of sins.

Credincioșii: Amin, amin.

People: Amen, amen.

Preotul: Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Priest: Drink of this, all of you, this is My Blood of the New Covenant which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins.

Credincioșii: Ale Tale dintru ale Tale, Ție-ți aducem de toate și pentru toate.

People: We offer to You these gifts from Your own gifts in behalf of all and for all.

PE TINE TE LĂUDĂM WE PRAISE YOU

Credincioșii: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru.

People: We praise You, we bless You, we give thanks to You, and we pray to You, Lord our God.

Preotul: Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge și Te chemăm, Te rugăm și cu umulință la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, ce sunt puse înainte. Și fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău.

Priest: Once again we offer to You this spiritual worship without the shedding of blood, and we ask, pray, and entreat You: send down Your Holy Spirit upon us and upon these gifts here presented. And make, thus, this bread the precious Body of Your Christ.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău.

Priest: And that which is in this cup the precious Blood of Your Christ.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.

Priest: Changing them by Your Holy Spirit.

Credincioșii: Amin. Amin. Amin.

People: Amen. Amen. Amen.

Preotul: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească pentru cei adormiți întru credință: strămoși, părinți, patriarhi, prooroci, apostoli, propăvăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit întru credință.

Priest: So that they may be to those who partake of them for awakening of soul, forgiveness of sins, communion of Your Holy Spirit, fulfillment of the kingdom of heaven, confidence before You, and not in judgment or condemnation. Again, we offer this spiritual worship for those who repose in the faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and for every righteous spirit made perfect in faith.

Preotul: Mai ales pentru Preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, slăvita Stăpâna noastrâ, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria.

Priest: Especially for our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Mother of God and ever virgin Mary.

AXIONUL1 AXION ESTIN1

1 Axionul (din grecescul axios—vrednic) este un imn în cinstea Sfintei Fecioare, manifestând sentimentele de supravenerație ale creștinilor la adresa Maicii Domnului. Partea de început, Cuvine-se cu adevărat..., este de origine îngerească, fiind descoperită unui călugăr atonit (sec. X), iar cealaltă parte, Ceea ce ești mai cinstită..., este opera imnografului Cosma de Maiuma (sec. VIII).

1 The Axion Estin (from Greek axios—worthy) is a hymn dedicated to the Holy Virgin, which voices the veneration of Christians for the Theotokos. The first part, It is truly meet..., is of angelic origin and was revealed to a monk from Mount Athos (tenth century), and the second part, More honourable than..., is the composition of the hymn writer Cosma of Maiuma (eighth century).

Credincioșii: Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanivenovată și maica Dumnezeului nostru. Ceeaceești mai cinstită decât Heruvimii și mărită făr' de'asemănare decât Serafimii. Carea fărăstricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

People: It is truly meet to glorify you, who have borne God, the ever-blessed, immaculate and the Mother of God. More honorable than the Cherubs and beyond compare more glorious than the Seraphs, who, a virgin, gave birth to God the Word; you, truly the Mother of God, we magnify.

Preotul: Întâi pomenește, Doamne, pe Înalt Preasfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Serafim, pe Preasfințitul părintele nostru Episcop Sofian, pe care-i dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, Îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.

Priest: Above all, remember, Lord, our Archbishop and Metropolit Serafim: Grant that he may serve Your holy churches in peace. Keep him safe, honorable, and healthy for many years, rightly teaching the word of Your Truth.

PE TOȚI ȘI PE TOATE FOR ALL AND FOR EVERYTHING

Credincioșii: Pe toți și pe toate.

People: For all and for everything.

Preotul: Și ne dă nouă, cu o gură și cu o inimă, a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise Your most honorable and majestic name, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Și să fie milele marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți.

Priest: And may the mercies of our great God and Savior, Jesus Christ, be with all of you.

Credincioșii: Și cu duhul tău.

People: And with your spirit.

ECTENIA DE CERERI LITANY OF PETITIONS

Preotul: Pe toți sfînții pomenindu-i, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Priest: Having remembered all the saints, again and again, in peace, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.

Priest: For the precious Gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce la-a primit pe Dânsele în sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.

Priest: That our God, the Lover of Mankind, who has received them at His holy, heavenly, and mystical altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia; Domnului să nă rugăm.

Priest: That we may be delivered from all affliction, wrath, danger and need, let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Protect us, save us, have mercy upon us, and keep us, O God, by Your grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Priest: For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Priest: For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Priest: For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Priest: For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Priest: That we may spend the rest of our life in peace and repentance, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Priest: For a Christian end to our lives, without pain and suffering, and for a good account before the fearsome judgment seat of Christ, let us ask to the Lord.

Credincioșii: Dă, Doamne.

People: Grant this, O Lord.

Preotul: Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Priest: Having prayed for the unity of faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves, and one another, and all our life to Christ our God.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To You, O Lord.

Preotul: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:

Priest: And make us worthy, Master, with confidence and without fear of condemnation, to dare call You, the heavenly God, Father, and to say:

TATĂL NOSTRU1 OUR FATHER1

1 Rugăciunea Tatăl nostru se mai numește și Rugăciunea Domnească, deoarece o avem de la Însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Ea are trei părți distincte: chemarea (Tatăl nostru...), șapte cereri (sfințirea numelui lui Dumnezeu prin viața noastră virtuoasă; venirea împărăției lui Dumnezeu; împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră; dăruirea celor de trebuință trupului și sufletului; iertarea greșelilor noastre; ajutor împotriva lucrării diavolești) și încheierea (Că a Ta este împărăția...). Ea este menționată în cadrul Sfintei Liturghii încă din secolul al IV-lea.

1 The prayer Our Father is also called The Lord's Prayer, as it was given to us by our Lord Jesus Christ. It has three distinct parts: the call (Our Father...), seven petitions (the sanctification of the name of God through virtuous living; the coming of the Kingdom of Good; the fulfillment of the will of God in our lives, the forgiveness of our sins, aid against the devil's work) and the closure (For yours is the Kingdom...). This prayer is mentioned in the Holy Liturgy from the fourth century.

Credincioșii: Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ; pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

People: Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven; give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For Yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pace tuturor!

Priest: Peace be to all!

Credincioșii: Și duhului tău.

People: And to your spirit.

Preotul: Capetele noastre, Domnului să le plecăm.

Priest: Let us bow our heads to the Lord.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To You, O Lord.

Preotul: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: By the grace, mercy, and love for us of Your only begotten Son, with whom You are blessed, together with Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Să luăm aminte, Sfintele, sfinților!

Priest: Let us attend, the holy people of God!

UNUL SFÂNT ONE IS HOLY

Credincioșii: Unul-Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.

People: One is Holy, one is Lord, Jesus Christ, to the glory of the Father. Amen.

SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE THE HOLY COMMUNION

Preotul: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați!

Priest: Approach with the fear of God, faith, and love!

BINE ESTE CUVÂNTAT BLESSED IS HE

Credincioșii: Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.

People: Blessed is He Who comes in the Name of the Lord. The Lord is God and has revealed Himself to us.

Preotul: Încă mai cred că acesta este Însuși preacurat Trupul Tău și acesta este Însuși scump Sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă, și-mi iartă greșelile mele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele cu știință și cu neștiință.

Priest: I believe also that this is truly Thine own most pure Body, and that this is truly Thine own most precious Blood. Therefore I pray Thee: Have mercy upon me and forgive me my transgressions, committed in word and deed, whether consciously or unconsciously.

Preotul: Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.

Priest: And make me worthy to partake without condemnation of Thy most pure Mysteries, for the remission of sins and unto life everlasting. Amen.

Preotul: Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca Iuda; ci ca tâlharul, mărturisindu-mă, strig Ție: “pomenește-mă, Doamne, întru Împărăția Ta”.

Priest: Of Thy Mystical Supper, O Son of God, accept me today as a communicant. For I will not speak of Thy Mystery to Thine enemies, neither like Judas will I give Thee a kiss; but like the thief will I confess Thee: “Remember me, O Lord, in Thy Kingdom.”

Preotul: Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratele Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului, și spre viața de veci. Amin.

Priest: May the communion of Thy Holy Mysteries be neither to my judgment, nor to my condemnation, 0 Lord, but to the healing of soul and body, and to the eternal afterlife. Amen.

TRUPUL LUI HRISTOS THE BODY OF CHRIST

Credincioșii: Trupul lui Hristos primiți, primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Aliluia, aliluia, aliluia.

People: Receive the Body of Christ, and taste from the living spring. Alleluia, alleluia, alleluia.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

Priest: Save, O God, Your people and bless Your inheritance.

AM VĂZUT LUMINA WE HAVE SEEN THE LIGHT

Credincioșii: Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am a fiat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne'a mântuit pe noi.

People: We have seen the true light; we have received the heavenly Spirit; we have found the true faith, worshipping the undivided Trinity, for the Trinity has saved us.

Preotul: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: Always, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta; că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele, cele fără de moarte, preacinstitele și de viață făcătoarele Tale Taine. Întărește-ne pe noi întru sfințenia Ta; toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta.

Priest: Let our mouths be filled with Your praise, O Lord, that we may sing of Your glory; for You have made us worthy to partake of Your Holy, divine, immortal, and life creating Mysteries. Preserve us in Your Holiness, that all the day we may meditate upon Your righteousness.

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

People: Alleluia, alleluia, alleluia.

ECTENIA DE MULȚUMIRE THE LITANY OF THANKSGIVING

Preotul: Drepți, primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.

Priest: Attend, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, life giving, and awesome Mysteries of Christ, let us worthily give thanks to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priest: Save us, have mercy upon us, and keep us, O God, by Your grace.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Priest: Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commit ourselves, and one another, and all our life to Christ our God.

Credincioșii: Ție, Doamne.

People: To You, O Lord.

Preotul: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: For You are our sanctification and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Cu pace să ieșim.

Priest: Let us depart in peace.

ÎNTRU NUMELE DOMNULUI IN THE NAME OF THE LORD

Credincioșii: Întru numele Domnului.

People: In the name of the Lord.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Priest: Let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

RUGĂCIUNEA AMVONULUI THE PULPIT PRAYER

Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o păzește; sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta; și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, și la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele luminilor, și Ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: Lord, bless those who praise You and sanctify those who trust in You. Save Your people and bless Your inheritance. Protect the whole body of Your Church. Sanctify those who love the beauty of Your house. Glorify them in return by Your divine power, and do not forsake us who hope in You. Grant peace to Your world, to Your churches, to the clergy, to those in public service, to the armed forces, and to all Your people. For every good and perfect gift is from above, coming from You, the Father of lights. To You we give glory, thanksgiving, and worship, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

FIE NUMELE DOMNULUI BLESSED BE THE NAME OF THE LORD

Credincioșii: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n veac. (x3)

People: Blessed be the Name of the Lord, now and forever. (x3)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Priest: Let us pray to the Lord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

People: Lord, have mercy.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său Har si cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priest: May the blessing of the Lord and His mercy come upon you through His divine grace and love always, now and forever and to the ages of ages.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

OTPUSTUL THE DISMISSAL

Preotul: Slavă Ție, Hristoase Domnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Priest: Glory to You, O God, our hope, glory to You.

Credincioșii: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice părinte binecuvintează.

People: Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Ghost, both now and forever and to the ages of ages, amen. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Most reverend Father give your blessing.

Preotul: Cel ce a înviat din morți (se zice numai duminica), Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului (hramul bisericii)N..., ocrotitorul parohiei noastre, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului al cărui Sfânta Liturghie am săvârșit, ale (numele Sfinților zilei), ale căror prăznuire o săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Priest: May He who has risen from the dead (only said on Sundays), Christ, our True God, have mercy on us and save us, as a good, and man-loving God, for the prayers of Your Holy, Most Pure Mother, of the holy, great, and overall praised Apostles, of the Holy, Great Apostle Nicholas, the protector of our parish, of the sacred Father John Chrysostom, the Archbishop of Constantinople, whose Holy Liturgy we have celebrated today, of (the names of the Saints of the day), whose remembrance we celebrate, of the Holy and righteous, godly parents, Joachim and Anne and for the prayers of all saints.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Priest: Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us.

Credincioșii: Amin.

People: Amen.

www.liturghie.net