DUMNEZEIASCA LITURGHIE
LITURGHIA CATEHUMENILOR

Preotul: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

ECTENIA MARE1

1 Cuvântul «ectenie» înseamnă rugăciune făcută cu stăruință și se numește «mare» fiindcă cererile făcute, în număr de douăsprezece, sunt multe și dintre cele mai de seamă și trebuitoare omului.

Preotul: În pace, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru porul francez și pentru toate popoarele creștine ale lumii, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru țara noastră România, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

ANTIFONUL ÎNTÂI1

1 Cuvântul «antifon» vine din limba greacă și înseamnă «treaptă». Antifonul Întâi cuprinde începtul Psalmului 102 și este o cântare de slăvire a lui Dumnezeu.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul. Și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel Sfânt al lui. Binecuvântat ești Doamne.

ECTENIA MICĂ

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și in vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

ANTIFONUL AL DOILEA1

1 Antifonul al doilea a fost scris de către împăratul Justinian cel Mare (527–565) și cuprinde învățătura Bisericii despre raportul dintre persoana lui Hristos—Cuvântul lui Dumnezeu—și lucrarea Sa de mântuire a omului.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Carele neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase, Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește ne pe noi.

ECTENIA MICĂ

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

ANTIFONUL AL TREILEA1

1 La Antifonul al III-lea se cântă fie Fericirile, fie condacul Apărătoare Doamnă, fie ambele cântări (slujbă arhierească).

FERICIRILE1

1 Fericirile, în număr de nouă, au fost rostite de Măntuitorul Hristos în Predica de pe Munte (Matei 5, 3–11). Ele sunt cele nouă căi sau virtuiți spre moștenirea fericirii veșnice. Este vorba despre smerenie (1), plânsul pentru păcate (2), blândețe (3), simțul dreptății și împlinirea virtuților (4 și 8), milostenie (5), curăția inimii (6), promovarea păcii (7) și pătimirea defăimărilor, persecuțiilor și chiar a morții pentru mărturisirea credinței în Domnul Iisus Hristos (9).

Credincioșii: Întru Împărăția Ta când vei veni, pomenesțe-ne pe noi Doamne! Fericiți cei săraci cu duhul, că acelora este împărăția Cerurilor. Fericiți cei ce plîng, că aceia se vor mîngîia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi cînd vă vor ocărî pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvîntul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurațivă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri!

VOHODUL MIC

Preotul: Înțelepciune! Drepți!1

1 Înălțând Sf. Evanghelie și rostind aceste cuvinte preotul vrea să spună credincioșilor: Sf. Evanghelie îl reprezintă pe Hristos, adevărata înțelepciunea dumnezeiască (I Cor. 1, 24) din care motiv ea trebuie ascultată cu respect, stând drepți, în picioare.

VENIȚI SĂ NE ÎNCHINĂM1

1 Cântarea Veniți să ne închinăm cuprinde un stih care are două variante: a) Cel ce ai înviat din morți—care se cântă numai duminica, ziua învierii Domnului Hristos; b) Cel ce ești minunat întru sfinți—care se cântă în cursul săptămânii, la sărbătorile sfinților. Prin cântarea: «Veniți să ne închinam...» suntem îndemnați să ne închinăm și să cădem înaintea lui Hristos, care este prezent prin Sf. Evanghelie, înăltată de preot și asezetă apoi pe Sf. Masă.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Că sfânt ești, Dumnezeul nostru, și Ție slavă-Ți înălțam, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

SFINTE DUMNEZEULE1

1 Această cântare desemnată cu termenul liturgic de Trisaghion, a fost introdusă în rânduiala Sf. Liturghii în secolul al V-lea, în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408–450). Cuvintele Sfinte Dumnezeule se referă la Dumnezeu-Tatăl ca izvor al dumnezeirii; Sfinte tare ne înfățișează pe Dumnezeu-Fiul Care este puterea lui Dumnezeu; Sfinte fără de moarte se raportează la Dumnezeu-Duhul Sfănt Care dă viață; miluiește-ne pe noi ne adeveresc unitatea Sfintei Treimi.

Credincioșii: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne pe noi.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Credincioșii: Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

CÂȚI ÎN HRISTOS1

1 La botezuri și la unele sărbători se cântă în loc de Trisaghion (Sfinte Dumnezeule, etc.) cântarea Câți în Hristos.

Credincioșii: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat. Aliluia.

APOSTOLUL

Preotul: Să luăm aminte! Pace tuturor!

Cititorul: Și duhului tău. [Urmează citirea prochimenului Apostolului.]

Preotul: Înțelepciune!

Cititorul: Din (aici urmează numărul, numele și autorul epistolei sau “Faptele Sf. Apostoli”) citire!

Preotul: Să luăm aminte!

Cititorul: [Citește Apostolul zilei.]

Preotul: Pace ție, celui ce ai binevestit.

ALILUIA

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

EVANGHELIA

Preotul: Cu înțelepciune, să luăm aminte! Pace tuturor.

Credincioșii: Și duhului tău.

Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la (numele Evanghelistului) citire.

SLAVĂ ȚIE, DOAMNE

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Preotul: Să luăm aminte!

Preotul: [Urmează citirea Sfintei Evanghelii.]

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Preotul: [Predica.]

Preotul: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Dumnezeule, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Credincioșii: Doamne miluiește.

LITURGHIA CREDINCIOȘILOR
ECTENIA CERERII STĂRUITOARE
ECTENIA ÎNTREITĂ

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru poporul francez, pentru toate popoarele creștine ale lumii, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru frații noștri: preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos frați ai noștri.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului aceastuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu: enoriași, ctitori, și binefăcători ai sfântului locașului acestuia.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteptă de la Tine mare și bogată milă.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

ECTENIA PENTRU CEI ADORMIȚI

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu [urmează pomelnicele pentru morți] Domnului să ne rugăm!

Credincioșii: Dă, Doamne, Doamne miluiește!

Preotul: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, Care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi aici pomeniți, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-le lor.

Credincioșii: Dumnezeu să-i ierte.

Preotul: Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Întru fericită adormire, veșnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, și le fă lor veșnică pomenire!

Credincioșii: Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire!

ECTENIA PENTRU CEI CHEMAȚI

Preotul: Rugați-vă cei chemați Domnului.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Cei credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiasca pe dânșii.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Să-i învețe pe dânșii cuvântul adevărului.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Să le descopere lor Evanghelia drepății.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Să-i unească pe ei cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească Biserică.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Mântuiește, miluiește, apără și-i păzește pe dânșii, Dumnezeule cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Cei chemați, capetele voastre Domnului să le plecați.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: [Preotul se roagă: Dumnezeule, Dumnezeul nostru... ] Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

ECTENIA PENTRU CREDINCIOSI

Preotul: Câți suntem credincioși, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Mulțumim Ție...]

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Iarăși și de multe ori...]

Preotul: Ca, sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

HERUVICUL1

1 Heruvicul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în timpul împăratului Justin I (518–527). Acesta este un imn în care credincioșii sunt asemănați cu îngerii din cer care aduc Sf. Treimi cântare doxologică (de slavă); el cuprinde, de asemenea, îndemnul la o mai profundă spiritualizare prin desprinderea de orice grijă legată de traiul lumesc, material.

Credincioșii: Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim, și făcătoarei de viață Treimi cântare aducem: Toată grija lumească să o lepădăm!

VOHODUL MARE

Preotul: Pe Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul si Mitropolitul nostru Iosif să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.1

1 Pomenirile care se fac în mijlocul bisericii ne aduc aminte de momentul când Mântuitorul, fiind răstignit între cei doi tâlhari, a primit pocăința celui din dreapta Sa, care a zis: «Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta».

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe poporul francez, pe mai marii orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pe frații noștri: preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pe adormiții întru fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pe fericiții și pururea pomeniții citori ai sfântului locașului acestuia, și pe alti ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pe ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, și pe eroii martiri ai neamului nostru românesc și creștinesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu și să-i odihnească întru Împărăția Sa.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pe cei ce au adus aceste Daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Și pe voi pe toți, dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.1

1 Nu este voie să se facă pomeniri nominale, adică să se citească pomelnice în cadrul Vohodului mare.

Credincioșii: Amin.

CA PE ÎMPĂRATUL

Credincioșii: Ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.

Preotul: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

ECTENIA PUNERII ÎNAINTE

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Cu îndurările Unuia-Născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

SĂRUTUL PĂCII

Preotul: Pace tutoror.

Credincioșii: Și duhului tău.

Preotul: Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim:

Credincioșii: Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită.

Preotul: Ușile, ușile! Cu înțelepciune să luăm aminte!

CREZUL1

1 Crezul sau Simbolul de credință niceo-constantinopolitan—cea mai concentrată expresie a credinței creștine—cuprinde douăsprezece articole; primele opt au fost formulate la Sinodul I ecumenic (Niceea, 325) și definesc credința în Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Fiul, iar ultime patru la Sinodul II ecumenic (Constantinopol, 381) și formulează credința în Dumnezeu-Sfântul Duh, în Biserică, în Botez, în învierea obștească și în viața veșnică de după Judecată. Crezul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în anul 567, de către împaratul Justinian II (565–578).

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om;

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;

Și a înviat a treia zi, după Scripturi;

Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;

Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a Cărul împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Dumnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică,

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor,

Aștept învierea morților;

Și viața veacului ce va să fie. Amin.

RĂSPUNSURILE MARI

Preotul: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace a o aduce.

Credincioșii: Mila păcii, jertfa laudei.

Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți!

Credincioșii: Și cu duhul tău.

Preotul: Sus să avem inimile!

Credincioșii: Avem, către Domnul.

Preotul: Să mulțumim, Domnului!

Credincioșii: Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimei celei de o ființă și nedespărțită.

Preotul: Cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțand și grăind:

Credincioșii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin e cerul și pământul de mărirea Ta. Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus!

Preotul: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

Credincioșii: Amin, amin.

Preotul: Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Credincioșii: Ale Tale dintru ale Tale, Ție-ți aducem de toate și pentru toate.

PE TINE TE LĂUDĂM

Credincioșii: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru.

Preotul: Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge și Te chemăm, Te rugăm și cu umulință la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, ce sunt puse înainte. Și fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.

Credincioșii: Amin. Amin. Amin.

Preotul: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească pentru cei adormiți întru credință: strămoși, părinți, patriarhi, prooroci, apostoli, propăvăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit întru credință.

Preotul: Mai ales pentru Preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, slăvita Stăpâna noastrâ, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria.

AXIONUL1

1 Axionul (din grecescul axios—vrednic) este un imn în cinstea Sfintei Fecioare, manifestând sentimentele de supravenerație ale creștinilor la adresa Maicii Domnului. Partea de început, Cuvine-se cu adevărat..., este de origine îngerească, fiind descoperită unui călugăr atonit (sec. X), iar cealaltă parte, Ceea ce ești mai cinstită..., este opera imnografului Cosma de Maiuma (sec. VIII).

Credincioșii: Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanivenovată și maica Dumnezeului nostru. Ceeaceești mai cinstită decât Heruvimii și mărită făr' de'asemănare decât Serafimii. Carea fărăstricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Preotul: Întâi pomenește, Doamne, pe Înalt Preasfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Serafim, pe Preasfințitul părintele nostru Episcop Sofian, pe care-i dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, Îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.

PE TOȚI ȘI PE TOATE

Credincioșii: Pe toți și pe toate.

Preotul: Și ne dă nouă, cu o gură și cu o inimă, a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Și să fie milele marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți.

Credincioșii: Și cu duhul tău.

ECTENIA DE CERERI

Preotul: Pe toți sfînții pomenindu-i, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce la-a primit pe Dânsele în sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia; Domnului să nă rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Preotul: Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:

TATĂL NOSTRU1

1 Rugăciunea Tatăl nostru se mai numește și Rugăciunea Domnească, deoarece o avem de la Însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Ea are trei părți distincte: chemarea (Tatăl nostru...), șapte cereri (sfințirea numelui lui Dumnezeu prin viața noastră virtuoasă; venirea împărăției lui Dumnezeu; împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră; dăruirea celor de trebuință trupului și sufletului; iertarea greșelilor noastre; ajutor împotriva lucrării diavolești) și încheierea (Că a Ta este împărăția...). Ea este menționată în cadrul Sfintei Liturghii încă din secolul al IV-lea.

Credincioșii: Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ; pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pace tuturor!

Credincioșii: Și duhului tău.

Preotul: Capetele noastre, Domnului să le plecăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Să luăm aminte, Sfintele, sfinților!

UNUL SFÂNT

Credincioșii: Unul-Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.

SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE

Preotul: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați!

BINE ESTE CUVÂNTAT

Credincioșii: Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.

Preotul: Încă mai cred că acesta este Însuși preacurat Trupul Tău și acesta este Însuși scump Sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă, și-mi iartă greșelile mele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele cu știință și cu neștiință.

Preotul: Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.

Preotul: Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca Iuda; ci ca tâlharul, mărturisindu-mă, strig Ție: “pomenește-mă, Doamne, întru Împărăția Ta”.

Preotul: Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratele Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului, și spre viața de veci. Amin.

TRUPUL LUI HRISTOS

Credincioșii: Trupul lui Hristos primiți, primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Aliluia, aliluia, aliluia.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

AM VĂZUT LUMINA

Credincioșii: Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am a fiat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne'a mântuit pe noi.

Preotul: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta; că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele, cele fără de moarte, preacinstitele și de viață făcătoarele Tale Taine. Întărește-ne pe noi întru sfințenia Ta; toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta.

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

ECTENIA DE MULȚUMIRE

Preotul: Drepți, primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Cu pace să ieșim.

ÎNTRU NUMELE DOMNULUI

Credincioșii: Întru numele Domnului.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

RUGĂCIUNEA AMVONULUI

Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o păzește; sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta; și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, și la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele luminilor, și Ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

FIE NUMELE DOMNULUI

Credincioșii: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n veac. (x3)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său Har si cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

OTPUSTUL

Preotul: Slavă Ție, Hristoase Domnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Credincioșii: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice părinte binecuvintează.

Preotul: Cel ce a înviat din morți (se zice numai duminica), Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului (hramul bisericii)N..., ocrotitorul parohiei noastre, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului al cărui Sfânta Liturghie am săvârșit, ale (numele Sfinților zilei), ale căror prăznuire o săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Credincioșii: Amin.

www.liturghie.net