DUMNEZEIASCA LITURGHIE DIE GÖTTLICHE LITURGIE
LITURGHIA CATEHUMENILOR DIE LITURGIE DER KATECHUMENEN

Preotul: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Gepriesen sei das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

ECTENIA MARE1 GROßE EKTENIE1

1 Cuvântul «ectenie» înseamnă rugăciune făcută cu stăruință și se numește «mare» fiindcă cererile făcute, în număr de douăsprezece, sunt multe și dintre cele mai de seamă și trebuitoare omului.

1

Preotul: În pace, Domnului să ne rugăm.

Priester: In Frieden lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Priester: Um den Frieden von oben und um das Heil unserer Seelen, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Priester: Um den Frieden der ganzen Welt, um den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes und um die Einheit aller, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Priester: Für dieses heilige Gotteshaus und für die, so in Glauben, Andacht und Gottesfurcht in dasselbe eintreten, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

Priester: Für unseren hochgeweihten Erzbischof und Metropoliten Iosif, für die ehrwürdige Priesterschaft, für das Diakonat in Christus, für den ganzen Klerus und für das Volk, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru porul francez și pentru toate popoarele creștine ale lumii, Domnului să ne rugăm.

Priester: Für unser Volk und Land, für alle, die es regieren und beschützen, lasset zum Herrn uns betten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru țara noastră România, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domului să ne rugăm.

Priester: Für dieses Land und und diese Stadt, für alle Städte und Länder und für alle Gläubigen, so in denselben wohnen, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.

Priester: Um günstige Witterung, um reiches Gedeihen der Früchte der Erde und um friedliche Zeiten, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Priester: Für die Reisenden zu Wasser, zu Lande und in der Luft, für die Kranken, Leidenden und Gefangenen und um ihre Errettung, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Priester:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priester:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priester: Unser allheiligen, reinsten, über alles gesegneten und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria, samt aller Heiligen eingedenk.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Das Volk: Hochheilige Gottesbärerin errette uns.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Priester: Lasset uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus unserem Gott, hingeben.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Das Volk: Dir, o Herr.

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Denn Dir gebühret alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

ANTIFONUL ÎNTÂI1 DIE ERSTE ANTIPHON1

1 Cuvântul «antifon» vine din limba greacă și înseamnă «treaptă». Antifonul Întâi cuprinde începtul Psalmului 102 și este o cântare de slăvire a lui Dumnezeu.

1

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul. Și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel Sfânt al lui. Binecuvântat ești Doamne.

Das Volk: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen, gelobt seiest Du, o Herr.

ECTENIA MICĂ DIE KLEINE EKTENIE

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Priester: Wieder und wieder lasst uns in Frieden zum Herrn beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priester: Stehe bei, errette, erbarme Dich und bewahre uns, o Gott, in Deiner Gnade.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priester: Unser allheiligen, reinsten, über alles gesegneten und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria, samt aller Heiligen eingedenk.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Das Volk: Hochheilige Gottesbärerin errette uns.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Priester: Lasset uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus unserem Gott, hingeben.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Das Volk: Dir, o Herr.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și in vecii vecilor.

Priester: Denn Dein ist die Macht und Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

ANTIFONUL AL DOILEA1 DIE ZWEITE ANTIPHON1

1 Antifonul al doilea a fost scris de către împăratul Justinian cel Mare (527–565) și cuprinde învățătura Bisericii despre raportul dintre persoana lui Hristos—Cuvântul lui Dumnezeu—și lucrarea Sa de mântuire a omului.

1

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Carele neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase, Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește ne pe noi.

Das Volk: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. O Du eingeborener Sohn, Wort Gottes, Unsterblicher, der Du um unseres Heiles willen von der heiligen Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria Fleisch zu werden geruhtest, der Du, ohne Dich zu verändern, Mensch geworden bist. Gekreuzigt, Christus unser Gott, hast Du den Tod durch den Tod zertreten. Einer in der Heiligen Dreifaltigkeit, gleichverherrlicht mit dem Vater und dem Heiligen Geiste, rette uns.

ECTENIA MICĂ DIE KLEINE EKTENIE

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Priester: Wieder und wieder lasst uns in Frieden zum Herrn beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priester: Stehe bei, errette, erbarme Dich und bewahre uns, o Gott, in Deiner Gnade.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priester: Unser allheiligen, reinsten, über alles gesegneten und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria, samt aller Heiligen eingedenk.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Das Volk: Hochheilige Gottesbärerin errette uns.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Priester: Lasset uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus unserem Gott, hingeben.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Das Volk: Dir, o Herr.

Preotul: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Denn ein guter und menschenliebender Gott bist Du, und Dir senden wir die Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

ANTIFONUL AL TREILEA1 DIE DRITTE ANTIPHON1

1 La Antifonul al III-lea se cântă fie Fericirile, fie condacul Apărătoare Doamnă, fie ambele cântări (slujbă arhierească).

1

FERICIRILE1 Seligpreisungen1

1 Fericirile, în număr de nouă, au fost rostite de Măntuitorul Hristos în Predica de pe Munte (Matei 5, 3–11). Ele sunt cele nouă căi sau virtuiți spre moștenirea fericirii veșnice. Este vorba despre smerenie (1), plânsul pentru păcate (2), blândețe (3), simțul dreptății și împlinirea virtuților (4 și 8), milostenie (5), curăția inimii (6), promovarea păcii (7) și pătimirea defăimărilor, persecuțiilor și chiar a morții pentru mărturisirea credinței în Domnul Iisus Hristos (9).

1

Credincioșii: Întru Împărăția Ta când vei veni, pomenesțe-ne pe noi Doamne! Fericiți cei săraci cu duhul, că acelora este împărăția Cerurilor. Fericiți cei ce plîng, că aceia se vor mîngîia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi cînd vă vor ocărî pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvîntul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurațivă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri!

Das Volk: Herr, gedenke unser, wenn Du in Dein Reich kommst. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähren, wenn sie euch verfolgen, und wenn sie lügnerisch alles Böse gegen euch reden um Meinetwillen. Freuet euch und frohlocket, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.

VOHODUL MIC Kleiner EINZUG

Preotul: Înțelepciune! Drepți!1

Priester: Weisheit! Aufrecht!1

1 Înălțând Sf. Evanghelie și rostind aceste cuvinte preotul vrea să spună credincioșilor: Sf. Evanghelie îl reprezintă pe Hristos, adevărata înțelepciunea dumnezeiască (I Cor. 1, 24) din care motiv ea trebuie ascultată cu respect, stând drepți, în picioare.

1

VENIȚI SĂ NE ÎNCHINĂM1 KOMMT UND LASSET UNS ANBETEN1

1 Cântarea Veniți să ne închinăm cuprinde un stih care are două variante: a) Cel ce ai înviat din morți—care se cântă numai duminica, ziua învierii Domnului Hristos; b) Cel ce ești minunat întru sfinți—care se cântă în cursul săptămânii, la sărbătorile sfinților. Prin cântarea: «Veniți să ne închinam...» suntem îndemnați să ne închinăm și să cădem înaintea lui Hristos, care este prezent prin Sf. Evanghelie, înăltată de preot și asezetă apoi pe Sf. Masă.

1

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Priester: Lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Că sfânt ești, Dumnezeul nostru, și Ție slavă-Ți înălțam, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Denn heilig bist Du, unser Gott, und Dir senden wir die Lobpreisung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

SFINTE DUMNEZEULE1 HEILIGER GOTT1

1 Această cântare desemnată cu termenul liturgic de Trisaghion, a fost introdusă în rânduiala Sf. Liturghii în secolul al V-lea, în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408–450). Cuvintele Sfinte Dumnezeule se referă la Dumnezeu-Tatăl ca izvor al dumnezeirii; Sfinte tare ne înfățișează pe Dumnezeu-Fiul Care este puterea lui Dumnezeu; Sfinte fără de moarte se raportează la Dumnezeu-Duhul Sfănt Care dă viață; miluiește-ne pe noi ne adeveresc unitatea Sfintei Treimi.

1

Credincioșii: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne pe noi.

Das Volk: Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Das Volk: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Credincioșii: Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Das Volk: Heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser.

CÂȚI ÎN HRISTOS1 1

1 La botezuri și la unele sărbători se cântă în loc de Trisaghion (Sfinte Dumnezeule, etc.) cântarea Câți în Hristos.

1

Credincioșii: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat. Aliluia.

Das Volk:

APOSTOLUL APOSTELLESUNG

Preotul: Să luăm aminte! Pace tuturor!

Priester: Lasset uns aufmerken! Friede allen!

Cititorul: Și duhului tău. [Urmează citirea prochimenului Apostolului.]

Leser: Und deinem Geiste. [Folgt das Prokimenon zur Apostellesung]

Preotul: Înțelepciune!

Priester: Weisheit!

Cititorul: Din (aici urmează numărul, numele și autorul epistolei sau “Faptele Sf. Apostoli”) citire!

Leser: Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels (Name) an die (Name), bzw: Lesung aus der Apostelgeschichte!

Preotul: Să luăm aminte!

Priester: Lasset uns aufmerken!

Cititorul: [Citește Apostolul zilei.]

Leser: [Der Leser verkündet die apostolische Lessung]

Preotul: Pace ție, celui ce ai binevestit.

Priester: Friede sei mit Dir.

ALILUIA HALLELUJA

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

Das Volk: Halleluja, halleluja, halleluja.

EVANGHELIA EVANGELIUM

Preotul: Cu înțelepciune, să luăm aminte! Pace tuturor.

Priester: Weisheit! Aufrecht! Friede allen!

Credincioșii: Și duhului tău.

Das Volk: Und mit deinem Geiste.

Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la (numele Evanghelistului) citire.

Priester: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach (Name).

SLAVĂ ȚIE, DOAMNE EHRE SEI DIR, O HERR

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Das Volk: Ehre sei Dir, o Herr, Ehre sei Dir.

Preotul: Să luăm aminte!

Priester: Lasset uns aufmerken!

Preotul: [Urmează citirea Sfintei Evanghelii.]

Priester: [Folgt das Lesung aus dem heilige Evangelium.]

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Das Volk: Ehre sei Dir, o Herr, Ehre sei Dir.

Preotul: [Predica.]

Priester: [Das Predigt.]

Preotul: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.

Priester: Lasset uns alle sprechen, von ganzer Seele und mit all unserem Verstande, lasset uns sprechen.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Dumnezeule, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Priester: Herr, Allherrscher, Gott unserer Väter, wir bitten Dich, erhöre uns und erbarme Dich.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

LITURGHIA CREDINCIOȘILOR Die Liturgie der Gläubigen
ECTENIA CERERII STĂRUITOARE DIE EKTENIE DER EINDRINGLICHEN BITTE
ECTENIA ÎNTREITĂ

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Priester: Erbarme Dich unser, o Gott, nach Deinem großen Erbarmen, wir bitten Dich, erhöre uns und erbarme Dich.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Das Volk: Herr, erbarme Dich. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Priester: Auch bitten wir für unseren hochgeweihten Erzbischof und Metropoliten Iosif, für unseren heiligsten Bischof Sofian, und für alle Brüder in Christus.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Das Volk: Herr, erbarme Dich. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru poporul francez, pentru toate popoarele creștine ale lumii, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Priester: Auch bitten wir für das rechtgläubige rumänische Volk und für diejenigen, die im diesem Land leben, für diese Stadt und für alle, die es regieren und beschützen.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Das Volk: Herr, erbarme Dich. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru frații noștri: preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos frați ai noștri.

Priester: Auch bitten wir für unsere Brüder, die Priester, die Priestermönche, Diakone und Mönche und für unsere ganze Bruderschaft in Christus.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Das Volk: Herr, erbarme Dich. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului aceastuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

Priester: Auch bitten wir für die seligen und des ständigen Gedenkens werten Stifter dieser heiligen Kirche und für alle unsere rechtgläubigen Väter und Brüder, die uns verangegangen sind, und die hier und allerorten ruhen.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Das Volk: Herr, erbarme Dich. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu: enoriași, ctitori, și binefăcători ai sfântului locașului acestuia.

Priester: Auch bitten wir um Erbarmen, Leben, Frieden, Gesundheit, Rettung, Heimsuchung, Nachlass und Vergebung der Sünden der Knechte Gottes, und aller frommen und rechtgläubigen Christen dieser Gemeinde.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Das Volk: Herr, erbarme Dich. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteptă de la Tine mare și bogată milă.

Priester: Auch bitten wir für alle, die in diesem heiligen und ehrwürdigen Gotteshause Früchte bringen und Gutes wirken, für all die Mühewaltenden, Singenden und für das Volk, welches dasteht und harret Deiner großen und reichen Erbarmung.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Das Volk: Herr, erbarme Dich. (3x)

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Denn ein erbarmender und menschenliebender Gott bist Du und Dir senden wir Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

ECTENIA PENTRU CEI ADORMIȚI EKTENIE FüR DIE ENTSCHLAFENEN

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Priester: Erbarme Dich unser, o Gott, nach Deinem großen Erbarmen, wir bitten Dich, erhöre uns und erbarme Dich.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Das Volk: Herr, erbarme Dich. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu [urmează pomelnicele pentru morți] Domnului să ne rugăm!

Priester: Wir bitten Dich auch für die Seelenruhe der entschlafenen Knechte und Mägde Gottes [XXX], dass ihnen ihre freiwilligen und unfreiwilligen Sünden vergeben werden.

Credincioșii: Dă, Doamne, Doamne miluiește!

Das Volk: Gewähre, o Herr, Herr, erbarme Dich!

Preotul: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, Care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi aici pomeniți, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-le lor.

Priester: Gott der Geister und allen Fleisches, der Du den Tod zertreten, dem Teufel die Macht genommen und Deiner Welt das Leben geschenkt hast, o Herr, lass ruhen die Seelen Deiner entschalfenen Knechte und Mägde () am Orte des Lichtes, am Orte der Wonne, am Orte der Ruhe, wo aller Schmerz, alle Trübsal und alle Klage entflieht. Vergib ihnen, gütiger und menschenliebender Gott, alle Sünden, die sie in Worten, Werken oder Gedanken begangen haben, weil es keinen Menschen gibt, der gelebt und nicht gesündigt hat. Du der Einzige bist allein ohne Sünde. Deine Gerechtigkeit ist ewige Gerechtigkeit und Dein Wort ist Wahrheit.

Credincioșii: Dumnezeu să-i ierte.

Das Volk:

Preotul: Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Denn Du bist die Auferstehung, das Leben und die Ruhe Deiner entschlafenen Knechte und Mägde , Christus, unser Gott, und Dir senden wir Verherrlichung empor, zugleich auch Deinem anfanglosen Vater und Deinem allheiligen und gütigen und Leben spendenden Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Întru fericită adormire, veșnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, și le fă lor veșnică pomenire!

Priester:

Credincioșii: Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire!

Das Volk:

ECTENIA PENTRU CEI CHEMAȚI EKTENIE FüR DIE KATECHUMENEN

Preotul: Rugați-vă cei chemați Domnului.

Priester: Katechumenen, betet zum Herrn.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Cei credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiasca pe dânșii.

Priester: Ihr Gläubigen, lasset uns für die Katechumenen beten, damit der Herr sich ihrer erbarme.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Să-i învețe pe dânșii cuvântul adevărului.

Priester: Auf dass Er sie lehre das Wort der Wahrheit.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Să le descopere lor Evanghelia drepății.

Priester: Auf dass Er ihenen offenbare das Evangelium der Gerechtigkeit.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Să-i unească pe ei cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească Biserică.

Priester: Auf dass Er sie vereinige mit Seiner heiligen, allumfassenden und apostolischen Kirche.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Mântuiește, miluiește, apără și-i păzește pe dânșii, Dumnezeule cu harul Tău.

Priester: Rette, erbarme Dich, nimm Dich ihrer an und bewahre sie, o Gott, in Deiner Gnade.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Cei chemați, capetele voastre Domnului să le plecați.

Priester: Ihr Katechumenen, beugt eure Häupter vor dem Herrn.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Das Volk: Dir, o Herr.

Preotul: [Preotul se roagă: Dumnezeule, Dumnezeul nostru... ] Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Damit auch sie mit uns verherrlichen Deinen allehrwürdigen und erhabenen Namen, des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

ECTENIA PENTRU CREDINCIOSI

Preotul: Câți suntem credincioși, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Priester:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priester: Stehe bei, errette, erbarme Dich und bewahre uns, o Gott, in Deiner Gnade.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Mulțumim Ție...]

Priester: ]

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Denn Dir gebühret alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Priester: Wieder und wieder lasst uns in Frieden zum Herrn beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priester: Stehe bei, errette, erbarme Dich und bewahre uns, o Gott, in Deiner Gnade.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Iarăși și de multe ori...]

Priester: ]

Preotul: Ca, sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester:

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

HERUVICUL1 DER HYMNUS DER CHERUBIM1

1 Heruvicul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în timpul împăratului Justin I (518–527). Acesta este un imn în care credincioșii sunt asemănați cu îngerii din cer care aduc Sf. Treimi cântare doxologică (de slavă); el cuprinde, de asemenea, îndemnul la o mai profundă spiritualizare prin desprinderea de orice grijă legată de traiul lumesc, material.

1

Credincioșii: Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim, și făcătoarei de viață Treimi cântare aducem: Toată grija lumească să o lepădăm!

Das Volk: Im Mysterium stellen wir die Cherubim dar und singen der Leben schaffenden Dreieinigkeit den Hymnus des dreifachen Heilig: Lasset uns jetzt ablegen alle Sorgen dieser Welt!

VOHODUL MARE Der Großer EINZUG

Preotul: Pe Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul si Mitropolitul nostru Iosif să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.1

Priester: Unseres hochgeweihten Erzbischof und Metropoliten Josef.1

1 Pomenirile care se fac în mijlocul bisericii ne aduc aminte de momentul când Mântuitorul, fiind răstignit între cei doi tâlhari, a primit pocăința celui din dreapta Sa, care a zis: «Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta».

1

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe poporul francez, pe mai marii orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Priester: Unseres Volkes und Landes, dieses Landes, der Regierenden und uns Beschützenden, gedenke, Gott, der Herr, in Seinem Reiche.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Pe frații noștri: preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Priester: Unserer Brüder, der Priester, Priestermönche, Diakone und Mönche und unserer ganzen Bruderschaft in Christus, gedenke, Gott, der Herr, in Seinem Reiche.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Pe adormiții întru fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Priester: Der seligen und ewigen Andenkens würdigen Patriarchen der Orthodoxen Kirche Rumäniens: Miron, Nicodim, Justinian, Justin und Teoctist, gedenke, Gott, der Herr, in Seinem Reiche.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Pe fericiții și pururea pomeniții citori ai sfântului locașului acestuia, și pe alti ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Priester: Der seligen und ewigen Andenkens werten Stifter, Erneuerer und Spender dieser heiligen Kirche und aller Kirchen und Klöster, gedenke, Gott, der Herr, in Seinem Reiche.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Priester: Der rechtgläubigen Urväter und Väter, Brüder und Schwestern, die uns vorangegangen sind, jedermanns nach dessen Namen, und die hier und überall und aller Orten ruhen, gedenke, Gott, der Herr, in Seinem Reiche.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Pe ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, și pe eroii martiri ai neamului nostru românesc și creștinesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu și să-i odihnească întru Împărăția Sa.

Priester: Unserer gefallenen Soldaten, der Märtyrer, aller derer, die für das Land und für den Glauben gekämpft haben, gedenke, Gott, der Herr, in Seinem Reiche.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Pe cei ce au adus aceste Daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Priester: Derer, die Dir giese Gaben dargebracht haben, wie auch derer, für welche und um derentwillen sie dieselben darbrachten, Lebendiger und Verstorbener, gedenke, Gott, der Herr, in Seinem Reiche.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Și pe voi pe toți, dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.1

Priester: Euch und aller rechtgläubigen Christen, gedenke Gott, der Herr, in Seinem Reiche, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.1

1 Nu este voie să se facă pomeniri nominale, adică să se citească pomelnice în cadrul Vohodului mare.

1

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

CA PE ÎMPĂRATUL UM ZU EMPFANGEN DEN KÖNIG

Credincioșii: Ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.

Das Volk: Um zu empfangen den König des Alls, den unsichtbar geleiten die Scharen der Engel. Halleluja, halleluja, halleluja.

Preotul: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.

Priester: Lasset uns vollenden unser Gebet zum Herrn.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

Priester: Für die dargebrachten kostbaren Gaben, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Priester: Für dieses heilige Gotteshaus und für die, so in Glauben, Andacht und Gottesfurcht in dasselbe eintreten, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Priester:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priester:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

ECTENIA PUNERII ÎNAINTE EKTENIE DARBRINGUNG

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Priester: Dass der ganze Tag vollkommen sei, heilig, in Frieden und ohne Sünde, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Priester: Einen Engel des Friedens, einen treuen Geleiter, einen Wächter für unsere Seelen und Leiber, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Priester: Vergebung und Nachlass unserer Sünden und Verfehlungen, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Priester: Was für unsere Seelen schön und nützlich ist und Frieden für die Welt, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Priester: Dass wir die restliche Zeit unseres Lebens in Frieden und Buße vollenden, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Priester: Ein christliches, friedliches Ende unseres Lebens, ohne Schmerz und ohne Schande und ein gutes Bestehen vor dem furchtbaren Richterstuhl Christi, lasset uns erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Priester: Unser allheiligen, reinsten, über alles gesegneten und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria, samt aller Heiligen eingedenk.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Das Volk: Hochheilige Gottesbärerin errette uns.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Priester: Lasset uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus unserem Gott, hingeben.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Das Volk: Dir, o Herr.

Preotul: Cu îndurările Unuia-Născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Durch das Erbarmen Deines eingeborenen Sohnes, mit dem Du gepriesen wirst zusammen mit Deinem allheiligen, gütigen und Leben spendenden Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

SĂRUTUL PĂCII Kuss des Friedens

Preotul: Pace tutoror.

Priester: Friede allen.

Credincioșii: Și duhului tău.

Das Volk: Und mit deinem Geiste.

Preotul: Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim:

Priester: Lasset uns einander lieben, damit wir einmütig bekennen:

Credincioșii: Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită.

Das Volk: Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die wesenseine und ungeteilte Dreifaltigkeit.

Preotul: Ușile, ușile! Cu înțelepciune să luăm aminte!

Priester: Die Türen, die Türen! In Weisheit lasset uns aufmerken!

CREZUL1 GLAUBENSBEKENNTNIS1

1 Crezul sau Simbolul de credință niceo-constantinopolitan—cea mai concentrată expresie a credinței creștine—cuprinde douăsprezece articole; primele opt au fost formulate la Sinodul I ecumenic (Niceea, 325) și definesc credința în Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Fiul, iar ultime patru la Sinodul II ecumenic (Constantinopol, 381) și formulează credința în Dumnezeu-Sfântul Duh, în Biserică, în Botez, în învierea obștească și în viața veșnică de după Judecată. Crezul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în anul 567, de către împaratul Justinian II (565–578).

1

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde; alles Sichtbaren und Unsichtbaren.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;

Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Eingeborenen, den vom Vater Gezeugten vor aller Ewigkeit. Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles erschaffen ist;

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om;

Der für uns Menschen und um unserer Erlösung willen aus den Himmeln herabgestiegen ist und Fleisch geworden ist vom Heiligen Geiste und Mario der Jungfrau, und Mensch geworden ist;

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;

Gekreuzigt für uns unter Pontius Pilatus, gelitten hat und begraben wurde;

Și a înviat a treia zi, după Scripturi;

und auferstanden ist am dritten Tag, nach der Schrift;

Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;

und aufgefahren ist in die Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters;

Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a Cărul împărăție nu va avea sfârșit.

und wieder kommen wird in Herrlichkeit, zu richten die die Lebendingen und Toten, und Seines Reiches wird kein Ende sein.

Și întru Duhul Sfânt, Dumnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Und an den Heiligen Geist, den Herrn, den Lebenschaffenden, der vom Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică,

An die eine heilige, katholische und apostolische Kirche.

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor,

Ich bekenne eine Taufe zur Vergebung der Sünden.

Aștept învierea morților;

Ich erwarte die Auferstehung der Toten;

Și viața veacului ce va să fie. Amin.

und das Leben in der künftigen Welt. Amen.

RĂSPUNSURILE MARI

Preotul: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace a o aduce.

Priester: Lasset uns stehen aufrecht, lasset uns stehen in Ehrfurcht, lasset uns aufmerken, das heilige Opfer in Frieden darzubringen.

Credincioșii: Mila păcii, jertfa laudei.

Das Volk: Erbarmen des Friedens, Opfer des Lobes.

Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți!

Priester: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Credincioșii: Și cu duhul tău.

Das Volk: Und mit deinem Geiste.

Preotul: Sus să avem inimile!

Priester: Erheben wir die Herzen!

Credincioșii: Avem, către Domnul.

Das Volk: Wir haben sie beim Herrn.

Preotul: Să mulțumim, Domnului!

Priester: Lasset uns danken dem Herrn!

Credincioșii: Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimei celei de o ființă și nedespărțită.

Das Volk: Es ist würdig und recht, den Vater, den Sohn und den Heiligen Giest anzubeten, die wesensgleiche und unteilbare Dreieinigkeit.

Preotul: Cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțand și grăind:

Priester: Den Siegeshymn singend, rufend, jauchzend und sprechend:

Credincioșii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin e cerul și pământul de mărirea Ta. Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus!

Das Volk: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth! Erfüllt sind Himmel und Erde von Deiner Herrlichkeit! Hosanna in den Höhen! Gesegnet, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna in den H\"{p}hen!

Preotul: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

Priester: Nehmet, esset, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird zur Vergebung der Sünden!

Credincioșii: Amin, amin.

Das Volk: Amen, amen.

Preotul: Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Priester: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.

Credincioșii: Ale Tale dintru ale Tale, Ție-ți aducem de toate și pentru toate.

Das Volk: Bringen wir Dir das Deinige vom Deinigen dar, gemäß allem und für alles!

PE TINE TE LĂUDĂM DIR SINGEN WIR

Credincioșii: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru.

Das Volk: Dir singen wir, Dich preisen wir, Dir danken wir, Herr, und beten zu Dir, o unser Gott.

Preotul: Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge și Te chemăm, Te rugăm și cu umulință la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, ce sunt puse înainte. Și fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău.

Priester: Auch bringen wir Dir diesen geistigen, unblutigen Dienst dar und rufen und bitten und flehen zu Dir: sende herab Deinen Heiligen Geist auf uns und auf diese vorliegenden Gaben. Und mache diese Brot zum kostbaren Blute Deines Christus.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău.

Priester: Und was in diesem Kelche ist, zum kostbaren Blute Deines Christus.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.

Priester: Sie verwandelnd durch deinen Heiligen Geist.

Credincioșii: Amin. Amin. Amin.

Das Volk: Amen. Amen. Amen.

Preotul: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească pentru cei adormiți întru credință: strămoși, părinți, patriarhi, prooroci, apostoli, propăvăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit întru credință.

Priester: Damit sie denen, die sie empfangen zur Nächternheit der Seele gereichen, zur Vergebung der Sünden, zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes, zur Fülle des Himmelreiches, zum Unterpfand des Vertrauens zu Dir, nicht aber zum Gericht oder zur Verdammnis. Auch bringen wir diesen geistlichen Opferdienst dar für die im Glauben entschlafenen Urväter, Väter, Patriarchen, Propheten, Apostel, Verkünder, Evangelisten, Martyrer, Bekenner, Asketen und für jede gerechte Seele, die im Glauben vollendet ist.

Preotul: Mai ales pentru Preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, slăvita Stăpâna noastrâ, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria.

Priester: Vornehmlich für unsere allheilige, reinste, über alles gesegnete Gebieterin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria.

AXIONUL1 1

1 Axionul (din grecescul axios—vrednic) este un imn în cinstea Sfintei Fecioare, manifestând sentimentele de supravenerație ale creștinilor la adresa Maicii Domnului. Partea de început, Cuvine-se cu adevărat..., este de origine îngerească, fiind descoperită unui călugăr atonit (sec. X), iar cealaltă parte, Ceea ce ești mai cinstită..., este opera imnografului Cosma de Maiuma (sec. VIII).

1

Credincioșii: Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanivenovată și maica Dumnezeului nostru. Ceeaceești mai cinstită decât Heruvimii și mărită făr' de'asemănare decât Serafimii. Carea fărăstricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Das Volk: Es ist recht und zugleich würdig, dich selig zu preisen, ewig seligste und allreine Gottesgebärerin und Mutter unseres Gottes. Die du ehrwürdiger bist als die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim, die Du unversehrt Gott, das Wort, geboren hast, wahrhafte Gottesgebärerin, dich preisen wir.

Preotul: Întâi pomenește, Doamne, pe Înalt Preasfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Serafim, pe Preasfințitul părintele nostru Episcop Sofian, pe care-i dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, Îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.

Priester: Vor allem gedenke, o Herr, unseres hochgeweihten Erzbischof und Metropoliten Serafim, unseres heiligsten Bischof Sofian und erhalte sie Deiner heiligen Kirchen in Frieden, unversehrt, geehrt, gesund, lange lebend und das Wort Deiner Wahrheit recht verwaltend.

PE TOȚI ȘI PE TOATE EINES JEDEN UND EINER JEDEN

Credincioșii: Pe toți și pe toate.

Das Volk: Eines jeden und einer jeden.

Preotul: Și ne dă nouă, cu o gură și cu o inimă, a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Und lass uns mit einem Munde und mit einem Herzen verherrlichen und besingen Deinen allehrwürdigen und hehren Namen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Și să fie milele marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți.

Priester: Und die Erbarmungen unseres großen Gottes und Erlösers Jesus Christus seien mit euch allen.

Credincioșii: Și cu duhul tău.

Das Volk: Und mit deinem Geiste.

ECTENIA DE CERERI

Preotul: Pe toți sfînții pomenindu-i, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Priester: Aller Heiligen eingedenk, lasset wieder und wieder uns in Frieden zum Herrn beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.

Priester: Für die dargebrachten und geheiligten kostbaren Gaben, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce la-a primit pe Dânsele în sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.

Priester: Dass unser menschliebender Gott, Der sie auf Seinen heiligen, überhimmlischen und geistigen Altare auffgenommen hat zum Dufte geistlichen Wohlgeruchs, dafür auf uns die göttliche Gnade und die Gabe des Heiligen Geistes hernieder sende, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia; Domnului să nă rugăm.

Priester: Auf dass wir errettet werden von jeglicher Trübsal, Zorn, Gefahr und Not, lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priester: Stehe bei, errette, erbarme Dich und bewahre uns, o Gott, in Deiner Gnade.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Priester: Dass der ganze Tag vollkommen sei, heilig, in Frieden und ohne Sünde, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Priester: Einen Engel des Friedens, einen treuen Geleiter, einen Wächter für unsere Seelen und Leiber, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Priester: Vergebung und Nachlass unserer Sünden und Verfehlungen, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Priester: Was für unsere Seelen schön und nützlich ist und Frieden für die Welt, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Priester: Dass wir die restliche Zeit unseres Lebens in Frieden und Buße vollenden, lasset uns vom Herrn erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Priester: Ein christliches, friedliches Ende unseres Lebens, ohne Schmerz und ohne Schande und ein gutes Bestehen vor dem furchtbaren Richterstuhl Christi, lasset uns erflehen.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Das Volk: Gewähre, o Herr.

Preotul: Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Priester: Um Einheit im Glauben und um die Gemeinschaft des Heiligen Geistes betend, lasset uns einer den anderen und uns selbst und unser ganzes Leben Christus Gott überantworten.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Das Volk: Dir, o Herr.

Preotul: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:

Priester: Und würdige uns, Gebieter, mit Freimut und ohne Schuld es zu wagen, Dich, den himmlischen Gott, als Vater anzurufen und zu sprechen:

TATĂL NOSTRU1 UNSER VATER1

1 Rugăciunea Tatăl nostru se mai numește și Rugăciunea Domnească, deoarece o avem de la Însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Ea are trei părți distincte: chemarea (Tatăl nostru...), șapte cereri (sfințirea numelui lui Dumnezeu prin viața noastră virtuoasă; venirea împărăției lui Dumnezeu; împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră; dăruirea celor de trebuință trupului și sufletului; iertarea greșelilor noastre; ajutor împotriva lucrării diavolești) și încheierea (Că a Ta este împărăția...). Ea este menționată în cadrul Sfintei Liturghii încă din secolul al IV-lea.

1

Credincioșii: Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ; pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Das Volk: Vater unser der Du bist in den Himmeln, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern; und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Pace tuturor!

Priester: Friede allen!

Credincioșii: Și duhului tău.

Das Volk: Und mit deinem Geiste.

Preotul: Capetele noastre, Domnului să le plecăm.

Priester: Beuget euere Häupter vor dem Herrn.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Das Volk: Dir, o Herr.

Preotul: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Durch die Gnade und Barmherzigkeit und Menschenliebe Deines eingeborenen Sohnes, mit dem Du gepriesen bist, samt Deinem allheiligen und guten und lebendig machenden Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Să luăm aminte, Sfintele, sfinților!

Priester: Lasset uns aufmerken, das Heilige den Heiligen!

UNUL SFÂNT EINER IST HEILIG

Credincioșii: Unul-Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.

Das Volk: Einer ist heilig, Einer der Herr, Jesus Christus, in der Herrlichkeit Gottes, des Vaters. Amen.

SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE Kommunion der Gläubigen

Preotul: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați!

Priester: Nahet euch mit Gottesfurcht, Glauben und Liebe!

BINE ESTE CUVÂNTAT GESEGNET SEI, DER

Credincioșii: Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.

Das Volk: Gesegnet sei, Der da kommt im Namen des Herrn! Gott ist der Herr und ist uns erschienen.

Preotul: Încă mai cred că acesta este Însuși preacurat Trupul Tău și acesta este Însuși scump Sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă, și-mi iartă greșelile mele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele cu știință și cu neștiință.

Priester: Auch glaube ich, dass dieses Dein allerreinster Leib selbst, und dass dieses Dein kostbares Blut selbst ist. Deshalb bitte ich dich: erbarme Dich meiner und vergib mir meine übertretungen, die ich absichtlich oder unabsichtlich, in Wort oder Tat, bewusst oder unbewusst begangen habe.

Preotul: Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.

Priester: Und würdige mich, ohne Verdammnis an Deinen allerreinsten Mysterien, zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben teilzunehmen. Amen.

Preotul: Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca Iuda; ci ca tâlharul, mărturisindu-mă, strig Ție: “pomenește-mă, Doamne, întru Împărăția Ta”.

Priester: Als Teilnehmer an Deinem mystischen Abendmahl nimm mich heute auf, o Sohn Gottes, denn Deinen Feinden will ich das Mysterium nicht verraten, Dir auch keinen Kuss geben wie Judas, sondern wie der Schächer bekenne ich Dich: “Gedenke meiner, o Herr, in Deinem Reiche.”

Preotul: Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratele Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului, și spre viața de veci. Amin.

Priester: Der Genuss Deiner heiligen Mysterien gereiche mir, Herr, nicht zum Gericht oder zur Verdammnis, sondern zum Heile der Seele und des Leibes.

TRUPUL LUI HRISTOS

Credincioșii: Trupul lui Hristos primiți, primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Aliluia, aliluia, aliluia.

Das Volk:

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

Priester: Rette, o Gott, Dein Volk, und segne Dein Erbe.

AM VĂZUT LUMINA WIR HABEN DAS LICHT GESEHEN

Credincioșii: Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am a fiat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne'a mântuit pe noi.

Das Volk: Wir haben das wahre Licht gesehen, wir haben den himmlischen Geist empfangen, wir haben den wahren Glauben gefunden, die unteilbare Dreieinigkeit beten wir an, denn Sie hat uns erlöst.

Preotul: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Allezeit, jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta; că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele, cele fără de moarte, preacinstitele și de viață făcătoarele Tale Taine. Întărește-ne pe noi întru sfințenia Ta; toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta.

Priester: Unser Mund fülle sich mit Deinem Lobe, o Herr, damit wir Deine Herrlichkeit lobpreisen, denn Du hast uns gewürdigt teilzunehmen an Deine heiligen, göttlichen, unsterblicen und lebendig machende Mysterien. Bewahre uns in Deiner Heiligkeit, den ganzen Tag zu sinnen über Deine Gerechtigkeit.

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

Das Volk: Halleluja, halleluja, halleluja.

ECTENIA DE MULȚUMIRE Die DANK-EKTENIE

Preotul: Drepți, primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.

Priester: Aufrecht, da wir die göttlichen, heiligen, allerreinsten, unsterblichen, himmlischen und Leben spendenden, furchtbaren Mysterien Christi empfangen haben, lasset uns würdig danken dem Herrn.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Priester: Errette, erbarme Dich und bewahre uns, o Gott, in Deiner Gnade.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Priester: Nachdem wir gebetet haben, dass der ganze Tag vollkommen sei, heilig, in Frieden und ohne Sünde, lasset uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, hingeben.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Das Volk: Dir, o Herr.

Preotul: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Denn Du bist unsere Heilgung und Dir senden wir die Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Cu pace să ieșim.

Priester: Lasset uns gehen in Frieden.

ÎNTRU NUMELE DOMNULUI IM NAMEN DES HERRN

Credincioșii: Întru numele Domnului.

Das Volk: Im Namen des Herrn.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Priester: Lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

RUGĂCIUNEA AMVONULUI GEBET HINTER DEM AMBOR

Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o păzește; sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta; și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, și la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele luminilor, și Ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Der du segnest, die Dich segnen, und heiligst, die auf Dich vertrauen, Herr, rette Dein Volk und segne Dein Erbe. Beschütze die Fülle Deiner Kirche. Heilige diejenigen, welche die Zierde Deines Hauses lieben. Verherrliche Du sie dafür durch Deine göttliche Macht und verlass uns nicht, da wir auf Dich hoffen. Schenke Frieden Deiner Welt, Deinen Kirchen, Deinen Priestern, den uns Regierenden und uns Beschützenden und Deinem ganzen Volke. Denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben und steigt herab, von Dir, dem Vater der Lichter, und zu Dir senden wir Ruhm und Dank und Anbetung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

FIE NUMELE DOMNULUI GEPRIESEN SEI DER NAME DES HERRN

Credincioșii: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n veac. (x3)

Das Volk: Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. (x3)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Priester: Lasset zum Herrn uns beten.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Das Volk: Herr, erbarme Dich.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său Har si cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Priester: Der Segen des Herrn sei über euch durch Seine Gnade und Menschenliebe allezeit, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

OTPUSTUL DIE ENTLASSUNG

Preotul: Slavă Ție, Hristoase Domnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Priester: Ehre sei Dir, Christus, o Gott, unsere Hoffnung, Ehre sei Dir.

Credincioșii: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice părinte binecuvintează.

Das Volk: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, amen. Herr, Erbarme Dich, Herr, erbarme Dich. Herr, erbarme Dich. Vater gib den Segen.

Preotul: Cel ce a înviat din morți (se zice numai duminica), Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului (hramul bisericii)N..., ocrotitorul parohiei noastre, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului al cărui Sfânta Liturghie am săvârșit, ale (numele Sfinților zilei), ale căror prăznuire o săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Priester: Der auferstanden ist von den Toten, Christus, unser wahrer Gott, durch die Fürbitten Seiner allerreinsten Mutter, der heiligen, ruhmreichen und allverehrten Apostel, des heiligen , unseres heiligen Vaters Johannes Chrysostomos, Erzbischof von Konstantinopel, der heiligen deren Gedächtnis wir heute begehen, der heiligen und gerechten Gottesahnen Joachim und Anna und aller Heiligen, erbarme sich unser und rette uns, denn Er ist gütig und menschenliebend.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Priester: Durch die Gebete unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme dich.

Credincioșii: Amin.

Das Volk: Amen.

www.liturghie.net